Érettségi követelmények

Online intenzív felkészítő tanfolyam indul március 16-án >> Részletek

Biológia részletes érettségi vizsgakövetelmény (2024)

1. BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA 

1.1. A biológia tudománya

1.1.1. Vizsgálati szempontok és jellemzők

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 11-13. oldal

Kulcsfogalmak  mindkét szinten: megismerési folyamatok, szerveződési szintek

Gondolkodási művelet mindkét szintenIsmertesse a biológiai kutatások alapvető céljait, főbb területeit, érveljen az élet megértésében, az élővilág megismerésében és megóvásában játszott szerepe mellett. Különböztesse meg a hétköznapi és tudományos megismerés jellemzőit. Soroljon be megadott biológiai struktúrákat vagy jellemzőket szerveződési szintekhez: sejt alatti, sejtszintű, egyed alatti és egyed feletti, szövet, szerv, szervrendszer, egyed, populáció, társulás, (makro)biom, bioszféra.

Kulcsfogalmak emelt szinten: életkritériumok, az evolúció kritériumai, rendszerszemlélet, emergencia, rész-egész viszony

Gondolkodási művelet emelt szinten: Hasonlítsa össze az életkritériumokat és az evolúció kritériumait. Fogalmazza meg az élő rendszerek jellemzőit (elhatárolódás, belső egység, anyagcsere, homeosztázis, ingerlékenység, kódolt információhordozás és átadás, szabályozás, vezérlés, növekedés, fejlődés, szaporodás, öröklődés és öröklődő változékonyság, evolúció, halandóság). Alkalmazza a rendszerszemléletű gondolkodást a biológiai folyamatok megértésében. Indokolja, hogy a magasabb szerveződési szintek működései magukba foglalják az alacsonyabb szintűekét, de azokból nem vezethetők le (emergencia).

Találja meg egy kísérleti leírásban a kontroll- és kísérleti csoportot, a kísérleti beavatkozást, a függő és független, valamint a rögzített változókat.

1.1.2. Vizsgáló módszerek 

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 14-21. oldal

Kulcsfogalmak  mindkét szintenmegfigyelés, vizsgálat, kutatási kérdés, hipotézis, előrejelzés, kísérlet, kísérleti változó, tesztelés (bizonyítás, cáfolat), kontroll-kísérlet, gyakoriság, valószínűség, mérés, rendszerezés, dichotómikus kulcs, szűrés, diagnosztikai vizsgálat, fénymikroszkóp, méretskála, fajlagos felület, felülethez kötődés (adszorpció)

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Ismertesse a tudományos vizsgálatok menetét, műveleteit alkalmazza vizsgálat- és kísérletelemzésekben. Hozzon döntést a mérések pontosságáról, azok főbb mutatói (tárgyszerűség, érvényesség, megbízhatóság) alapján. Értelmezzen és ábrázoljon (függvény, oszlop- és kördiagram) vizsgálati adatokat, adott adatsorok, grafikonok alapján vonjon le következtetéseket. Ismertesse a fénymikroszkóp használatának alapelveit, tudja, hogyan kell kiszámítani a mikroszkóp nagyítását.

Értelmezzen egyszerű, (molekuláris) szűréssel kapcsolatos vizsgálatot.

Vázolja fel az emberi EKG, EEG, CT, MRI, UH, röntgen, endoszkópos vizsgálatok alapvető céljait, értelmezzen ezekkel kapcsolatos betegtájékoztatást.

Alkalmazza a rendszerezés alapelveit az élőlények csoportosítása és meghatározása során.

Készítsen vázlatrajzot a megfigyelt preparátumról, mikroszkópos metszetről.

Mutassa ki az orvosi szén nagy felületi megkötő képességét festékoldattal. Tudja magyarázni és értelmezni a kísérletet, értse annak következményeit, alkalmazási lehetőségeit.

Végezzen kísérletet az antociánok pH-tól függő színváltozásának vizsgálatára, ismertesse a tapasztalatokat.

Foglalja össze (főbb pontokban) Semmelweis Ignác (higiénia), Selye János (stresszelmélet), Kitaibel Pál (magyar flóra), Szent-Györgyi Albert (C-vitamin, sejtanyagcsere), Charles Darwin (evolúcióelmélet), Karl Linné (rendszerezés, kettős nevezéktan) kutatási eredményeit.

Kulcsfogalmak emelt szinten: kromatográfia, centrifugálás, elektromágneses spektrum, gélelektroforézis, elektronmikroszkóp, SI alap- és származtatott mennyiségek és mértékegységek, modellvizsgálat

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Magyarázza a kromatográfia, a centrifugálás, a gélelektroforézis és az elektronmikroszkóp működésének elvi alapjait.

Ismerje a felületen való megkötődés biológiai jelentőségét (enzimműködés, talajkolloidok).

Alkalmazza az elektromágneses spektrum emberi szem által látható fény, UV és infravörös tartományának fizika jellemzőit biológiai vizsgálatokban.

Elemezzen egy leírt kromatográfiás kísérletet. Értelmezze különböző elválasztástechnikai eljárások (kromatográfia, centrifugálás, gélelektroforézis) eredményét biológiai vizsgálatokban.

Magyarázza a fény- és az elektronmikroszkóp felbontóképességét, a kapható információk különbségét.

Értelmezzen és tervezzen ezüsttükör-próbán, Lugol-próbán és biuret reakción alapuló kísérletet. Magyarázza a megfigyelhető tapasztalatokat a bekövetkező kémiai változások alapján.

Állapítsa meg egydimenziós, idő- és helyfüggő változásokban a változás gyorsaságát, értelmezze a változást bemutató grafikonok meredekségét. Alkalmazza a valószínűség és előrejelzés összefüggését biológiai vizsgálatokban. Értelmezzen tudományos modelleket, szimulációkat biológiai problémamegoldásokban, vizsgálatokban.

1.2. Fizikai-kémiai alapismeretek 

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 22-26. oldal

Kulcsfogalmak  mindkét szintenoldat (oldószer, oldott anyag), koncentráció, diffúzió, ozmózis, féligáteresztő hártya, plazmolízis, élettani (fiziológiás) sóoldat, katalizátor, egyszerű enzim, összetett enzim, kémhatás (pH), koncentráció

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Hasonlítsa össze a diffúzió és az ozmózis jelenségét. Hozzon példákat a mindennapi életből a diffúzió és ozmózis jelenségére, azonosítsa példák alapján a folyamatokat. Leírások alapján értelmezze az ozmózis orvosi alkalmazási eljárásait (injekció, infúzió, ödéma/duzzanat kezelése, székrekedés kezelése, dialízis). Vizsgálja és magyarázza növényi bőrszövet-nyúzatban lezajló plazmolízis jelenséget. Kapcsolja össze a növények hervadását és az ozmózis jelenségét.

Magyarázza az enzimek előfordulását (minden sejtben működnek), az enzimműködés lényegét, optimális feltételeit, utóbbit tudja összekapcsolni szervezete jellemző értékeivel (testhőmérséklet, pH, ionkoncentráció). Magyarázza az enzimhibán alapuló emberi betegségek (tejcukorbetegség, fenilketonúria) okait és következményeit, ismerteti a megelőzés lehetőségeit. Ismerje fel a kapcsolatot az egészségi állapot és az enzimműködéshez szükséges vitaminok, fémionok között.

Mutasson be és magyarázzon enzimekkel kapcsolatos egyszerű kísérletet, magyarázza a tapasztalatokat.

Kulcsfogalmak emelt szinten: dinamikus egyensúly, ozmózisnyomás, turgornyomás, hemolízis, kötött víz, gél, szol, kolloid, szubsztrát, aktív centrum, enzimek fajlagossága, reakciósebesség, enzimgátlás, aktiválási energia

Gondolkodási művelet emelt szinten: Magyarázza a szervezet ozmotikusan aktív anyagainak szerepét az életfolyamatokban (vérfehérjék a visszaszívásban, nyirokképzés, a víz mozgása a nefronban, vízfelszívás a tápcsatornában). Ismertesse a kolloidok biológiai jelentőségét (nagy fajlagos határfelület, adszorpció). Magyarázza az ATP-bontó enzimek és az energiaigényes folyamatok kapcsolatát (miozin, Na-K pumpa), hozza kapcsolatba az ATP szintézist az egyenlőtlen ioneloszlással (mitokondrium).

Tervezzen és értelmezzen a diffúzióval és az ozmózissal kapcsolatos kísérleteket. Értelmezzen enzimműködéssel kapcsolatos kísérletet. Tervezze meg és magyarázza az enzimműködéshez szükséges optimális kémhatást és hőmérsékletet bemutató kísérletet, értékelje annak eredményeit.

2. EGYED ALATTI SZERVEZŐDÉSI SZINT

2.1. Szervetlen és szerves alkotóelemek 

2.1.1. Elemek, ionok

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 27-29. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: biogén elem, ion, pH

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Magyarázza a C, H, O, N, S, P, Ca2+, Mg2+, Fe2+, I, F szerepét az élő szervezetben.

Végezzen el vizsgálatot a C, N, Ca2+ kimutatására.

Kulcsfogalmak emelt szinten: szén alapú élet

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Ismerje a H+, Na+, K+, Cl, Fe3+, HCO3, CO32–, NO3, PO43– ionok természetes előfordulásait.

Magyarázza a földi élet szénalapúságát a szén atomszerkezete, molekulaképző sajátossága alapján.

Értelmezzen adatokat az élőlények elemi összetételének hasonlóságával összefüggésben.

Értelmezzen biogén elemek (a szén, a hidrogén, a nitrogén, a kén és a vas) kimutatására irányuló kísérletet.

2.1.2. Szervetlen molekulák

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 29-31. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: molekula, víz, oxigén, szén-dioxid, poláris, hidrolízis

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Érveljen a víznek az élet szempontjából kitüntetett szerepe mellett (oldószer, hőszabályozás, fotoszintézis, hidrolízis az emésztés folyamatában).

Magyarázza a szén-dioxid és az oxigénmolekula jelentőségét az életfolyamatokban.

Kulcsfogalmak emelt szinten: párolgáshő, hőkapacitás, felületi feszültség, dipólus, sűrűség, reakció közeg, hidrogénkötés, térszerkezet

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Hozza összefüggésbe a víz fizikai és kémiai tulajdonságait biológiai szerepével.

Magyarázza és az élettani folyamatok elemzésén keresztül igazolja a víz alapvető biológiai funkcióinak jelentőségét.

2.1.3. Lipidek

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 32-34. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: apoláris, zsír, foszfatidok, epesav, emulzió, szteroidok

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Ismerje fel a zsírok (glicerin+zsírsavak) és a foszfatidok szerkezetét. Magyarázza a foszfatidok polaritási tulajdonságai alapján, miért alkalmasak a biológiai membránok kialakítására (hártyaképzés).

Magyarázza a lipidek oldódási tulajdonságait, hozzon fel ezekre hétköznapi példákat. Magyarázza miért léphet fel könnyen a zsírban oldódó vitaminok túladagolása.

Ismertesse a zsírok és olajok biológiai szerepét (energiaraktározás, hőszigetelés, mechanikai védelem), és hozza ezt összefüggésbe a zsírszövet szervezeten belüli előfordulásával. Ismertesse az epesavaknak a zsírok emésztésben betöltött szerepét (emulgeálás, lipáz aktiválás).

Mutassa be a következő szteránvázas vegyületek biológiai funkcióit: koleszterin, progeszteron, ösztrogén, tesztoszteron.

Végezzen el a zsírok oldódásával kapcsolatos kísérletet, kapcsolja össze a zsírok biológiai szerepével.

Kulcsfogalmak emelt szinten: karotinoidok, konjugált kettőskötések

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Ismerje fel a szteránvázat és a karotinoidok alapszerkezetét.

Mutassa be a következő szteránvázas vegyületek biológiai funkcióit: aldoszteron, glükokortikoidok.

Magyarázza a karotinoidok (és származékaik) konjugált kettőskötés-rendszere és fotokémiai szerepe közötti összefüggést a növényekben (karotinok, xantofillok) és az emberi látás folyamatában (A-vitamin, rodopszin).

Magyarázza a kapcsolatot az epesav polaritása és az epesavas sók emulziót stabilizáló szerepe között, értelmezzen ezzel kapcsolatos kísérleteket.

Értelmezzen a zsírok emésztésével kapcsolatos kísérletet.

2.1.4. Szénhidrátok

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 35-36. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szintenmono- és diszacharidok (cukrok), poliszacharidok (keményítő, cellulóz, glikogén), Lugol-próba

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Értelmezze a szénhidrátok természetes előfordulásai és az élő szervezetben betöltött szerepük közötti összefüggést. Hasonlítsa össze a következő szénhidrátokat íz, vízoldhatóság és emészthetőség szempontjából: szőlőcukor, keményítő, glikogén, cellulóz.

Ismertesse, mit nevezünk cukornak (mono- és diszacharidok), nevezzen meg élelmiszerben előforduló cukrokat (glükóz, fruktóz, maltóz, szacharóz, laktóz). Ismerje fel a glükóz, ribóz, dezoxiribóz molekulájának felépítését, idézze fel biológiai szerepüket, melyik molekulák alkotói. Írja fel és ismerje fel a glükóz összegképletét.

Végezze el és értelmezze a keményítő jóddal történő kimutatását (Lugol-próba), és ismerje fel a keményítőszemcséket mikroszkópban és mikroszkópos képen. Magyarázza, miért édes a sokáig rágott kenyér.

Kulcsfogalmak emelt szinten: α- és β-glükóz, kondenzáció

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Ismerje fel rajzolt ábrán az α- és β-glükóz szerkezetét, ismertesse a maltóz, a laktóz és a szacharóz monoszacharidokból felépülő alapegységeit, magyarázza az amilóz és cellulóz molekulájának felépítését.

Írja fel, ismerje fel és magyarázza a poliszacharidok általános tapasztalati képletét.

2.1.5. Fehérjék

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 37-39. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: aminosav, peptidkötés, fehérjeszerkezet, esszenciális aminosav, glutén, kazein, albumin, kollagén, keratin, kicsapódás

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Ismertesse a (egyszerű) fehérjék monomerjeit (aminosavak), a monomerek közötti jellemző kötéstípust (peptidkötés), magyarázza az elsődleges szerkezet fontosságát (térbeli szerkezet, funkció meghatározása).

Soroljon fel példákat (a mindennapi életből) a fehérjék szerkezetének megváltozására (tojás- és hússütés).

Ismertesse a fehérjék biológiai szerepét (enzimek, összhúzékony fehérje-rendszerek – aktin és miozin –, vázanyagok, receptorok, szállítófehérjék, tartalék tápanyagok, antitestek, jelölő fehérjék, véralvadás, szabályozó fehérjék). Mondjon példát ezek előfordulására.

Magyarázza, miért elengedhetetlen alkotói étrendünknek az esszenciális aminosavak.

Végezze el és magyarázza a fehérjék kicsapódását bemutató kísérleteket (hő, sav, könnyűfémsók, nehézfémsók, alkohol, mechanikai hatás).

Kulcsfogalmak emelt szinten: fehérjék szerkezeti szintjei, aminosav oldalláncok, denaturáció, koaguláció, stresszfehérjék

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Ismertesse és ismerje fel az aminosavak általános (konstitúciós) képletét, a peptidkötések és az oldalláncok kölcsönhatásainak típusait és magyarázza ezek szerepét a fehérjék térszerkezetének kialakulásában. Ismerje fel a peptidkötést, ismertesse kialakulását és a fehérjék térszerkezetében betöltött szerepét. Magyarázza a fehérjék szerkezeti szintjeit (az egyes szintek alatt értett szerkezeti jellemző, a szintenkénti információtartalom, az adott szerkezeti szintet stabilizáló kötések, valamint az egyes szintekhez tartozó gyakori változatok).

Ismertesse a stresszfehérjék biológiai szerepét.

Értelmezzen szöveges leírás alapján a fehérjék szerkezetének megváltozásával kapcsolatos tulajdonságváltozásokat a prionok, a sarlósejtes vérszegénység példáján.

Magyarázza a fehérjék kimutatását biuret-reakcióval.

2.1.6. Nukleinsavak, nukleotidok

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 40-41. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szintennukleotid, bázis (A,T,G,C,U), ATP, RNS, DNS

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Ismerje fel rajzolt ábrán a nukleotidok és a nukleinsavak általános, cukor-bázis-foszfát egységekből felépülő molekulavázát. Indokolja az ATP biológiai jelentőségét.

Magyarázza, hogyan rejlik a DNS szerkezetében az információhordozó és az információátadó szerep. Magyarázza ábra alapján a DNS duplikáció folyamatát.

Kulcsfogalmak emelt szinten: purinváz, pirimidinváz, észterkötés, NAD+, NADP+, koenzim-A, örökítő szerep bizonyítása, PCR, DNS polimeráz

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Indokolja a NAD+, NADP+, KoA biológiai jelentőségét.

Elemezzen kísérleteket a DNS örökítő szerepének bizonyításával kapcsolatban (Griffith és Avery, Hershey és Chase kísérlete).

Kapcsolja össze a DNS duplikáció folyamatát a polimeráz láncreakció (PCR) technológiaimódszerrel, magyarázza a módszer lényegét, értelmezze e módszer szerepét az orvosi diagnosztikában.

2.2. Az anyagcsere folyamatai

2.2.1. Felépítés és lebontás kapcsolata

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 42-43. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: anyagcsere, lebontó folyamat, felépítő folyamat, fototróf, kemotróf, autotróf, heterotróf

Gondolkodási művelet mindkét szintenHasonlítsa és kapcsolja össze az élőlények felépítő és lebontó folyamatait. Hasonlítsa össze az élőlényeket energiaforrás szempontjából (fototrófok és kemotrófok) és C-forrás szempontjából (autotrófok és heterotrófok). Tudja, hogy minden átépítés energiaveszteséggel jár.

Gondolkodási művelet emelt szinten: Értelmezze a hidrolízis és a kondenzáció fogalmát a makromolekula alapegységek összekapcsolódása és szétbomlása folyamatában. Igazolja példákkal, hogy a sejt anyagcsere-folyamatai a környezettel folytonos kölcsönhatásban mennek végbe.

2.2.2. Felépítő folyamatok

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 43-44. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: fotoszintézis, fényszakasz, sötét szakasz, redukció

Gondolkodási művelet mindkét szintenMagyarázza a növények, a fotoszintézis alapvető szükségességét a földi életben, a szárazföldi élet kialakulásában. Ismertesse és magyarázza a fotoszintézis egyszerűsített (nettó) egyenletét. Ismertesse a folyamatok lezajásának helyét, valamint a fény- és sötétszakasz be- és kilépő anyagait. Végezzen el vizsgálatot/kísérletet egy vízinövény fotoszintézisével összefüggésben, magyarázza a tapasztalatokat.

Kulcsfogalmak emelt szinten: karotinoid, klorofill

Gondolkodási művelet emelt szinten: Magyarázza a fotoszintetikus színanyagok (karotinoidok, klorofillok) szerepét a felépítésükkel összefüggésben. Magyarázza a fotoszintézis bruttó egyenletét. Elemezze a fotoszintézis fény- és sötétszakaszának fő történéseit: a víz fényenergia segítségével bomlik, molekuláris oxigén, H+, e, ATP keletkezik (fényszakasz); a szén-dioxid redukálódik a H+, e és az ATP segítségével, glükóz, majd más vegyületek keletkeznek (sötét szakasz). Tervezzen és értelmezzen kísérletet a fotoszintézist befolyásoló tényezők fotoszintézisre gyakorolt hatásának és a fotoszintézis végtermékeinek bemutatására.

2.2.3. Lebontó folyamatok

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 44-45. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: biológiai oxidáció, erjedés, aerob, anaerob, meszes víz

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Hasonlítsa össze a biológiai oxidációt és az (alkoholos és tejsavas) erjedést (biológiai funkció, sejten belüli helyszín, energiamérleg, kiindulási vegyületek, végtermékek).

Elemezze a biológiai oxidációban kiindulási vegyületként szereplő molekulák alakulását: a szénvázából szén-dioxid keletkezik, a hidrogén molekuláris oxigénnel egyesül, víz és ATP keletkezik. Ismerje a folyamatok helyét a sejtben.

Mutassa ki az alkoholos erjedés, illetve a biológiai oxidáció során keletkezett gázt meszes vízzel, magyarázza a tapasztalatokat.

Kulcsfogalmak emelt szinten: glikolízis, citrátkör, nitrogénanyagcsere, citokrómok, terminális oxidáció

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Fogalmazza meg a glikolízis lényegét, be- és kilépő anyagait, a piroszőlősav továbbalakulásának alternatíváit (oxidáció vagy redukció).

Elemezze a citrátkör lényegi folyamatait: a hidrogén szállítómolekulákhoz kötődését, a szén-dioxid keletkezését, a folyamat helyét. Fogalmazza meg a terminális oxidáció lényegét: a hidrogén (H+, e-) molekuláris oxigénnel egyesül, víz és ATP keletkezik.

Elemezze ábra alapján a biológiai oxidációban kiindulási vegyületként szereplő tápanyagmolekulák alakulását: közös jellemzőjük, hogy lebontásuk során acetil-KoA képződik, az aminosavak lebomlásakor és átalakításakor a N ammónia, illetve karbamid formájában kiválasztásra kerül.

Elemezzen az erjedéssel és a biológiai oxidációval kapcsolatos kísérleteket, esettanulmányokat, tervezzen a folyamatokkal kapcsolatos kísérleteket.

2.3. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 

2.3.1. Eukarióta sejtalkotók

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 46-47. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: eukarióta sejtalkotók, állati sejt, növényi sejt

Gondolkodási művelet mindkét szintenIsmerje fel rajzolt ábrán a sejthártyát, sejtplazmát, ostort, csillót, riboszómát, sejtmagot, mitokondriumot; sejtfalat, zöld színtestet, zárványt. Különböztesse meg a különbségek felsorolásával az állati és a növényi sejtet. Ismerje fel mikroszkópban és mikroszkópos képeken a sejtfalat, zöld színtestet, sejtmagot, zárványt.

Kulcsfogalmak emelt szinten: sejtnedvvel telt üreg, sejtközpont, endoplazmatikus hálózat, Golgi készülék, membrán-hólyagocska, lizoszómák

Gondolkodási művelet emelt szinten: Ismerje fel rajzolt ábrán a sejtnedvvel telt üreget, sejtvázat, sejtközpontot, endoplazmatikus hálózatot, Golgi készüléket. Mutassa be ábra vagy szöveg segítségével a fehérjék lehetséges transzport útvonalait a sejten belül: az elválasztott fehérjék, az intracelluláris emésztés és a membránfehérjék példáján egy radioaktívan jelölt aminosav útjának nyomon követésével.

2.3.2. Elhatárolás és összeköttetés

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 47-49. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: membrán, aktív és passzív transzport, endocitózis, exocitózis

Gondolkodási művelet mindkét szintenIsmertesse a biológiai hártyák (membránok) szerepét (anyagforgalom, határolás, összekötés, jelölés, jelfogás) és magyarázza felépítésük általános elvét. Hasonlítsa össze a passzív és az aktív szállítás lényegét (iránya, energiaigénye). Magyarázza az endo- és exocitózis folyamatát, hozzon fel példákat ezekre saját szervezete működésében.

Kulcsfogalmak emelt szinten: könnyített diffúzió, membrántranszport jelenségek, csatorna- és szállítófehérjék, pumpafehérjék, csatolt anyagtranszport

Gondolkodási művelet emelt szinten: Értékelje a passzív és az aktív szállítás mechanizmusát, ismertesse végrehajtóit (szállító molekula nélkül: diffúzió, ioncsatorna; szállító molekulával: könnyített diffúzió, pumpafehérje), hajtóerőit. Értelmezzen ábrán és szövegben bemutatott komplex transzportfolyamatokat a glükóz emberi vékonybélben zajló felszívódása példáján. Elemezze ábrán a gyökérszőrök ionfelvételét, a sejtek inzulin hatására történő glükózfelvételét.

2.3.3. Mozgás

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 49. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: álláb, csilló, ostor

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Ismertessen példákat az állábas, ostoros, csillós mozgásokra az emberi szervezetben.

Kulcsfogalmak emelt szinten: sejtváz

Gondolkodási művelet emelt szinten: Kapcsolja a sejten belüli mozgásokat a sejtváz funkciójához.

2.3.4. Anyagcsere

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 49. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: anyagcsere, sejtalkotók

Gondolkodási művelet mindkét szintenKapcsolja a sejtanyagcsere folyamatait a sejtalkotók működéséhez.

Kulcsfogalmak emelt szinten: lizoszóma

Gondolkodási művelet emelt szinten: Ismertesse a sejtbe bejutó anyagok vagy belső felesleges anyagok lebontásának lehetőségét (lizoszóma). Magyarázza a sejtalkotók szerepét felépítésükkel és az anyagcserefolyamatokkal összefüggésben.

2.3.5. Osztódás

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 49-51. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: sejtciklus, sejtosztódás, mitózis, meiózis, testi sejt, ivarsejt, kromoszóma, sokféleség

Gondolkodási művelet mindkét szintenMagyarázza a számtartó és a számfelező osztódás szerepét a testi- és ivarsejtek létrejöttében és a genetikai sokféleség kialakulásában, fenntartásában. Ismertesse a kromoszóma fogalmát és genetikai értelmezését (kapcsoltsági csoport), az emberi testi sejtek és ivarsejtek kromoszómaszámát.

Kulcsfogalmak emelt szinten: sejtosztódás szakaszai

Gondolkodási művelet emelt szinten: Kösse a sejtosztódást megelőző szakaszok lényegi folyamatait a sejtciklus szakaszaihoz (G1, S, G2, M). Magyarázza a sejtciklus sejtosztódást megelőző szakaszainak lényegét (felkészülés az osztódásra, DNS megkettőződés, ellenőrzés, javítás). Hasonlítsa össze a mitózist és a meiózist (részfolyamataik, előfordulásuk, a genetikai információ mennyiségének és minőségének változása). Rakja sorrendbe a sejtosztódás szakaszait rajzolt ábrák vagy képek alapján, párosítsa a szakaszokat a bennük zajló folyamatokhoz.

2.3.6. A sejtműködések szabályozása és a sejtek közötti kommunikáció

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 51-52. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szintenirányítás, vezérlés, szabályozás, „kell” érték, „van” érték, hibajel, jeladó (sejt), jel (elektromos jel, kémiai anyagok), csatorna (testfolyadék, szinapszis), receptor (jelfogó)

Gondolkodási művelet mindkét szintenÉrtelmezze leírt példa alapján a sejten belüli és a sejtek közötti jelforgalmi hálózatok biológiai jelentőségét a sejt működésének szabályozásában, a sejtek közötti kommunikációban. Ismertesse, hogy a sejt hogyan válaszolhat külső és belső ingerekre (sejten belüli anyag koncentráció változása, működésének megváltozása: alak-, anyagcsere- vagy elektromos változás, elválasztás, génátírás).

Kulcsfogalmak emelt szinten: sejtfelszíni receptor, sejten belüli receptor, sejten belüli (másodlagos) hírvivők (cAMP, Ca2+), kinázok, G fehérje, foszforiláció, jelerősítés

Gondolkodási művelet emelt szinten: Elemezze leírt példa alapján a sejten belüli és a sejtek közötti jelforgalmi hálózatok biológiai jelentőségét a sejt működésének szabályozásában, a sejtek közötti kommunikációban. Magyarázzon rajzolt ábra segítségével jelátviteli mechanizmust az adrenalin (glikogénbontó enzimre) és a glukokortikoidok (transzkripcióra) gyakorolt hatásának példáján.

3. AZ EGYED SZERVEZŐDÉSI SZINTJE 

3.1. Nem sejtes rendszerek

3.1.1. Vírusok

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 53-55. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: vírus, sejtparazita, fertőzés, járvány, megbetegedés, influenza, COVID, kanyaró, nátha, bárányhimlő, AIDS, veszettség, rubeola, herpesz, hepatitisz, HPV

Gondolkodási művelet mindkét szintenÉrtékelje a vírusok biológiai, egészségügyi jelentőségét. Ismertesse a vírusok felépítését, hogy méretük mely mérettartományba esik, és a vírusokkal történő megfertőződés módjait. Ismertesse a leggyakoribb vírus által okozott emberi megbetegedéseket (név, ismertebb tünetek), a megelőzés és a védekezés lehetőségét. Értelmezze a fertőzés, megbetegedés, járvány fogalmát.

Gondolkodási művelet emelt szinten: Értelmezze, és biológiai tényekkel támassza alá, hogy a vírusok az élő és élettelen határán állnak. Magyarázza ábra alapján a vírusfertőzés folyamatát a bakteriofágok litikus és lizogén ciklusa, valamint egy retrovírus példáján keresztül.

3.1.2. Prionok (csak emelt szinten)

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 55. oldal

Kulcsfogalmak emelt szinten: prion, szarvasmarhák szivacsos agyvelőgyulladása, kóros konformációváltozás

Gondolkodási művelet emelt szinten: Hasonlítsa össze a priont a vírussal. Magyarázza, hogy a szivacsos agyvelőgyulladást okozó fehérje normális térszerkezetű változata az egészséges agyszövetben is megtalálható, értelmezzen erre vonatkozó leírásokat, esettanulmányokat.

3.2. Sejtes rendszerek

3.2.1. Prokarióták (baktériumok)

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 56-59. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: prokarióta, baktérium, antibiotikum, rezisztens, kékbaktériumok, tejsavbaktériumok, mikrobiom, Lyme-kór, gümőkór vagy tuberkulózis (tbc), tüdőgyulladás, kolera, szalmonella, tetanusz, szamárköhögés, diftéria, fogszuvasodás, toxin

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Ismertesse a baktériumok felépítését, hogy méretük mely mérettartományba esik. Ismertesse a baktériumok környezeti, evolúciós, ipari, mezőgazdasági és egészségügyi jelentőségét; magyarázza ezek kapcsolatát változatos anyagcseréjükkel.

Azonosítsa életfolyamataik leírása alapján a kemoheterotróf, fotoautotróf és kemoautotróf baktériumokat, valamint a baktériumok ökológiai típusait (termelők, lebontók, kórokozók, szimbionták).

Ismertesse a leggyakoribb baktérium által okozott emberi megbetegedéseket (név, ismertebb tünetek), a megelőzését és a védekezés lehetőségét. Magyarázza, hogy a felelőtlen antibiotikum-szedés miért vezet a kórokozók ellenálló formáinak elterjedéséhez. Magyarázza a vírus és baktérium által okozott betegségek eltérő kezelésének az okát.

Ismertessen fertőtlenítési, sterilizálási eljárásokat. Ismertesse a különböző fertőtlenítési eljárások biológiai alapját.

Kulcsfogalmak emelt szinten: endoszimbiózis, plazmid, rekombináció, transzformáció, konjugáció

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Ismertesse az endoszimbióta elméletet, magyarázza a mellette szóló érveket.

Igazolja tényekkel a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, gyors szaporodása és alkalmazkodóképessége közötti összefüggést.

Értelmezze ábra alapján a rekombináns baktériumok kialakulásának lehetséges folyamatait.

Igazolja példákkal, hogy az ősbaktériumok különleges élőhelyeken fordulnak elő, magyarázza szerepüket a sejtes életformák evolúciójában.

Elemezze ábra vagy szöveg alapján a nitrifikáló baktériumok, a denitrifikáló baktériumok, a tejsavbaktériumok és a nitrogénkötő baktériumok anyagátalakítási és energianyerési lépéseit, valamint ezek kapcsolatát.

3.2.2. Eukarióták – Egysejtű szerveződés

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 60. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinteneukarióta

Gondolkodási művelet mindkét szintenHasonlítsa össze a prokarióta és az eukarióta sejt felépítését és működését: közös jellemzők és alapvető különbségek. Értékelje ezek jelentőségét.

Kulcsfogalmak emelt szinten: óriás amőba, papucsállatka faj, zöld szemesostoros, emésztő űröcske, lüktető űröcske

Gondolkodási művelet emelt szinten: Mutassa be az alábbi fajokon az egysejtű élőlények változatos testszerveződését, alapvető életműködéseit (emésztés, mozgás, víztartalom-szabályozás) és felépítő anyagcseréjét: óriás amőba, papucsállatka faj, zöld szemesostoros. Elemezzen az egysejtűek életmódjával összefüggő kísérleteket. Ismerje fel ezeket az élőlényeket és jellemző sejtalkotóikat fénymikroszkópos képeken, rajzolt ábrákon.

3.3. Többsejtű eukarióták 

3.3.1. A gombák, növények, állatok elkülönülése

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 61-62. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: növény, állat, gomba, telepes szerveződés, szövetes szerveződés

Gondolkodási művelet mindkét szintenMagyarázza, hogy a testszerveződés és az anyagcsere-folyamatok alapján miért alkotnak külön csoportot az élőlények természetes rendszerében a növények, a gombák és az állatok. Igazolja példával, hogy a differenciálódás a sejtek szerkezeti és működésbeli specializálódásával jár.

Kulcsfogalmak emelt szinten: hifa, micélium, spóra

 

3.3.2. Nem szövetes szerveződés

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 62-64. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: sejttársulás, sejtfonal, teleptest, telepes szerveződés, álszövet

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Leírások és képek vagy ábrák alapján hasonlítsa össze a többsejtű, nem szövetes szerveződés típusait (sejttársulás, sejtfonal, teleptest) a zöldmoszatok, a gombák és a mohák példáin.

Foglalja össze a gombák ökológiai jelentőségét: lebontók, paraziták, szimbionták. Ismertesse a peronoszpóra, a fejespenész, az ecsetpenész, az emberi megbetegedéseket okozó gombák és a sütőélesztő anyagcseréjének gyakorlati jelentőségét. Sorolja fel a halálosan mérgező gyilkos galóca azonosítására szolgáló bélyegeket és tudja, milyen tünetek utalnak a gombamérgezésre.

Értelmezze a zuzmókat mint szimbiózisokat. Értelmezze, hogy a zuzmók a levegőszennyezés indikátorai lehetnek.

Vizsgáljon fénymikroszkóppal fejes-vagy ecsetpenészt és fonalas zöldmoszatokat, rajzolja le és jellemezze a mikroszkópban vagy mikroszkópos képen látottakat. Vizsgáljon kézinagyítóval és mikroszkóppal lombosmohákat, zuzmókat, ismertesse a megfigyeltek, valamint mikroszkópos képek alapján testfelépítésüket.

Kulcsfogalmak emelt szinten: kétszakaszos egyedfejlődés, spóra, előtelep, haploid, diploid, ivaros és ivartalan szakasz, mohanövény

Gondolkodási művelet emelt szinten: Hozza összefüggésbe a mohák testfelépítését és társulásokban elfoglalt helyét. Értelmezze a mohák és a páfrányok kétszakaszos egyedfejlődésének lépéseit, magyarázza a folyamat fejlődéstörténeti jelentőségét. Magyarázza a szivacsok álszövetes testfelépítésének főbb jellemzőit.

3.4. Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 

3.4.1. A növényvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 65-66. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: szövet, szerv, gyökér, szár, levél, virág, mag, termés

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Ismertesse a harasztoknál megjelenő evolúciós „újításokat” (szövetek, szervek), hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi élethez való hatékony alkalmazkodással.

Ismertesse a nyitvatermőknél megjelenő evolúciós „újításokat” (virág, mag, víztől független szaporodás), hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi élethez való hatékonyabb alkalmazkodással.

Ismertesse a zárvatermőknél megjelenő evolúciós „újításokat” (takarólevelek, bibe, zárt magház, termés, szállítócsövek, gyökérszőrök) legyen képes ezeket összefüggésbe hozni a szárazföldi élethez való hatékonyabb alkalmazkodással.

Magyarázza a termés biológiai szerepét és a magterjesztés stratégiáit.

Használja a Növényismeret könyvet a környezetében élő növények megismeréséhez, és élőhelyének, ökológiai igényeinek jellemzéséhez.

Kulcsfogalmak emelt szinten: kettős megtermékenyítés, mikrospóra (virágporszem), makrospóra (embriózsák-sejt), ivaros és ivartalan szakasz, zárvatermő

Gondolkodási művelet emelt szinten: Magyarázza a kettős megtermékenyítés folyamatát.

3.4.2. A növények szövetei, szervei

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 65-71. oldal

Szövetek:

Kulcsfogalmak mindkét szinten: osztódó szövet, állandósult szövetek, bőrszövet, gázcserenyílások, (tápanyagraktározó, táplálékkészítő, szilárdító, kiválasztó, víztartó) alapszövet, szállítószövet (farész, háncsrész)

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Hozza kapcsolatba a következő szövetek felépítését és működését: osztódó szövet és állandósult szövetek: bőrszövet, (táplálékkészítő, raktározó, szilárdító, kiválasztó, víztartó) alapszövet, szállítószövet. Vizsgáljon fénymikroszkóppal növényi szövet-preparátumot (hajszálgyökér, lágy szár, levél keresztmetszet), készítsen bőrszövet-nyúzatot (pl. hagyma allevél). Vizsgáljon kristályzárványt. Értelmezze a látottakat, mikroszkópos képen is.

 

Kulcsfogalmak emelt szinten: vízszállító cső, vízszállító sejt, rostacső, rostasejt, kísérősejt, oszlopos és szivacsos fotoszintetizáló alapszövet

Gondolkodási művelet emelt szinten: Ismerje fel fénymikroszkópos képeken a növényi szöveteket hajszálgyökerek kereszt- és hosszmetszetén, egy- és kétszikű lágyszárú növények szár keresztmetszetén, kétszikű fás szár keresztmetszetén, valamint kétszikű levél metszetén és hozza összefüggésbe a szerkezeti elemeket azok funkciójával.

Gyökér, szár, levél:

Kulcsfogalmak mindkét szinten: gyökér, szár, levél, gázcserenyílás

Gondolkodási művelet: Ismertesse a gyökér, a szár és a levél alapfunkcióit, hozza kapcsolatba felépítésükkel. Ismerje fel egyszerű, sematikus rajzon a hajszálgyökér hossz- és keresztmetszetét, a lágy- és a fás szár, valamint a lomblevél keresztmetszetét. Magyarázza a különböző ökológiai környezetben élő növények anatómiai különbségeit (alkalmazkodás). Magyarázza a fás szár kialakulását, az évgyűrűk keletkezését fatörzs keresztmetszetén. Vizsgáljon mikroszkópban gázcserenyílást és értelmezze a látottakat, mikroszkópos képek alapján is. Végezzen el növényi anyagszállítással kapcsolatos kísérletet, magyarázza a tapasztaltakat.

 

Kulcsfogalmak emelt szinten: szervmódosulások, gyökérnyomás, ozmotikus nyomás, adhézió, kohézió, kapillaritás, párologtatás, anyagszállítás

Gondolkodási művelet emelt szinten: Jellemezze a gyökér, a szár, a levél felépítését és működését, módosulásait. Mondjon példát módosult szervekre. Elemezze egy talajból felvett vízmolekula atomjainak sorsát a növényben. Magyarázza a folyadékszállítás kémiai és fizikai hajtóerőit, hozza összefüggésbe a gyökér, szár és levél felépítésével. Elemezze a gázcserenyíláson át felvett szén-dioxid-molekula sorsát a növényben. Értelmezzen növényi anyagszállítással kapcsolatos kísérletet.

Virág, termés:

Kulcsfogalmak mindkét szinten: virág, mag, termés, egyivarú virág, kétvarú virág, egylaki növény, kétlaki növény, vegetatív szervek, szaporító szervek, ivaros szaporodás, ivartalan szaporodás, tőosztás, dugványozás, oltás, szemzés, klónozás, egyedfejlődés, zigóta, mag, csíra (embrió), csírázás, önfenntartó működés, fajfenntartó működés

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Hozza kapcsolatba a virág biológiai szerepét és részeit. Ismertesse az egyivarú és a kétivarú virág, az egylaki és a kétlaki növény fogalmát. Értelmezze a virágos növények fajfenntartó működéseit (mag-, illetve termésképzés, vegetatív szervekkel történő szaporodás). Hasonlítsa össze az ivaros és az ivartalan szaporítás előnyeit és hátrányait. Ismertesse a növények főbb ivartalan szaporítási módjait (tőosztás, dugványozás, oltás, szemzés, klónozás). Magyarázza a csírázás külső és belső feltételeit egy csírázási kísérlet kapcsán.

 

Kulcsfogalmak emelt szinten: auxin, etilén, rövidnappalos növény, hosszúnappalos növény

Gondolkodási művelet emelt szinten: Hozza összefüggésbe a nappalhosszúság virágképzésben betöltött szerepét az eredeti élőhely, illetve a megváltoztatott élőhely (pl. honosítás) nappalhosszúságával. Teremtsen kapcsolatot a virág és a termés részei között. Soroljon és példák alapján ismerjen fel hormonális hatásra bekövetkező növényi életműködéseket (gyümölcsérés, növekedés). Értelmezzen auxin hormonokkal végzett kísérletet.

3.4.3. Az állatvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 72-78. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: laposférgek, gyűrűsférgek, rovarok, csigák, gerinctelenek, gerincesek, csontos halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök, evolúciós újítás

Gondolkodási művelet mindkét szintenIsmertesse a felsorolt állatcsoportok testfelépítésének és életműködéseinek (kültakaró, mozgás, táplálkozás, légzés, anyagszállítás, szaporodás, érzékelés) evolúciós újításait, magyarázza, miért segíthette ez elő az élőlénycsoport sikeres elterjedését.

Kulcsfogalmak emelt szinten: szivacsok

Gondolkodási művelet emelt szinten: Ismerje fel és elemezze a testfelépítés, az életműködések (kültakaró, mozgás, táplálkozás, légzés, anyagszállítás, szaporodás, érzékelés) és a környezet kapcsolatát az alábbi állatcsoportok példáján: szivacsok, laposférgek, gyűrűsférgek, ízeltlábúak (rovarok), puhatestűek (csigák), a gerincesek nagy csoportjai (csontos halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök). Jellemezze önállóan csoportjellemzők alapján a fenti csoportokat.

3.4.4. Az állatok szövetei, szaporodása, viselkedése

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 79-83. oldal

Szövetek:

Kulcsfogalmak mindkét szinten: hámszövetek, izomszövetek, kötő- és támasztószövetek, idegszövet típusai és jellemző sejtjei

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Magyarázza, hogy milyen működésekre specializálódtak a következő szövetek: hámszövetek (működés és felépítés szerint csoportosítva), izomszövetek, kötőszövetek, támasztószövetek és idegszövet. Magyarázza, hogy a funkció hogyan tükröződik a felépítésükben. Ismerje fel fénymikroszkópos készítményen, illetve képeken a következő szöveteket: többrétegű elszarusodott laphám, vázizom szövet, csontszövet, idegszövet, emberi vér.

Gondolkodási művelet emelt szinten: Ismerje fel rajz alapján vagy mikroszkópos képek alapján a következő szöveteket: simaizom szövet, szívizom szövet, csillós hám, üvegporc. Értelmezze a látott struktúrák szerepét a szövet működésében.

Szaporodás-egyedfejlődés:

Kulcsfogalmak mindkét szinten: petesejt, hímivarsejt, zigóta, hímnős, váltivarú, ivari kétalakúság, embrionális és posztembrionális fejlődés, ivaros és ivartalan szaporodás, külső és belső megtermékenyítés

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Értelmezze a petesejt, a hímivarsejt, a zigóta, a hímnősség, a váltivarúság, az ivari kétalakúság, ivaros és ivartalan szaporodás, a regeneráció, az embrionális és posztembrionális fejlődés fogalmát. Vonjon párhuzamot példák alapján az életkörülmények és a szaporodási mód között (ivaros, ivartalan, külső és belső megtermékenyítés, az ivadékgondozás és az utódszám összefüggése).

Viselkedés:

Kulcsfogalmak mindkét szinten: öröklött magatartásforma, tanult magatartásforma, önfenntartó viselkedés, fajfenntartó viselkedés, taxis, öröklött mozgásmintázat, kulcsinger, motiváció, feltétlen reflex, bevésődés, érzékenyítés, megszokás, feltételes reflex, operáns tanulás, belátásos tanulás, önzetlenség, agresszió

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Hasonlítsa össze az öröklött és tanult magatartásformákat. Ismerje fel leírások és példák alapján az önfenntartással kapcsolatos viselkedéseket (tájékozódás, táplálkozási magatartás, menekülés, védekezés). Ismerje fel leírások és példák alapján a fajfenntartással kapcsolatos viselkedéseket (a partner felkeresése, udvarlás-nász, párzás, ivadékgondozás, önzetlenség, agresszió). Ismerje fel leírások és példák alapján a következő magatartásformákat: feltétlen reflex, irányított mozgás, öröklött mozgásmintázat, bevésődés, érzékenyítés, megszokás, feltételes reflex, operáns és belátásos tanulás. Értelmezze a motiváció és a kulcsinger fogalmát és magyarázza szerepüket a viselkedés kialakításában.

Gondolkodási művelet emelt szinten: Magyarázza, hogy a tanult magatartásformák hátterében öröklött tényezők is állnak. Elemezze leírt vizsgálatok/kísérletek alapján a felsorolt magatartásformákat.

4. AZ EMBERI SZERVEZET 

4.1. Homeosztázis, rendszerszemlélet 

4.1.1. Homeosztázis

Nagy Etele  Biológia Érettségi Összefoglaló 84-86. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: homeosztázis, irányítás, szabályozás, vezérlés, „kell” érték, „van” érték, hibajel, visszacsatolás (negatív, pozitív), kiválasztás, elválasztás (külső, belső)

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Hasonlítsa össze az irányítás két alapformáját, a szabályozást és a vezérlést. Értse a visszacsatolások szerepét a szabályozásban.

Értelmezze a kiválasztás, valamint a külső és belső elválasztás fogalmait.

Értelmezze a homeosztázis fogalmát, értse jelentőségét.

Magyarázza a mikrobiom szerepét a szervezet homeosztázisának, integritásának a fenntartásában.

Kulcsfogalmak emelt szinten: rendszerszemlélet

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Példákkal igazolja, hogy a homeosztázis-összetevők értékei élettani állapottól függően megváltozhatnak.

Alkalmazza az emberi szervezet működésére a rendszerszemléletű megközelítést: szervezet, mint sejtrendszerek hierarchikus rendben beágyazott  rendszere, anyagellátó és információs alrendszerek, bementi-, kimeneti- és elosztó egységek, kontrollmechanizmusok.

Ismertessen példákat az emberi szervezet működésének rendszerszemléletű megközelítésére (pszichoneuro-immunológia, rendszerszemléletű orvoslás).

Magyarázza ábra, szöveges leírás, táblázatban vagy grafikonon megadott adatok alapján a pozitív és negatív visszacsatolás szerepét az élettani folyamatok során.

4.1.2. Általános egészségügyi vonatkozások

Nagy Etele  Biológia Érettségi Összefoglaló 86-90. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: szűrővizsgálatok, önvizsgálatok, házi- és szakorvosi ellátás, fekvőbeteg ellátás, sugárterhelés, egészség, cukorbetegség, hőszabályozás

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Magyarázza a homeosztázis és az egészség kapcsolatát a hőszabályozás és a cukorbetegség kapcsán.

Értelmezze az egészség nemzetközileg is elfogadott fogalmát. Értékelje a szűrővizsgálatok és az önvizsgálat fontosságát. Értelmezzen egy betegjogi tájékoztatót. Különböztesse meg a házi- és a szakorvosi ellátás funkcióit, ismertesse az orvoshoz fordulás módját, értelmezze a kórházi (fekvőbeteg) ellátás indokait, jellemzőit.

Elemezze a sugárterhelésünk forrásait, egészségre gyakorolt lehetséges hatásait, a veszélyek csökkentésének lehetőségeit.

Mutasson be az egészséges életmód fenntartását szolgáló mobilapplikációkat, értékelje, mire kell figyelni használatuk során.

Magyarázza (mutassa be modellen) az alapfokú újraélesztés lépéseit és szabályait, ismertesse a mentőhívás lépéseit, alapszabályait. Ismertesse a teendőket áramütést szenvedett egyén ellátás esetén. Ismertesse a teendőket eszméletlen beteg ellátása esetén.

Gondolkodási művelet emelt szinten: Elemezzen vizsgálatokat a homeosztázis és az egészség kapcsolatára vonatkozóan a hőszabályozás és a cukorbetegség kapcsán.

4.2. Kültakaró 

4.2.1. Bőr

Nagy Etele  Biológia Érettségi Összefoglaló 91-92. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: felhám, irha, bőralja, faggyúmirigy, verejtékmirigy, tejmirigy, festéksejt, melanin, köröm, szőr, szőrtüsző, bőrreceptorok (hő, fájdalom, tapintás, nyomás), mitózis, szaru (keratin), bőrerek, kapilláriskeringés

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Értse a bőr funkcióit (védelem, hőszabályozás érzékelés: fájdalom, tapintás, nyomás, hőingerek) és értse kapcsolatukat a bőr felépítésével. Ismertesse a bőr szerepét a hőszabályozás folyamatában. Magyarázza a hám megújulását.

Értse a festéksejtek és a bőrpigment (melanin) szerepét. Értelmezze az emberi faj bőrszínskáláját mint a biológiai sokféleség részét.

Ismerje fel mikroszkópos metszeten és ábrákon a bőr szöveti szerkezetét, ismertesse a részek funkcióit.

Gondolkodási művelet emelt szinten: Hozza összefüggésbe a bőr kiválasztó feladatát a szervezet víztartalmának szabályozásával.

4.2.2. A bőr gondozása, védelme

Nagy Etele  Biológia Érettségi Összefoglaló 92-94. oldal

Kulcsfogalmak
mindkét szinten:
bőrvédelem, napozás, hajápolás,
bőrápolás, baktériumflóra, anyajegy, szemölcs, mitesszer, pattanás,
vízhólyag, vérhólyag, elsősegélynyújtás

Gondolkodási
művelet mindkét szinten:

Ismertesse, mi az anyajegy, a szemölcs, hogyan alakul ki a mitesszer, a pattanás, a vízhólyag, a vérhólyag. Ismerje fel fényképen azokat az elváltozásokat, amelyekkel daganat-megelőző jelleggel bőrgyógyászhoz kell fordulni.

Magyarázza a napsugárzás hatását a bőrre, a napozás egészségtani vonatkozásait, a védekezést.

Ismertesse a bőrápolás és hajápolás szerepét és lehetőségeit. Magyarázza a bőr baktériumflórájának jelentőségét. Esettanulmányok alapján értelmezze a bőrre kerülő krémek, tisztálkodószerek, izzadásgátlók összetételét, a szervezetre gyakorolt hatásukat. 

Ismertesse a sebképződés lehetséges okait, a fertőtlenítés, sebellátás szabályait. Magyarázza, hogy miért veszélyes az égési sérülés. Ismertesse, hogyan kell ellátni kisebb égési és marószerek okozta sérüléseket, hogyan kell elsősegélyt nyújtani csípések, harapások, marások esetén.

Gondolkodási művelet emelt szinten: Magyarázza ábra segítségével az UV-sugárzás DNS-re gyakorolt hatását a bőr egyes daganatainak kialakulása során.

4.3. A mozgás

4.3.1. Anatómiai alapok, vázrendszer

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 96-99. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: anatómiai síkok, tengelyek, és irányjelzések, fejváz, törzsváz és a végtagok csontjai, agy- és arckoponya, függesztőövek, gerincoszlop, lapos és csöves csont, folytonos és megszakított összeköttetés, varrat, porc, szalag, összenövés, ízület

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Határozza meg az emberi szervek elhelyezkedését a test anatómiai síkjai, tengelyei és irányai szerint.

Ismertesse a csontváz biológiai funkcióit. Ismertesse egy lapos és egy hosszú csöves csont szerkezetét a megfelelő funkciókhoz kötve.

Ismertesse a csont kémiai összetételét (szerves és szervetlen alkotók), magyarázza ezek szerepét, hozza összefüggésbe arányuk változását az életmóddal, az életkorral, a fiatalkori és időskori csontsérülésekkel.

Ismertessen példát a csontok összenövésére, varratos, porcos és ízületes kapcsolódására, magyarázza, hogy ezek milyen mozgást tesznek lehetővé az adott helyeken. Ismerje fel rajzon az ízület részeit.

Ismertesse a gerincoszlop tájékait, a mellkas, az agykoponya és az arckoponya csontjait (orrcsontot, járomcsontot, felső és alsó állcsontot). Ismerje fel ábrán ezeket. Hozza kapcsolatba az ember mozgási szervrendszerének sajátosságait a két lábon járással (a gerincoszlop kettős S-alakja).

Ismertesse a csigolya részeit.

Ismertesse a függesztőövek funkcióját, csontjait, a gerincesek ötujjú végtagtípusának csontjait. Magyarázza a férfi és a női medence közti különbség okát.

Gondolkodási művelet emelt szinten: Értelmezzen a csontok kémiai összetételére vonatkozó vizsgálatokat.

4.3.2. Izomrendszer

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 99-101. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: izomfej, izomhas, izompólya, ín, vázizom, hajlítás-feszítés, közelítés-távolítás, forgatás

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Ismertesse a vázizom felépítését: izomrost (izomsejtek), izomrostköteg, izompólya, inak.

Ismertesse a következő izmok helyét és alapvető funkcióit: gyűrű alakú záróizmok, mimikai izmok, bordaközi izmok, nagy mellizom, hasizmok, gátizmok, rekeszizom, végtagok hajlító- és feszítő izmai, fejbiccentő izom.

Értelmezzen az izomláz kialakulásának okairól szóló szöveget.

Mutassa be csirkeszárnyon a hajlító és feszítőizmokat, az izmok külső felépítését, az ízület részeit.

Kulcsfogalmak emelt szinten: emelő-elv, erő, erőkar, forgatónyomaték, szarkomer, kreatin-foszfát, mioglobin, relatív oxigénhiány, izomfonalak csúszási mechanizmusa

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Magyarázza rendszerszemléletű megközelítésben az izom felépítését: elemi fehérjék [aktin, miozin] → izomfonalak → izomfonálköteg → izomsejt → izomrost → izom.

Magyarázza a mozgási szervrendszer lényegi működését fizikai (emelő-elv, erő, erőkar), biokémiai (aktin, miozin, kreatin-foszfát, ATP, biológiai oxidáció, erjedés), szövettani (vázizomszövet) ismeretei alapján.

Magyarázza, miért szükséges az izomműködéshez Ca2+-ion, illetve Mg2+-ion.

Magyarázza az izom saját energiatároló és oxigéntároló molekuláinak szerepét.

4.3.3. Szabályozás

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 101. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: izomtónus, szomatikus idegrendszer

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Magyarázza az izomtónus szerepét a testtartás és a mozgások kialakításában.

4.3.4. A mozgás és a mozgási rendszer egészségtana

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 101-103. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: testtartás, súlypont, gerincferdülés (szkoliózis), nyílt törés, rándulás, ficam, porckorongsérv, lúdtalp izomsérülés, táplálék-kiegészítők, doppingszerek, bemelegítés, edzettség, állóképesség

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Ismertesse a mozgási szervrendszer épségét, megóvását szolgáló alapelveket (helyes testtartás, emelés, testedzés).

Magyarázza a sport jótékony élettani hatásait más szervrendszerek működésével összefüggésben. Indokolja miért fontos a bemelegítés sporttevékenység előtt, hogyan enyhíthető az izomláz.

Ismertesse mi a törés (nyílt és zárt), gerincsérülés, rándulás, ficam, csípőficam, rándulás, lúdtalp, gerincferdülés, porckorongsérv. Ismertesse az elsősegélynyújtási teendőket sportsérülések (rándulás, ficam, törés, izomsérülések) esetén.

Mutassa be a csípőficam azonosításának és kezelésének lehetőségeit. Mutassa be milyen esetekben szükséges szervetlen protézis beültetése a mozgási szervrendszerbe. Ismertesse az ilyen típusú műtétek kockázatait.

Elemezze esettanulmány alapján a testépítés vagy a teljesítményfokozás során helytelenül alkalmazott táplálék-kiegészítők, illetve a doppingszerek káros hatásait.

4.4. A táplálkozás

4.4.1. Táplálkozás

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 104-105. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: táplálék, tápanyag, glikémiás index, rágás, nyelés, bélperisztaltika, testtömegindex (BMI), sovány, túlsúlyos

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Magyarázza a táplálkozás jelentőségét, ismertesse folyamatait (rágás, nyelés, bélperisztaltika).

Magyarázza a táplálék és tápanyag közötti különbséget. Használja fel a tápanyagok fajlagos energiatartalmát alapvető számítási feladatokban.

Értelmezze a testtömegindexet, tudjon következtetéseket levonni értékéből, és magyarázza, hogy normálértéke függ a testösszetételtől, nemtől, életkortól.

Állítson össze egy napi étrendet a tápanyagok összetételének és az összetevők energiatartalmának együttes figyelembevételével, magyarázza az összeállítási szempontokat.

4.4.2. Emésztés

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 105-108. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: szájüreg, nyelv, fogak, fogképlet, garat, nyelőcső, gyomor, vékonybél (patkóbél, éhbél, csípőbél), máj, hasnyálmirigy, vastagbél (vakbél, felszálló, haránt, leszálló vastagbél, szigmabél, végbél), emésztés, emésztőnedv, emésztőenzim

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Ismerje fel ábrán a táplálkozási szervrendszer szerveit, ismertesse főbb biológiai funkcióikat.

Ismerje fel a fog részeit, magyarázza a részek funkcióit, magyarázza az emberi fogképletet (tej- és maradandó fogazat).

Ismertesse, mely emésztőnedvek játszanak szerepet a fehérjék, a szénhidrátok, a zsírok és a nukleinsavak emésztésének folyamatában.

Ismertesse a következő emésztőenzimek termelődésének helyét, hatásait és a működésükhöz szükséges optimális kémhatást: nyálamiláz, pepszin, laktáz, hasnyálamiláz, hasnyállipáz.

Kulcsfogalmak emelt szinten: májkapuvéna, májartéria, epevezeték, májvéna

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Magyarázza a kapcsolatot a tápanyagok emésztése és sejtszintű lebontása között.

Magyarázza a máj szerepét az emésztőnedv-termelésben, a fehérje-, glükóz- és glikogénszintézisben, a raktározásban

és a méregtelenítésben.

Ismertesse a következő emésztőenzimek termelődésének helyét, hatásait és a működésükhöz szükséges optimális kémhatást: nukleáz, tripszin, maltáz, membránpeptidázok.

Tervezzen egyszerű biokémiai kísérletet a szénhidrát-, zsír- és fehérjeemésztésre vonatkozóan.

Értelmezze a máj makroszkópos anatómiai és mikroszkópos szövettani, illetve a vékonybél keresztmetszeti képének szövettani ábráit.

4.4.3. Felszívódás

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 108. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: bélbolyhok, felszívás

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Ismertesse a bélbolyhok helyét, magyarázza felépítésük és működésük lényegét.

Kulcsfogalmak emelt szinten: tápanyagmonomerek útja

Gondolkodási művelet emelt szinten: Ismertesse a táplálékkal felvett fehérje, szénhidrát és zsír alkotórészeinek útját a szövetekbe történő beépülésig, illetve a felhasználásig.

4.4.4. Szabályozás

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 109. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: hipotalamusz, éhség és jólakottság és szomjúság központ, peptidhormonok, éhséghormon (ghrelin), jóllakottsághormon (leptin), vércukorszint, szájnyálkahártya, ozmotikus koncentráció, nyál- és gyomornedvtermelés, hányás, nyelés, hasmenés

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Magyarázza, hogy mi válthatja ki az éhség-, szomjúságérzetet, magyarázza a tápcsatorna reflexes folyamatainak (nyál- és gyomornedvtermelés, hányás, nyelés, hasmenés) szerepét.

Gondolkodási művelet emelt szinten: Értelmezzen a táplálékfelvétel és a testtömeg szabályozására vonatkozó ábrát, szöveget, illetve adatokat, a szabályozásban résztvevő peptidek szerepével, a folyamatok hátterében álló magatartási folyamatokkal összefüggésben. Értelmezzen a tápcsatorna működésével kapcsolatos kísérleteket.

4.4.5. Táplálkozás egészségtana

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 109-112. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: minőségi és mennyiségi éhezés, alapanyagcsere, éhség, étvágy, fogászati szűrővizsgálatok, száj higiénia, vitaminok, kockázati tényezők

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Magyarázza a minőségi és mennyiségi éhezés, az alapanyagcsere, az éhség és az étvágy fogalmát.

Indokolja a fogászati szűrővizsgálatok jelentőségét. Ismertesse a száj higiéniáját, a szájápolás szabályait és jelentőségét.

Ismertesse a tápcsatorna megbetegedéseinek kialakulását elősegítő kockázati tényezőket (veleszületett hajlamosító tényezők és életvitelből, életmódból eredő kockázati tényezők – pl. nem megfelelő szájápolás/szájhigiéné, fokozott stressz, túlzott alkohol- és gyógyszerfogyasztás, nem az életmódnak, szükségleteknek megfelelő táplálkozás, kedvezőtlen környezeti hatások).

Ismertesse a fehérjék, szénhidrátok, zsírok, növényi rostok, ásványi anyagok (nyomelemek), természetes forrásait, tudjon érvelni hiányuk vagy túlzott fogyasztásuk ellen. Ismerje a következő vitaminok élettani jelentőségét, és tudja azokat összekapcsolni hiánytüneteikkel: D-, A-, K-, B12-, C-vitamin, folsav.

Magyarázza, miért változnak az étrendi elvárások tevékenységtől, kortól, nemtől és állapottól (terhesség, szoptatás) függően. Értelmezzen életmódhoz igazodó étrendet, ezzel kapcsolatos adatok, táblázatok használatával.

Magyarázza az élelmiszer- és ételtartósítás alapvető szabályait. Elemezze az alultápláltság és a túltápláltság következményeit, kockázati tényezőit.

Érveljen az egészséges táplálkozás, illetve a táplálkozási allergiák esetében alkalmazható étrendek mellett. Figyelje meg az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett összetevőket és magyarázza a lehetséges kockázati tényezőket, táblázat segítségével.

Ismertesse az elsősegélynyújtási teendőket étel-, gyógyszer-, és alkoholmérgezés esetén.

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Ismertesse a következő vitaminok élettani jelentőségét: E-, B1-, B6-vitamin.

Értelmezze, miért járhatnak a májbetegségek együtt sárgasággal.

4.5. A légzés

4.5.1. Légcsere

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 114-115. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: orrüreg, garat, gége, légcső, főhörgők, hörgők, hörgőcskék, léghólyagocskák, légzőizmok, mellhártya, vitálkapacitás

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Ismertesse a légzőrendszer szerveit és azok funkcióit.

Ismertessen légzési segédizmokat, hozza kapcsolatba ezek működését a nehézlégzéssel. Magyarázza a mellkasi és a hasi légzés különbségét. Magyarázza a mellhártya, a rekeszizom, a bordaközti izmok szerepét a belégzés és kilégzés folyamatában.

Ismertesse a vitálkapacitás és a légzési perctérfogat fogalmát. Magyarázza aktív sportoló és nem sportoló fiúk és lányok vitálkapacitását bemutató táblázat eltérő értékeit.

Magyarázza a légzési teljesítmény és a szervezet energiafelhasználása közötti összefüggést. Határozza meg a légzésszámot nyugalomban és munkavégzés után, magyarázza az eltérést.

Kulcsfogalmak emelt szinten: ideális gáz állapotegyenlete, térfogat, nyomás, légköri nyomás, Donders-modell

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Elemezzen a légzési térfogatváltozásokat és a légzőmozgásokkal kapcsolatos nyomásváltozásokat bemutató grafikont, ismerje a változók mértékegységeit.

Értelmezze a Donders-modellt bemutató ábra alapján a légzőműködéseket.

Értelmezze a tüdő makroszkópos anatómiai és mikroszkópos szövettani ábráit.

4.5.2. Gázcsere

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 115-116. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: légcsere, gázcsere, sejtlégzés

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Elemezze a légcsere, a gázcsere és a sejtlégzés összefüggéseit.

Kulcsfogalmak emelt szinten: parciális nyomás, szaturáció

Gondolkodási művelet emelt szinten: Értelmezze, hogy a tüdőben és a szövetekben folyó gázcsere diffúzión alapul. Ábra segítségével magyarázza a vörösvértest és a hemoglobin szerepét a légzési gázok szállításában.

4.5.3. Hangképzés

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 116. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: gége, gégefedő, pajzsporc, kannaporcok, hangszalagok, hangrés

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Ismerje fel ábrán a gége alábbi részeit: gégefedő, pajzsporc, kannaporcok, hangszalagok. Ismertesse, mely porcok között feszülnek ki a hangszalagok. Ismertesse a hangszalagok szerepét a hangképzésben.

Kulcsfogalmak emelt szinten: gyűrűporc, hangerősség, hangmagasság, hangfrekvencia, hangszín, hangintenzitás, alaphang, felharmonikusok

Gondolkodási művelet emelt szinten: Ismertesse a gége működését, magyarázza meg, hogy mitől függ a keletkezett hang erőssége, magassága, és mi befolyásolja a hangszínt.

4.5.4. Szabályozás

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 116-117. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: belégzési inger

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Magyarázza a vér szén-dioxid koncentrációjának szerepét a légzés szabályozásában.

Kulcsfogalmak emelt szinten: gerincvelő, nyúltvelő, híd, agykéreg, mechanoreceptor, kemoreceptor

Gondolkodási művelet emelt szinten: Magyarázza a vér szén-dioxid koncentrációjának és pH-jának összefüggő szerepét a légzés és a pulzusszám szabályozásában. Ismertesse a kemoreceptorok és a mechanoreceptorok szerepét a légzés, a vérnyomás és a pulzusszám szabályozásban Elemezzen kísérletet az egyes szabályozóelemek feladatának bemutatására.

4.5.5. A légzés és a légzőrendszer egészségtana

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 117-118. oldal

Kulcsfogalmak
mindkét szinten:
orr szerepe, asztma, rekedtség, torok(garat)gyulladás, tüdőgyulladás, tüdődaganat, légúti elzáródás, gázmérgezés

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Ismertesse az orron át történő belégzés előnyeit a szájon át történő belégzéssel szemben. Nevezzen meg a légzőrendszert károsító tényezőket (kórokozók, légszennyező anyagok) és ismertesse a légzőrendszer gyakori betegségeit (fertőzéses eredetű és daganatos megbetegedések, asztma). Magyarázza, miért jár gyakran együtt a torokgyulladás középfülgyulladással.

Érveljen a dohányzás ellen: ismertesse a dohányzás során szervezetbe jutó anyagok káros hatásait.

Ismertesse az elsősegélynyújtási teendőket légúti elzáródás és gázmérgezés esetén.

Kulcsfogalmak emelt szinten: légmell, keszonbetegség

Gondolkodási művelet emelt szinten: Kapcsolja össze fizikai ismereteivel a légmell és a keszonbetegség kialakulását. Hozza összefüggésbe a tüdő-léghólyagocskákat borító folyadékréteg felületifeszültségének változását a dohányzással.

4.6. Az anyagszállítás

4.6.1. A testfolyadékok

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 120-121. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: vér, alakos elemek, vörösvérsejtek, fehérvérsejtek (nyiroksejt, falósejt), vérlemezkék, vérplazma, véralvadás, vérszegénység, vérzékenység, trombózis, embólia

Gondolkodási művelet mindkét szinten:

Ismertesse a teljes vértérfogat mennyiségét, az alakos elemek és a vérplazma arányát, a vérplazma fő alkotórészeit és magyarázza jelentőségüket.

Ismertesse a vörösvérsejtek, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék szerepét, keletkezésük helyét, a normál értéktartománytól való eltérés okait és következményeit.

Ismertesse a sérült érfal, a vérlemezkék és a fibrin szerepét a véralvadás folyamatában, idézze fel, hogy a folyamathoz kalciumion és K-vitamin szükséges.

Kulcsfogalmak emelt szinten: vérszérum (vérsavó), hemoglobin, hem, vérkenet, protrombin-trombin, albumin, globulin, fibrinogén

Gondolkodási művelet emelt szinten: Ismertesse a hemoglobin fő részeit (hem: 4 db N-tartalmú gyűrű, Fe2+ és globin: fehérje) és funkcióját. Ismertesse a véralvadás szakaszait (érösszehúzódás, vérlemezke fázis, véralvadási lánc, fibrinolízis) és a trombin szerepét. Elemezze az emberi vérből készült vérkenetet bemutató fénymikroszkópos képet vagyrajzolt ábrát.

4.6.2. A szöveti keringés

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 122. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: szövetközti folyadék (szövetnedv), nyirok, nyirokrendszer

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Hasonlítsa össze a vér, a szövetközti folyadék, a nyirok összetételét, keletkezését, szerepét, magyarázza kapcsolatukat. Magyarázza a hajszálerek keringési jellemzőit, funkcióját az anyagcserében. Értelmezze a nyirokkeringés lényegét (útvonala, funkciója), a nyirokcsomók jelentőségét.

Kulcsfogalmak emelt szinten: plazmafehérjék ozmotikus nyomása, nyirokáramlás

Gondolkodási művelet emelt szinten: Magyarázza a nyirokáramlást fenntartó tényezőket. Magyarázza a szövetnedv áramlási mechanizmusát a vérnyomás és a plazmafehérjék ozmotikus nyomásának viszonya alapján.

4.6.3. A szív és az erek

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 123-124. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: pitvar, kamra, vitorlás billentyű, zsebes billentyű, artéria (verőér), aorta, véna (gyűjtőér/visszér), kapilláris (hajszálér), szívfal felépítése, érfal felépítése, nagyvérkör, kisvérkör, koszorúér, szívfrekvencia, pulzusszám, vérnyomás, szisztolé, diasztolé, izompumpa

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Magyarázza a szív felépítésének és működésének kapcsolatát. Ismertesse, hogy mi a koszorúerek feladata, hogy miért életveszélyes ezek elzáródása.

Ismertesse az artériák, a vénák és a kapillárisok felépítését (átmérő, billentyű, szöveti szerkezet), és ezeket hozza kapcsolatba az adott erek funkcióival.

Magyarázza, mely tényezők segítik a vénás áramlást. Ismertesse a szívfrekvencia és a vérnyomás fogalmát és felnőttkori normál értékeit.

Mérjen pulzust és vérnyomást (automata eszközzel), értelmezze a mért adatok eredményeit.

Kulcsfogalmak emelt szinten: szívciklus szakaszai, vérnyomás változása, véráramlás sebessége, erek keresztmetszete, pulzus/verőtérfogat, keringési perctérfogat, vénás áramlás, szélkazán funkció

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Elemezze a szív működését a szívciklus folyamatában (üregek térfogat- és nyomásviszonyainak változása, a vér áramlása). Elemezze grafikonon a vérnyomás változását, a véráramlás sebességét, az erek keresztmetszetének alakulását a keringési rendszerben. Ismertesse a verőtérfogat, perctérfogat értékeit. Végezzen alapvető számításokat ezekkel az adatokkal.

Elemezzen a szív működésével kapcsolatos élettani kísérletet.

4.6.4. Szabályozás

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 125. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: pulzusszám változás, vérnyomásváltozás, véreloszlás a testben

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  Magyarázza, hogy milyen élettani hatások emelik, vagy csökkentik a pulzusszámot és vérnyomást. Magyarázza a véreloszlás megváltozásának élettani funkcióját.

Kulcsfogalmak emelt szinten: szinuszcsomó, pitvar-kamrai csomó, vérnyomás szabályozása, véreloszlás szabályozása, pH-állandóság, puffer, vércukorszint szabályozás

Gondolkodási művelet emelt szinten: Ismertesse a szinuszcsomó és a pitvar-kamrai csomó helyzetét, magyarázza funkcióját. Magyarázza, hogyan valósul meg szervezetünkben a keringés (vérnyomás, véreloszlás) szabályozása. Értelmezze a homeosztázist a folyadékterek összetételének példáján. Magyarázza, hogy mi okból változhat a vér kémiai összetétele (pH, glükózszint), hogyan áll helyre.

4.6.5. A keringési rendszer egészségtana, elsősegélynyújtás

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 126. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: vérkép, hematokrit, vérszegénység, érelmeszesedés, visszértágulat, magasvérnyomás/hipertónia betegség, szívritmuszavar, szívinfarktus, sebellátás, vérzéstípusok

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Érveljen a testedzés és a helyes táplálkozás keringési rendszer egészségére gyakorolt hatása mellett.

Ismertesse a keringési rendszer főbb betegségeinek (érelmeszesedés, visszértágulat, a trombózis, a magasvérnyomás/hipertónia betegség, szívritmuszavar és a szívinfarktus) kialakulásában szerepet játszó főbb kockázati tényezőket. Érveljen a megfelelő életvitel kockázatokat csökkenthető hatása mellett. Ismertesse a szívinfarktus fogalmát és jellemző tüneteit. Indokolja a vérvizsgálat jelentőségét.

Ismertesse a vérszegénység leggyakoribb okait (vashiány, vitaminhiány, örökletes).

Indokolja, hogy a véralvadási folyamat rendellenessége vérzékenység, illetve trombózis kialakulásához vezethet.

Ismertesse az alapvető sebellátási módokat. Ismertesse az elsősegélynyújtási teendőket ájulás esetén.

Kulcsfogalmak emelt szinten: alvadási idő, protrombin idő

Gondolkodási művelet emelt szinten: Tervezzen kísérletet egy potenciális alvadásgátló gyógyszer hatásának vizsgálatára.

4.7. A kiválasztás

4.7.1. A vizeletkiválasztó rendszer működése

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 127-129. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: vesetok, vese, vesekéreg, vesevelő, vesemedence, húgyvezeték (vesevezeték), húgyhólyag, húgycső, szűrletképzés, visszaszívás, kiválasztás, szűrlet, vizelet

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Ismertesse a vizeletkiválasztó rendszer főbb részeit.

Ismertesse a vese kiválasztó működésének három fő részfolyamatát: szűrletképzés, visszaszívás, aktív kiválasztás, hozza ezeket összefüggésbe vizelet összetételével (víz, karbamid, Na+, K+, Ca2+, CI- ionok, gyógyszerek, hormonok). Magyarázza miért nincs az egészséges ember vizeletében vörösvértest, cukor és fehérje.

Kulcsfogalmak emelt szinten: nefron, vesetestecske, szűrletképzés, visszaszívás, kiválasztás (exkréció), transzportfolyamatok

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Ismertesse a bőr, a máj, a tüdő, a végbél és a vese szerepét a kiválasztásban.

Elemezze a vese kiválasztó működésének három fő részfolyamatát: szűrletképzés, visszaszívás, kiválasztás (exkréció).

Elemezze a nefron működését: vesetestecske (tok, hajszálérgomolyag), az egyes csatorna-szakaszok, a csatorna falát behálózó hajszálerek funkcióit. Magyarázza a szűrletképzés, az aktív és passzív transzport folyamatait a következő anyagok példáján: víz, Na+, glükóz, H+.

Elemezze a vizeletképződés folyamatát a vér, a tokban és a csatornában lévő folyadék, valamint a vizelet összetétele alapján.

Elemezzen adatokat, grafikonokat, végezzen el megadott képlet alapján számításokat a vese működésének vizsgálatára, hogy egy adott anyag időegység alatt mekkora mértékben távozik a vérből a vesén keresztül.

Tervezzen vizsgálatot a vizelet lehetséges összetevőinek kimutatására.

4.7.2. Szabályozás

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 129. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: vizelet összetétele és mennyisége

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Ismertessen a vizelet összetétele és mennyisége változásának hátterében álló lehetséges okokat (táplálék minősége és mennyisége, hőmérséklet, fizikai aktivitás, betegség).

Kulcsfogalmak emelt szinten: vazopresszin (ADH), aldoszteron

Gondolkodási művelet emelt szinten: Értelmezzen a vizelet összetétele és mennyisége változásának hátterében álló lehetséges okokat. Értse a vazopresszin (ADH) és aldoszteron szerepét a folyadéktérfogat és sóháztartás szabályozásában. Tervezzen és értelmezzen állatkísérletet a vazopresszin (ADH) vízmegtartó szerepének vizsgálatára.

4.7.3. A kiválasztó szervrendszer egészségtana

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 129. oldal

Kulcsfogalmak
mindkét szinten:
vizeletvizsgálat, vesekő, művesekezelés

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  Indokolja a vizeletvizsgálat jelentőségét. Említsen példákat, hogy miért jelenhet meg a vizeletben fehérje, glükóz vagy vér. Magyarázza a vesekő kialakulásának okait, ismertesse rizikófaktorait és indokolja a folyadékbevitel jelentőségét a vesekőképződés megelőzésében. Ismertesse a művesekezelés jelentőségét.

Gondolkodási művelet emelt szinten: Alkalmazza az ellenáramlás elvét a művesekezelés folyamatának magyarázatában.

4.8. A szabályozás

4.8.1. Az idegrendszer és az érzékszervek

4.8.1.1. Idegrendszer

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 130. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: idegrendszer, hormonrendszer

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Elemezze a hasonlóságokat és a különbségeket a hormonrendszer és az idegrendszer működése között (jeladó és célsejt kapcsolata), és hozzon példát összehangolt működésükre.

4.8.1.2. Sejtszintű folyamatok

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 130-132. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: idegsejt, sejttest, dendrit, axon, axonvégfácska, érző(szenzoros), mozgató (motoros), köztes idegsejt (interneuron), nyugalmi potenciál, akciós potenciál, inger, ingerület, adekvát inger, receptorsejt, receptorfehérjék

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Ismertesse az idegsejt felépítését, változatosságát és funkcióját (az ingerület keletkezését, vezetését, valamint más sejtekre való továbbadását).

Magyarázza, hogy az élő sejtek membránjának két oldalán az ionok koncentrációja nem azonos, és ez potenciálkülönbséget alakít ki.

Ismertesse az inger, az ingerület (akciós potenciál), az ingerküszöb fogalmát. Példával igazolja, hogyan változhat meg az ingerküszöb külső és belső környezeti hatásokra.

Ismertesse a receptor, a receptornak megfelelő (adekvát) inger fogalmát, típusait (mechanikai, kémiai, fény, hő).

Kulcsfogalmak emelt szinten: egynyúlványú, álegynyúlványú, kétnyúlványú, soknyúlványú idegsejt, helyi potenciál, ioncsatorna típusok (ligandfüggő, feszültségfüggő, szivárgási), küszöbpotenciál, ingerküszöb, analóg jel, digitális jel, depolarizáció, repolarizáció, frekvencia, hiperpolarizáció, hipopolarizáció

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Magyarázza a kémiai és az elektromos potenciálok összefüggését az ionmozgásokkal.

Hasonlítsa össze a nyugalmi, helyi (lokális) és a tovaterjedő potenciál kialakulásának helyét és feltételeit.

Magyarázza, hogy az idegsejt membránpotenciáljának változásai az axoneredésnél tovaterjedő akciós potenciált válthatnak ki és hogy az inger erőssége az akciós potenciál hullámsorozat szaporaságában kódolt.

4.8.1.3. Szinapszis

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 133-134. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: szinapszis (serkentő, gátló), drog, tolerancia, addikció (függőség), ingerületátvivő anyag

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Ismertesse a szinapszis fogalmát, magyarázza a serkentő vagy gátló hatást az átvivő anyag (vagy más molekulák) és a receptor kölcsönhatásával.

Értelmezze, hogy a drogok itt hatnak és hatásuk függőséghez vezethet.

Kulcsfogalmak emelt szinten: elektromos és kémiai szinapszis, preszinaptikus és posztszinaptikus sejt, szinaptikus rés, Ca2+-jel, exocitózis

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Magyarázza, hogy a drogok és egyes mérgek hogyan hatnak a szinapszis működésére (jelátvivő anyag felszabadulásának fokozása, gátlása, visszavételének gátlása, receptormódosítás, receptorokra ható agonista-antagonista hatás, enzimaktivitás változása).

Ismertessen az ingerületátvivő anyagok szinaptikus résbeli koncentrációjának csökkentését célzó mechanizmusokat.

Magyarázza az ingerületátvivő anyagok szerepét a posztszinaptikus felszínen kialakuló lokális potenciálváltozásokban.

Értelmezzen a drogok, agonisták, antagonisták biológiai hatásának a bemutatására vonatkozó kísérletet vagy tanulmányt.

4.8.1.4. Az idegrendszer általános jellemzése

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 134-135. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: központi, környéki idegrendszer, ideg, dúc, pálya, mag, agykéreg, fehér-és szürkeállomány, a testi (szomatikus), vegetatív idegrendszer, reflexív, reflexkör, szomatikus reflex, vegetatív reflex, agyhártya, agy-gerincvelői folyadék

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Ismertesse a központi, környéki idegrendszer, az ideg, dúc, pálya, mag, kéreg, fehér-és szürkeállomány fogalmát, a testi (szomatikus) és a vegetatív idegrendszer jelentését.

Ismertesse az idegrendszer működésének fő folyamatait, és az ezt megvalósító sejttípusokat (receptorsejt, érzőidegsejt, köztes idegsejt, mozgatóidegsejt).

Hasonlítsa össze a reflexívet és a reflexkört.

Ismerje fel ábrán és magyarázza a bőr-és izomeredetű gerincvelői reflexek reflexívét és funkcióját.

Értelmezze a mozgatóműködések példáján az idegrendszer hierarchikus felépítését.

Idézze fel, hogy az idegrendszer központi része csontos tokban, agy-gerincvelői folyadékkal és agyhártyákkal védetten helyezkedik el.

Kulcsfogalmak emelt szinten: gliasejtek, szklerózis multiplex, idegsejt-hálózatok

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Ismertesse a gliasejtek és a velőshüvely főbb funkcióit (táplálás, védelem, folyadéktermelés, szigetelés), hozza összefüggésbe az ingerületvezetési sebességével és az SM (szklerózis multiplex) betegség kialakulásával.

Ismertesse az agy-gerincvelői folyadék diagnosztikus jelentőségét és a mintavétel lehetőségeit.

Értelmezzen a neuronhálózat működését bemutató ábrát, a serkentés és gátlás lehetséges következményeit.

4.8.1.5. A gerincvelő

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 136. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: szürke- és fehérállomány, kötegek, szarvak, le- és felszálló pályák, csigolyaközti dúc, mozgató, érző és interneuron, 31 pár kevert gerincvelői ideg

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Ismertesse a gerincvelő főbb funkcióit: kommunikáció a környék és az agyvelő között (fel- és leszállópályák), helyi szomatikus és vegetatív reflexek kialakítása (izomtónus kialakítása, védekező mechanizmusok, a bőr ereinek reflexes szabályozása, nemi szervek vérbősége).

Elemezze a gerincvelői keresztmetszetet bemutató rajzolt ábrát vagy szövettani metszeti képet (felépítés és funkció). Készítsen rajzot a gerincvelő keresztmetszetéről, jelölje be főbb részeit (szürke-és fehérállomány, kötegek, szarvak, központi csatorna, gyökerek, gerincvelői idegek). Váltson ki térdreflexet, és magyarázza funkcióját.

Gondolkodási művelet emelt szinten: Ismertesse a gerincvelő szakaszait, hogy mely szakaszokhoz köthető a végtagok vázizmai, a szív, az alsó húgyutak és a mellékvese beidegzése. Értelmezzen gerincvelő-sérülési ábrákat és tudja megjósolni az egyes sérülések következményeit.

4.8.1.6. Az agy

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 137-138. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: agytörzs /nyúltvelő, híd, középagy/, köztiagy /talamusz, hipotalamusz/, kisagy, nagyagy, kérgestest, nagyagy lebenyei

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Ismerje fel az agy nyílirányú metszetén az agy részeit (agytörzs /nyúltvelő, híd, középagy/, köztiagy /talamusz, hipotalamusz/, kisagy, nagyagy lebenyei, kérgestest), és ismertesse főbb funkcióikat. Ismertesse az alvás fázisait, indokolja az alvás létszükségletét.

Kulcsfogalmak emelt szinten: agytörzsi hálózatos állomány, limbikus rendszer, hippokampusz

Gondolkodási művelet emelt szinten: Ismertesse az agytörzsi hálózatos állomány szerepét az alvás-ébrenléti ciklus, az éberség, az izomtónus és a vegetatív funkciók fenntartásában. Ismertessen elméleteket az alvás funkcióival kapcsolatosan (pl. energiatakarékosság, tanulás, feltöltődés). Ismertesse a limbikus rendszer alapvető funkciót: érzelmek, emlékek, vegetatív működések kialakítása, motiváció, félelem, agresszió központja.

4.8.1.7. Testérző rendszerek

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 138. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: receptortípusok (fájdalom-, hő-, kemo- és mechanoreceptorok)

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Ismertesse a testérző rendszer alapvető funkcióit (a bőrfelületet, a belső szervek nyálkahártyáját ért ingerekről, a testrészek helyzetéről szállít információkat). Indokolja, hogy az elsődleges érzőkéreg sérülése a tudatosuló érzékelés kiesését jelenti. Ismertesse a bőr és a belső szervek receptorait (mechanikai, fájdalom, hő, kemoreceptorok).

Kulcsfogalmak emelt szinten: érző pályák, mechanoreceptorok (tapintás, nyomás, ínorsó, izomorsó, szőrsejt)

Gondolkodási művelet emelt szinten: Elemezze ábra alapján az érzőpályák lefutásának funkcionális következményeit. Igazolja, hogy az érzőpályák kéreg alatti központjaiban már előzetes feldolgozás is történik.

4.8.1.8. Érzékelés

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 139. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: receptormolekula, receptorsejt, érzékelés, észlelés, érzékcsalódás

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Ismertesse az érzékszervek működésének általános elveit: (adekvát) inger, ingerület, érzet. Különböztesse meg az érzékelést és az észlelést. Ismertesse az érzékcsalódás (illúzió, hallucináció) fogalmát, és hogy kiváltásukban pszichés tényezők és drogok is szerepet játszhatnak.

Kulcsfogalmak emelt szinten: érző pályák, mechanoreceptorok (tapintás, nyomás, ínorsó, izomorsó, szőrsejt)

Gondolkodási művelet emelt szinten: Sorolja fel, hogy egyes érzékszerveinkben milyen típusú adekvát ingerre érzékeny receptorsejtek találhatók. Értelmezzen az adekvát ingerrel, az ingerküszöb megállapításával kapcsolatos elektrofiziológiai kísérleteket.

4.8.1.9. Látás

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 140-143. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: szemgödör, szemöldök, szempilla, szemhéj, kötőhártya, könnymirigy, könnycsatorna, szemgolyó, ínhártya, szaruhártya, szemcsarnok, csarnokvíz, szemlencse, lencsefüggesztő rostok, sugártest, sugárizom, érhártya, ideghártya, üvegtest, látóideg, szemmozgató izmok, pupilla-reflex, akkomodációs reakció, szemhéjzáró-reflex

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Ismertesse és ábrán ismerje föl a szem alapvető és járulékos részeit, magyarázza ezek működését, a szemüveggel korrigálható fénytörési hibákat, a szürke-és a zöldhályog lényegét.

Magyarázza a pupilla, az akkomodációs és a szemhéjzáró reflex funkcióit.

Elemezze a távolságészlelés módjait, támpontjait.

Indokolja a szemészeti szűrővizsgálatok jelentőségét.

Magyarázzon egyszerű kísérleteket a vakfolt, a színtévesztés, a látásélesség és a térbeli tájékozódás vizsgálatára.

Váltson ki pupillareflexet, magyarázza a tapasztaltakat.

Kulcsfogalmak emelt szinten: rodopszin, retinal, jelátviteli folyamat, csapok, pálcikák, bipoláris neuronok, dúcsejtek, látóideg, látóidegkereszteződés, látópáya, talamusz, látókéreg, dioptria, leképezési törvény, redukált szemmodell

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Magyarázza a csapok, pálcikák szerepét a látás folyamatában.

Ismertesse a látási információ útját és feldolgozásának lépéseit a fotoreceptoroktól az elsődleges látókéregig.

Ismertesse a kép- és színlátás, a fényerősség-érzékelés optikai és élettani alapjait.

Elemezze a látórendszer és az egyensúlyérzés kapcsolatát.

Azonosítsa és magyarázza a látóideg és látópálya rajzán jelzett sérülések következményeit.

Elemezze a szemet, mint optikai rendszert, végezzen el alapvető számításokat (redukált szemre vonatkozóan, egyszerűsített leképezési törvény alapján).

4.8.1.10. Hallás és egyensúlyérzés

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 143-144. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: fülkagyló, külső, közép és belső fül, hallójárat, fülzsír, dobhártya, hallócsontocskák, tömlőcske és zsákocska, három félkörös ívjárat, csiga

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Ismerje fel rajzon a külső-, a közép- és a belsőfül részeit, ismertesse a részek funkcióit.

Ismertesse a zajszennyeződés forrásait, halláskárosító és pszichés hatását.

Magyarázza a tömlőcske és zsákocska, valamint a három félkörös ívjárat szerepét.

Értelmezzen kísérletet a hangirány érzékelésének bemutatására.

Kulcsfogalmak emelt szinten: kalapács, üllő, kengyel, ovális ablak, kerek ablak, a belső fül folyadékterei, mechanoreceptrorok, szőrsejtek, halló- és egyensúlyozóideg, Corti-szerv, hallóközpont, beszédértő központ

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Elemezze a kapcsolatot a hallószerv részletes felépítése és működése között (Corti-szerv, alaphártya, szőrsejtek).

Magyarázza a helyzetérzékelés szerveinek és receptorainak (tömlőcske, zsákocska, három félkörös ívjárat, izomorsó, ínorsó) működését.

Magyarázza a dobhártya és a hallócsontocskák működését, a szabályozás lehetőségét.

Értelmezze szöveg alapján a Bárány-féle kalorikus reakciót. Értelmezzen vezetéses és idegi típusú halláscsökkenésre vonatkozó hallásvizsgálatot.

4.8.1.11. Kémiai érzékelés

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 145. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: kemoreceptor, szaglóhám, ízlelőbimbó

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Ismertesse a szaglóhám, az ízlelőbimbók szerepét az érzékelésben.

Gondolkodási művelet emelt szinten: Ismertesse a nyúltvelői szén-dioxidra (H+ ionra) érzékeny kemoreceptorok légzés szabályozásában betöltött szerepét. Ismertesse az agykamrák falánál elhelyezkedő agyterületek Na+-koncentrációt érzékelő receptorait és ezek szerepét a szomjúság és a hipotalamikus vazopresszin termelés folyamatában.

4.8.1.12. Testmozgató rendszerek

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 145-146. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: motiváció, piramispálya, mozgáskoordináció, szomatotópia

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Indokolja-, hogy alapvetően motivációs állapotok irányítják és aktiválják magatartásunkat. Ismertesse az agykéreg szerepét az akaratlagos mozgások kialakításában. Magyarázza a mozgatópályák kereszteződéseinek funkcionális következményeit. Rajzolt ábrán értelmezze a piramispálya lefutását.

Ismertesse a kisagy fő funkcióját (mozgáskoordináció), hogy alkohol hatására ez az egyik leghamarabb kieső funkció.

Kulcsfogalmak emelt szinten: kéreg alatti magvak, extrapiramidális pálya

Gondolkodási művelet emelt szinten: Esettanulmányok alapján értelmezze a kéreg alatti magvak, az agytörzs és a talamusz szerepét az mozgások kivitelezésében, magyarázza, hogy ezek működésüket az agykéreggel való kétirányú kapcsolat révén valósítják meg. Ismertesse a piramispálya lefutását és magyarázzon ábra alapján a piramispálya sérülései miatt bekövetkező tüneteket.

4.8.1.13. Vegetatív érző és mozgató rendszerek

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 146. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: hipotalamusz, agytörzs, gerincvelő, szimpatikus hatás, paraszimpatikus hatás

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Ismertesse a vegetatív idegrendszer alapvető anatómiai felépítését. Értelmezze, milyen folyamatok szabályozását jelenti a vegetatív szabályozás, hogyan valósul ez meg a szervezetben: a szembogár (pupilla), a vázizom, a bél, a szív és a vérerek szimpatikus és/vagy paraszimpatikus befolyásolásának következményei.

Gondolkodási művelet emelt szinten: Hasonlítsa össze a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer anatómiai és élettani hasonlóságait és különbségeit. Értelmezze Otto Loewi izolált békaszívvel végzett kísérleteit a vegetatív idegrendszer működésével összefüggésben.

4.8.2. Az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai

4.8.2.1. Kognitív folyamatok

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 147-148. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezés, képzelet, motiváció, gondolkodás, tanulás

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Értelmezzeó a megismerő folyamatok (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezés, képzelet, motiváció, gondolkodás, tanulás) biológiai funkciót.

Kulcsfogalmak emelt szinten: evolúciós pszichológia

Gondolkodási művelet emelt szinten: Elemezze esetleírás nyomán az az emberi viselkedés evolúciós, genetikai, ökológiai, kulturális alapjait.

4.8.2.2. A magatartás elemei

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 148-149. oldal

4.8.2.2.1. Öröklött elemek

Kulcsfogalmak mindkét szinten: öröklött emberi magatartásformák

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Ismertessen példákat öröklött emberi magatartásformákra (szopóreflex, érzelmet kifejező mimika).

4.8.2.2.2. Tanult emelek

Kulcsfogalmak mindkét szinten: tanult emberi magatartásformák, beszéd, megerősítés

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Igazolja példákkal a feltételes reflexek szerepét az ember viselkedésében (félelem, drogtolerancia). Magyarázza a tanulás és az érzelmek kapcsolatát (megközelítés-elkerülés, játék, kíváncsiság és unalom). Indokolja, hogy a beszéd tanulása kritikus periódushoz kötött. Igazolja példákkal a megerősítés rászoktató vagy leszoktató hatását, a család, az iskola, a hírközlés, reklám stb. szerepét a szokások kialakításában. Foglaljon állást a fentiekkel kapcsolatban.

Gondolkodási művelet emelt szinten: Értékeljen olyan kísérleteket, kísérleti módszereket esetleírásokat, amelyek a feltételes reflex, az operáns tanulás és belátásos tanulás kutatására irányulnak. Ismertesse módszerük korlátait. Kapcsolja össze ezeket példákkal az ember viselkedéséből.

4.8.2.3. Emlékezés

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 149. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: rövid és hosszú távú memória

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Ismertesse a rövid és hosszú távú memória fogalmát.

Kulcsfogalmak emelt szinten: szinapszis megváltozása

Gondolkodási művelet emelt szinten: Kapcsolja a szinapszis felépítését és működését a tanulás és emlékezés folyamataihoz.

4.8.2.4. Pszichés fejlődés

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 149. oldal

Kulcsfogalmakmindkét szinten: érzelmi fejlődés

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Ismertesse az érzelmi fejlődés hatását az értelmi fejlődésre.

4.8.3. Az idegrendszer egészségtana

4.8.3. Az idegrendszer egészségtana

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 150-152. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: stresszbetegségek, stresszoldás, pszichoszomatikus betegségek, agyrázkódás, migrén, epilepszia, stroke (agyvérzés, agyi infarktus), táplálkozási zavarok, testkép, mentális egészség

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Ismertesse az életmód szerepét az idegrendszeri betegségek kialakulásának (pl. stresszbetegségek) megelőzésében.

Ismertesse a fájdalomcsillapítás néhány módját, ezek esetleges veszélyeit.

Értelmezze a zsigeri működések kapcsolatát az érzelmi-pszichikus működésekkel, hozza összefüggésbe a pszichoszomatikus betegségek kialakulásával.

Ismertesse az agyrázkódás, a migrén, az epilepszia, a stroke (agyvérzés, agyi infarktus) tüneteit.

Ismertesse a táplálkozási zavarokat (ortorexia, anorexia, bulímia, izomdiszmorfia) és magyarázza kialakulásuk társadalmi és biológiai okait.

Ismertessen a testképet befolyásoló társadalmi tényezőket.

Magyarázza a tartós stressz egészségre gyakorolt káros hatásait, ismertesse a legális stresszoldás lehetőségeit.

Értékelje a mentális egészséget, mint az egészség részét, magyarázza (rendszerszintű megközelítésben is) céljait.

Kulcsfogalmak emelt szinten: Alzheimer-kór, Parkinson-kór, dopamin

Gondolkodási művelet emelt szinten: Ismertesse az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór jellemző tüneteit, értelmezze a betegségek kialakulásának alapvető okait.

4.8.3.1. Drogok

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 152. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: drog, tolerancia, függőség (addikció), abúzus

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Magyarázza a kémiai és a viselkedési függőségek közös jellegzetességeit és veszélyeit. Érveljen a drogfogyasztás ellen, indokolja a szülő, a család, a környezet felelősségét és lehetőségét megelőzésében.

4.8.4. A hormonrendszer

4.8.4.1. Hormonális működések

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 153-154. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: hormonrendszer működése

Gondolkodási művelet mindkét szinten:   Ismertesse a hormonrendszer működésének a lényegét, a hormontermelést és szabályozását.

Kulcsfogalmak emelt szinten: térfogat szabályozás, ozmotikus egyensúly, pH- állandóság, puffer, vércukorszint szabályozás

Gondolkodási művelet emelt szinten: Magyarázza, hogy ugyanaz a hormon más szervben más hatást fejthet ki (receptor-különbség). Magyarázza, hogyan befolyásolják a hormonok a szervezet szénhidrát-anyagcseréjét (adrenalin, inzulin, glukagon glükokortikoidok) só- és vízháztartását (aldoszteron, vazopresszin), kalcium-anyag-cseréjét (parathormon, kalcitonin, D-vitamin/hormon).

4.8.4.2. Belső elválasztású mirigyek

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 154-156. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: belső elválasztású mirigyek elhelyezkedése és azok hormonjai, női nemi ciklus, fogamzásgátlás, visszacsatolás

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Ismertesse az ember belső elválasztású mirigyeinek elhelyezkedését, az alábbi hormonok termelődési helyét és hatását: inzulin, adrenalin, tiroxin, tesztoszteron, oxitocin, ösztrogén, progeszteron, hcg, tüszőserkentő hormon, sárgatestserkentő hormon, növekedési hormon, pajzsmirigyserkentő hormon, tejelválasztást serkentő hormon, kortizol, mellékvese-androgének.

Értelmezze ábra alapján a női nemi ciklus során végbemenő hormonális, valamint a méhnyálkahártyában, petefészekben és testhőmérsékletben végbemenő változásokat. Magyarázza a hormonális fogamzásgátlás biológiai alapjait.

Elemezze a pajzsmirigy példáján a hormontermelés szabályozásának alapelveit.

Gondolkodási művelet emelt szinten: Elemezze az agyalapi mirigy, a hipotalamusz és a mellékvesekéreg hormonjainak hatását. Igazolja példákkal, hogy hormon nem csak belső elválasztású mirigyben jöhet létre, gyakorlatilag minden szerv képes előállítani hormont. Elemezzen hormonális hatásokat igazoló kísérleteket, esettanulmányokat a szervezet szénhidrát-anyagcserére, illetve a só-és vízháztartásra vonatkozóan.

4.8.4.3. A hormonrendszer egészségtana

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 156. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: cukorbetegség (1-es és 2-es típusú)

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Magyarázza a cukorbetegség lényegét, típusait, tüneteit, okait, kockázati tényezőit és kezelési módjait. Értékelje a vércukorszint mérése eredményeit.

Kulcsfogalmak emelt szinten: óriásnövés (gigantizmus), akromegália, arányos törpenövés, pajzsmirigy túlműködés és alulműködés, strúma

Gondolkodási művelet emelt szinten: Elemezze a növekedési hormon, a tiroxin hiányából, illetve többletéből eredő rendellenességeket.

4.8.5. Az immunrendszer

4.8.5.1. Immunitás

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 157-159. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: fizikai-kémiai védelem, mikrobiom szerepe, immunválasz (természetes, adaptív, sejtes, humorális, elsődleges,másodlagos), antitest, antigén, falósejt, nyiroksejt, immunitás, immunizálás különböző típusai (aktív, passzív, természetes, mesterséges), védőoltások,memóriasejt

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Magyarázza a szervezet védekezési működéseinek lényegét: fizikai-kémiai védelem, mikrobiom szerepe, immunválasz (természetes, adaptív, sejtes, humorális, elsődleges, másodlagos). Ismertesse az antitest, antigén, immunitás fogalmát. Sorolja fel az immunrendszer jellemző sejtjeit (falósejtek, nyiroksejtek). Magyarázza a memóriasejtek szerepét a másodlagos immunválasz kialakításában.

Magyarázza meg a gyulladás tüneteit, kialakulásuk okát. Magyarázza az autoimmun betegségek lényegét. Ismertesse a falósejtek szerepét és a genny eredetét.

Ismertesse az immunizálás különböző típusait (aktív, passzív, természetes, mesterséges). Ismertessen példát minden típusra. Indokolja a védőoltások célját, ismertessen példákat a Magyarországon kötelező védőoltásokra.

Kulcsfogalmak emelt szinten: természetes és az adaptív immunválasz, kettős felismerés, immunglobulinok, vérszérum, autoimmunitás, T-sejt, B-sejt plazmasejt, antigénbemutató sejt, nagy falósejt, kis falósejt, klónszelekció, mintázatfelismerő receptorok, citokinek, MHC, első- másod és harmadgenerációs vakcinák

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Hasonlítsa össze a természetes (veleszületett) és az adaptív (szerzett, specifikus) immunválaszt.

Magyarázza a rendszer működésének a lényegét: az idegen anyag (antigén) megtalálásának a módját, felismerését, az immunglobulinok jelentőségét, az idegen anyag megsemmisítését.

Ismertesse a vérszérum (vérsavó) fogalmát. Magyarázza az első- másod és harmadgenerációs vakcinák összetevői közötti különbségeket (legyengített vagy inaktivált kórokozókat tartalmazó, fehérjealegység alapú, vektor alapú oltóanyagok, RNS- és DNS-vakcinák).

4.8.5.2. Vércsoportok

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 160. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: AB0- és az Rh-vércsoportrendszer, anyai Rh-összeférhetetlenség

Gondolkodási művelet mindkét szinten:   Ismertesse  az AB0- és az Rh-vércsoportrendszert. Magyarázza az anyai Rh-összeférhetetlenség jelenségét. Indokolja a vérátömlesztés és a véradás jelentőségét.

Gondolkodási művelet emelt szinten: Értelmezzen vércsoportmeghatározási teszteket.

4.8.5.3. Az immunrendszer egészségtana

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 161. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: láz, allergia, fertőzés, járvány, közösségi védettség (nyájimmunitás), szervátültetés

Gondolkodási művelet mindkét szinten:   Ismertesse a láz védekezésben betöltött szerepét és a lázcsillapítás módjait. Ismertesse, hogy az allergia az immunrendszer túlérzékenységi reakciója, soroljon fel allergén anyagokat, indokolja az allergiák és a környezetszennyezés közti kapcsolatot. Magyarázza az immunrendszer állapota, a környezeti terhelés és a betegségek kialakulása közti összefüggést. Ismertesse a fertőzések elkerülésének lehetőségeit és a járványok elleni védekezés módjait, indokolja az egyén felelősségét a közösségi védettség kialakításában. Ismertesse a szervátültetésekkel kapcsolatos gyakorlati és etikai problémákat.

Kulcsfogalmak emelt szinten: alap szaporodási ráta (R0)

Gondolkodási művelet emelt szinten: Magyarázza az R0 érték és a fertőzés terjedési dinamikájának a kapcsolatát.

 

4.9. Szaporodás és egyedfejlődés 

4.9.1. Szaporítószervek

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 162-165. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: nem (sexus), elsődleges és másodlagos nemi jellegek, férfi és női külső és belső nemi szervek, petefészek, petesejt (sejtmag, sejthártya, fénylő réteg, tüszőhámsejtek rétege), kemotaxis, kapacitáció, petevezeték, méh, here, hímivarsejt (fej, nyak, farok), meiózis, mellékhere, ondóvezető, egy- és kétpetéjű ikrek

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Ismertesse a férfi és női nemi szervek felépítését, működését, valamint a megtermékenyítés folyamatát.

Ismertesse a nem meghatározottságát (kromoszomális, ivarmirigy általi, fenotípusos nem).

Ismerjen fel ábráról petesejtet és hímivarsejtet és ezek részeit. Ismertesse ábra alapján az ivarsejtek fejlődését.

4.9.2. Egyedfejlődés

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 165-167. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: megtermékenyítés, zigóta, szedercsíra, hólyagcsíra, beágyazódás, barázdálódás, fejlődés szakaszok (embrionális előtti, embrionális, magzati), embrió, magzat, magzatburkok, méhlepény, várandósság, szülés, magzati keringés

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Ismertesse a fogamzás feltételeit (biológiai, életmódbeli), a várandósság jeleit, a várandósság alatti hormonális és élettani változásokat, a méhen belüli fejlődésének főbb szakaszait (anatómiai és időbeli elhelyezés), a méhlepény és a magzatvíz szerepét; értékelje a terhesség alatti egészséges életmód jelentőségét.

Magyarázza a magzati és anyai vérkeringés kapcsolatát.

Magyarázza a kapcsolat jelentőségét az immunrendszer szempontjából.

Hasonlítsa össze genetikai szempontból az egy- és kétpetéjű ikreket, magyarázza kialakulásuk okait.

Ismertesse a szülés szakaszait, a szoptatás biológiai folyamatait, biológiai jelentőségét.

Ismertesse az ember posztembrionális fejlődésének legjellemzőbb változásait (tömeg- és hosszgyarapodás, fogak megjelenése, mászás, ülés, járás, beszéd, kézhasználat, nemi érés, a gondolkodásmód változása, öregedés).

Értelmezzen az egyedfejlődés során tapasztalható változásokat összehasonlító táblázatot.

Indokolja, hogy a társadalmi, életmódbeli hatások befolyásolják az egyedfejlődés ütemét.

Magyarázza a különbséget a klinikai és a biológiai halál fogalma között.

Gondolkodási művelet emelt szinten: Elemezze képen vagy rajzolt ábrán a szaporító szervrendszer jellemző szerveinek (petefészek, here) szövettani metszetét.

4.9.2.1. A szaporodás, fejlődés egészségtana

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 167-168. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: nőgyógyászati szűrővizsgálatok, terhességi szűrővizsgálatok, családtervezés, terhességi tesztek, terhességmegszakítás, meddőség, terhesgondozás, nemi úton terjedő betegségek

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Indokolja a nőgyógyászati szűrővizsgálatok, a hasi ultrahangvizsgálatok jelentőségét.

Értékelje a terhességi szűrővizsgálatok céljait.

Ismertesse a családtervezés különböző módjait, terhességi tesztek lényegét (mit, miből mutatnak ki), a terhességmegszakítás lehetséges következményeit.

Nevezzen meg a meddőség hátterében álló okokat (pl. ivarsejttermelés zavara, hormonzavarok) és azok kezelésére szolgáló lehetőségeket (mesterséges megtermékenyítés, hormonkezelés).

Ismertesse a várandósság jeleit, a terhesgondozás jelentőségét, a várandósság és szoptatás alatt követendő életmódot, a szoptatás előnyeit a csecsemőre és az anyára nézve.

Értelmezzen a fogamzásgátlók hatékonyságáról, egészégügyi hatásairól szóló információkat.

Ismertesse, hogyan előzhetők meg a nemi úton is terjedő betegségek (szifilisz, AIDS, trichomoniasis, Chlamydia, daganatok, gombás betegségek).

5. EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 

5.1. Populáció

5.1.1. Populáció

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 169-170. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: populáció, korfák, koreloszlás, egyedszám, egyedsűrűség, térbeli eloszlás, korlátlan és korlátozott növekedési modell, környezet eltartó képessége, gradáció

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Értelmezze a populáció faji minősítésű (genetikai) meghatározását. Ismertesse a populáció egyedszámának korlátlan és korlátozott növekedési modelljeit, ismertesse a környezet eltartó képességének fogalmát. Ismertesse a populáció jellemzőit (egyedszám, egyedsűrűség, koreloszlás, térbeli eloszlás).

Értelmezzen emberi korfákat, vonjon le belőlük következtetéseket.

Ismertessen példát hirtelen elszaporodó majd összeomló létszámú populációra. Elemezzen mezőgazdasági és egészségügyi problémákat e fogalmak segítségével: gradáció, biológiai védekezés, járványok.

Kulcsfogalmak emelt szinten: r- és K-stratégista

Gondolkodási művelet emelt szinten: Értelmezze a populáció ökológiai minősítésű meghatározását. Alkalmazza a populáció jellemzőit a problémák megoldására. Elemezze a populációk mennyiségi változásait, értse az ezek hátterében álló okokat; tudja felismerni és jellemezni az r- és K-stratégista populációkat.

5.1.2. Környezeti kölcsönhatások

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 170-171. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: környezet, biológiai rendszerek változásai, tűrőképesség, indikáció, trágyázás

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Ismertesse az (élettelen és élő) környezet fogalmát.

Elemezze a biológiai rendszerek térbeli (vízszintes és függőleges) és időbeli (periodikus és előrehaladó) változásait

Elemezzen tűrőképességi görbéket: minimum, maximum, optimum, szűk és tág tűrőképesség.

Ismerje fel és magyarázza esettanulmányok alapján a biológiai jelzéseket (indikációk).

Indokolja a trágyázás jelentőségét, magyarázza a szakszerűtlen műtrágyázás lehetséges következményeit.

Ismerje fel az összefüggést egy faj elterjedése és a környezeti tényezők között.

Esettanulmány alapján ismerjen fel összefüggéseket a környezet és az élőlény tűrőképessége között.

Kulcsfogalmak emelt szinten: talaj, minimum-elv, Gauze-elv, niche (élettani és ökológiai)

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Értelmezze a minimum-elvet élettani és ökológiai szempontból; ismertesse alkalmazásának korlátait.

Ismertesse a populációk között fellépő versengés okait, és magyarázza a lehetséges kimeneteleit (Gauze-elv).

Magyarázza a testtömeg, a testfelület, a testfüggelékek (fül, farok, végtagok) mérete és az élőhely átlaghőmérsékletének az összefüggését.

Magyarázza a niche-elmélet lényegét: értelmezze több környezeti tényező együttes hatásait a populációk elterjedésére. Magyarázza és példákon értelmezze az élettani és az ökológiai optimum, az élettani és ökológiai niche különbségét.

5.1.3. Kölcsönhatások (5.1.3.1. Viselkedésbeli kölcsönhatások)

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 172-173. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: territórium, a rangsor, önzetlen és agresszív magatartás, időleges tömörülés, család, kolónia, állatok és az ember kommunikációja

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Ismertesse az állati kommunikáció típusait modalitás szerint.

Magyarázza az agresszió és az altruizmus szerepét és megnyilvánulásait emberek és állatok esetében.

Kulcsfogalmak emelt szinten: társas kapcsolatok

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Elemezze a társas viselkedés és a környezet kapcsolatát.

Magyarázza a társas kapcsolatokban megnyilvánuló vonzódás lehetséges okait (pl. csoportkohézió), ismerje fel a társas kapcsolatokat fenntartó hatásokat (pl. ivadékgondozás, rangsor), hozzon példákat ezek formáira (pl. behódolás, fenyegetés).

5.2. Életközösségek (élőhelytípusok)

5.2.1. Ökológiai kölcsönhatások

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 174. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: populációk kölcsönhatásai

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Ismertesse a szimbiózis, a versengés, az asztalközösség az antibiózis, az élősködés és a táplálkozási kölcsönhatás (predáció, élősködés) fogalmát, példák alapján azonosítsa ezeket a kölcsönhatástípusokat és tudjon rájuk példákat hozni.

Gondolkodási művelet emelt szinten: Ismertesse mutualizmus és az allelopátia fogalmát, példák alapján azonosítsa ezeket a kölcsönhatástípusokat és tudjon rájuk példákat hozni. Példákkal igazolja, hogy az egyes élőlénypopulációk közti kölcsönhatások sokrétűek. Azonosítsa leírt esettanulmányok vagy grafikonok alapján a populációk közötti kölcsönhatások típusait.

5.2.2. Az életközösségek jellemzői

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 175-176. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: szintezettség, ökológiai stabilitás

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Magyarázza a szintezettség kialakulásának okát.

Értelmezze esettanulmány alapján az emberi tevékenység hatását az életközösségekre (pl. fajgazdagság, terület).

Ismertesse az ökológiai stabilitás fogalmát az életközösségek szintjén.

Kulcsfogalmak emelt szinten: mintázat, aszpektus, szukcesszió, degradáció

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Ismerje fel és elemezze az életközösségek térbeli változatosságát (szintezettség, mintázat), előremutató (szukcesszió) és periodikus időbeli változásait, illetve hozzon példát ezekre. Magyarázza az emberi tevékenység (kaszálás, legeltetés, tókotrás, fakitermelés) hatását a szukcesszió folyamatára. Ismertesse a degradáció fogalmát és az előidéző okokat.

Indokolja, hogy egy életközösség sokfélesége, produktivitása, szerkezete és stabilitása összefügg. Értelmezze az ökológiai stabilitást az életközösségek szintjén a táplálkozási hálózatok szerkezetével összefüggésben.

5.2.3. Hazai életközösségek

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 176-178. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: gyomnövények, ökológiai mutatók, őshonos és tájidegen faj, maradványfaj, bennszülött faj, cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes, bükkös

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Érveljen a Kárpát-medence élővilágának egyedisége, megőrzendő értékei mellett, kapcsolja össze ezeket a hazai nemzeti parkok tevékenységével.

Hasonlítsa össze az alábbi élőhelytípusokat: cseres-tölgyes, gyertyános-tölgyes, bükkös.

Ismerje a gyomnövények megtelepedésének ökológiai okait.

Jellemezze egy iskolájához vagy lakóhelyéhez közeli terület élővilágát (természetközeli és bolygatott élőhelytípusok, környezeti tényezők, talaj, jellemző állat-és növényfajok, szintezettség, ökológiai indikáció, időbeni változások).

Használja a fajok és életközösségek jellemzésére a Növényismeret és Állatismeret könyveket.

Jellemezze egy terület ökológiai viszonyait és azok változásait az ott élő fajokat jellemző ökológiai mutatók (T-, W-, R-, N-, Z-értékek) alapján.

Kulcsfogalmak emelt szinten: klímazonális társulás, intrazonális társulás, extrazonális társulás, szikes puszták, sziklagyepek, eutrofizáció, planktonok, hínártársulások, nádas, magassásos, mocsárrét, láprét, ligeterdők, láperdők

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Ismertesse, hogy a klíma mellett egyéb tényezők is befolyásolhatják egy-egy terület növényzetét (pl. talajvízszint, alapkőzet, domborzati kitettség) – leírások alapján tudja azonosítani ezen hatásokat. Ismertesse és értékelje az ember szerepét átalakításukban (természetes erdők, faültetvények, folyószabályozás, legeltetés).

Ismertesse a szikes puszták jellemzőt, a szikes talaj kialakulásának feltételeit, a másodlagos szikesedést.

Ismertesse a sziklagyepek előfordulásait, jellemző környezeti sajátságaikat, az itt élő fajok természetvédelmi jelentőségét.

Magyarázza, hogy különböző emberi hatásokhoz (mezőgazdaság, erdészeti fahasználat, taposás) különböző gyomfajok alkalmazkodhatnak.

Elemezze esettanulmányok alapján, hogy a történelem során miként változtak a Kárpát-medence jellegzetes életközösségei (az elterjedő mezőgazdasági művelés, a folyószabályozás és a városiasodás hatásai).

Magyarázza egy tó feltöltődésének folyamatán keresztül az életközösségek előrehaladó változásait.

5.3. Bioszféra

5.3.1. Globális folyamatok

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 179-180. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: környezettudatosság, civilizációs ártalmak, természetes növény-és állatvilágot pusztító és védő emberi beavatkozások, globális problémák, fajok elterjedése

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Igazolja példákkal a bioszféra és abiotikus környezetének kölcsönös egymásra hatását. Értékelje ebben az összefüggésben az ember szerepét és feladatait (környezettudatosság).

Soroljon fel és magyarázzon civilizációs ártalmakat (feloldatlan stressz, alkoholizmus helytelen életmód, kábítószer-fogyasztás, túlzott gyógyszerfogyasztás, vegyszerek károsító hatásai).

Igazolja példákkal a természetes növény- és állatvilágot pusztító és védő emberi beavatkozásokra (pl. az esőerdők irtása, a monokultúrák hatása, kőolajszennyezés, nemzeti parkok, nemzetközi egyezmények). Hozzon példát hazai lehetőségeinkre és felelősségünkre (pl. vásárlási szokások).

Ismertesse, hogy a globális problémák között tartjuk számon a népességrobbanást, a globális felmelegedést, a hulladékproblémát, a savasodást, az ózonpajzs elvékonyodását. Magyarázza ezek okait és következményeit, hozza ezeket kapcsolatba az ökológiai válsággal.

Magyarázza az éghajlatváltozás (globális klímaváltozás) hatását a fajok elterjedésére, az ökológiai stabilitásra.

Kulcsfogalmak emelt szinten: közlekedés ökológiai hatásai, Gaia-elmélet

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Ismertesse példák segítségével a közlekedés (úthálózat) ökológiai hatásait.

Értelmezze a bioszférát globális rendszerként (pl. Gaia-elmélet).

Elemezzen a globális problémákkal kapcsolatos esettanulmányt, adatokat, magyarázza az okokat és következményeket.

5.4. Ökoszisztéma

5.4.1. Anyagforgalom

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 181-182. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: ökoszisztéma, termelők, lebontók, fogyasztók, anyagforgalom, energiaáramlás, táplálkozási lánc és táplálékhálózat, szén és oxigén körforgás

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Értelmezze, és példák segítségével mutassa be a termelők, a lebontók és a fogyasztók szerepét az életközösségek anyagforgalmában és energiaáramlásában.

Fogalmazza meg a táplálkozási lánc és a táplálékhálózat különbségét.

Ismertesse a szén és oxigén körforgásának fontosabb lépéseit (autotrófok és heterotrófok szerepe, humuszképződés, szénhidrogén- és kőszénképződés, karbonát-kőzetek keletkezése).

Kulcsfogalmak emelt szinten: peszticidek, nitrogén körforgás, N2, NO2-, NO3-, NH3, NH4+, aminosavak, karbamid

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Értelmezze az ökoszisztéma egyes tagjainak, valamint az ökoszisztéma és az abiotikus környezetének kölcsönhatásait.

Magyarázza a peszticidek, mérgek felhalmozódását a táplálékláncban.

Magyarázza az anyagforgalom és az energiaáramlás különbségének okát és következményeit.

Ábra segítségével elemezze a lebontó szervezetek, a nitrogéngyűjtő, a nitrifikáló és a denitrifikáló baktériumok szerepét a nitrogén körforgásában.

Szerkesszen leírások alapján, illetve elemezzen táplálékhálózatokat, ismertesse a módszer gyakorlati jelentőségét (pl. kvantitatív becslés az egyes táplálkozási csoportok relatív jelentőségének jellemzésére, legjelentősebb kölcsönhatásokra, problémák (pl. túlhalászat) feltárása).

5.4.2. Energiaáramlás

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 183. oldal

Kulcsfogalmak emelt szinten: biológiai produkció, biomassza

Gondolkodási művelet emelt szinten: Magyarázza a biológiai produkció, a biomassza fogalmát. Magyarázza a táplálkozási szintenkénti energiaveszteség okait és következményeit. Értelmezzen az ökológiai piramisokat.

5.4.3. Biológiai sokféleség

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 183. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: biodiverzitás

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Magyarázza a kapcsolatot a biodiverzitás csökkenése és az ökoszisztémák sérülékenyebbé válása között, fogalmazza meg az egyéni és a közösségi lehetőségeket a biodiverzitás megóvása érdekében.

Kulcsfogalmak emelt szinten: genetikai diverzitás, fajdiverzitás, ökológiai diverzitás

Gondolkodási művelet emelt szinten: Értelmezze a sokféleséget különböző szinteken: genetikai diverzitás (az allél-összetétel változatossága), fajdiverzitás (a fajok száma és egyedszám-arányai) és ökológiai diverzitás (populációk száma, aránya, térbeli mintázatai, funkcionális kapcsolatrendszerei). Magyarázza, miért fontos mindhárom szinten a sokféleség védelme. Elemezzen esettanulmányt a biodiverzitás-csökkenés következményeinek bemutatására.

5.5. Környezet- és természetvédelem

5.5.1. Alapfogalmak

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 185. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: természetvédelem, hazánk nemzeti parkjai

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Ismertesse a természetvédelem mellett szóló etikai, egészségügyi, kulturális és gazdasági érveket és a természetvédelem lehetőségeit (pl. fajok és területek védelme, kereskedelmi korlátozások). Példákon mutassa be, hogy a területvédelem helyi, országos és nemzetközi szinten is megvalósulhat.

Térképen ismerje fel hazánk nemzeti parkjait. Ismertesse a lakóhelyéhez legközelebb fekvő nemzeti parkot, ennek fontosabb értékeit.

Kulcsfogalmak emelt szinten: biodiverzitást veszélyeztető tényezők, környezetszennyezés

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Ismerje fel és értelmezze esettanulmányok alapján a biodiverzitást veszélyeztető tényezőket és magyarázza ezek ökológiai következményeit.

Ismertessen példákat a környezetszennyezés csökkentését ösztönző főbb gazdasági és jogi lehetőségekről (pl. adók, tiltás, határérték, bírság, polgári per). Értékelje ezek hatékonyságát.

Elemezzen kísérletet vagy esettanulmányt a környezetszennyezés káros hatásainak bizonyítására.

5.5.2. Levegő

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 186. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: légszennyező anyagok, savas esők,
szénsav, salétromossav, salétromsav, kénessav, kénsav, üvegházhatás

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Ismertesse a fontosabb légszennyező anyagokat, ezek eredetét és károsító hatását (CO, CO2, nitrogén-oxidok, ólom és ólomvegyületek, korom, por, halogénezett szénhidrogének). Magyarázza az üvegházhatás fokozódásának kialakulását és lehetséges következményeit.

Magyarázza a savas esők kialakulásának folyamatát, ismertesse a következményeket. Mutasson be vizsgálatot/kísérletet a savas esők hatásának modellezésére.

Foglaljon állást a teendőkről. Ismertesse a teendőket szmogriadó esetén.

Kulcsfogalmak emelt szinten: HNO2, HNO3, H2CO3, H2SO3, H2SO4

Gondolkodási művelet emelt szinten:Elemezzen kísérletet vagy esettanulmányt a levegőszennyezés káros hatásainak bizonyítására.

5.5.3. Víz

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 187-188. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: vizeket veszélyeztető tényezők, vizek öntisztuló képessége

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Elemezze a vizeket veszélyeztető tényezők (pl. nitrátok, peszticidek, mikroműanyagok, hőszennyezés, olajszennyezés) élőhelyekre, élőlényekre gyakorolt hatását, érveljen a vizek tisztaságának fontossága mellett, fogalmazza meg az egyén és a közösség felelősségét, lehetőségeit.

Mutassa be az olajszennyezés hatását és következményeit a vizekre, a madártollra.

Vizsgálja meg a természetes vizekből származó vízminta fizikai és kémiai tulajdonságait (pl. szín, szag, zavarosság, kémiai összetevők), magyarázza a tapasztalatokat.

Gondolkodási művelet emelt szinten: Elemezzen kísérletet vagy esettanulmányt a vízszennyezés káros hatásainak bizonyítására.

5.5.4. Energia, sugárzás

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 188. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: megújuló és a nem megújuló energiaforrások

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Ismertesse a lehetséges energiaforrásokat, azok hozzáférhetőségét és használatuk korlátait. Ismertesse a megújuló és a nem megújuló energiaforrások közti különbséget.

5.5.5. Talaj

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 189-190. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: fizikai-, kémiai- és biológiai mállás, humusz, talajerózió okai, elsivatagosodás

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Ismertesse a talaj és a humusz kialakulásának folyamatát.

Magyarázza meg a talajerózió okait, csökkentésének lehetőségeit. Ismertesse az elsivatagosodás okait, következményeit, a megoldás lehetőségeit.

Mutassa be a talaj víztartalmának és hőmegtartó képességének az összefüggését, magyarázza ennek ökológiai jelentőségét.

Vizsgálja meg különböző talajok vízmegkötő képességét, magyarázza az eredmények ökológiai jelentőségét.

Gondolkodási művelet emelt szinten: Elemezzen kísérletet vagy esettanulmányt a talajszennyezés, a helytelen műtrágyázás káros hatásainak bizonyítására.

5.5.6. Hulladék

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 190. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: hulladék, szemét

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Ismerje a hulladék típusait, kezelésük lehetséges módját. Lássa a szelektív gyűjtés előnyét, összefüggését a feldolgozással, újrahasznosítással.

5.6. Fenntarthatóság

5.6.1. Fenntarthatóság

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 191-192. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: fenntarthatóság, ökológiai lábnyom, ökológiai gazdálkodás

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Értelmezze a fenntarthatóság komplex fogalmát a természeti, technológiai és gazdasági folyamatokkal összefüggésben.

Elemezze a növénytermesztés és állattenyésztés, az erdő- és vadgazdálkodás, a halászat és haltenyésztés történeti és jelenkori technológiáit esettanulmányok alapján a fenntarthatóság szempontjából, fogalmazza meg észrevételeit, javasoljon alternatívákat.

Magyarázza, hogyan függ össze az ökológiai válság társadalmi és gazdasági kérdésekkel. Értelmezze az ökológiai lábnyom fogalmát.

Ismertesse az ökológiai gazdálkodás alapelveit, magyarázza jótékony hatásait.

Kulcsfogalmak emelt szinten: gazdasági, társadalmi és környezeti tényezők, környezet eltartó képessége, környezet befogadó/feldolgozó képessége, környezet újratermelő képessége, nem-megújuló és megújuló erőforrások aránya, biokapacitás

Gondolkodási művelet emelt szinten: Ítélje meg leírásokban, esettanulmányokban a fenntarthatósági elvek érvényesülését.

6. ÖRÖKLŐDÉS, VÁLTOZÉKONYSÁG, EVOLÚCIÓ 

6.1. Molekuláris genetika

6.1.1. Alapfogalmak, információáramlás

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 193-195. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: DNS megkettőződés, áítrás, lefordítás/leolvasás, gén, allél, genetikai kód, kromoszóma, homológ kromoszóma rekombináció

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Ismertesse ábra alapján a sejten belüli információáramlás főbb lépéseit: a DNS megkettőződés folyamata, a DNS-mRNS átírása és az mRNS információtartalmának lefordítása aminosavsorrendre. Használja a kodonszótárt. Ismertesse az általános összefüggést a DNS, a fehérje aminosavsorrendje, térszerkezete és biológiai funkciója, valamint a tapasztalható jelleg között. Ismertesse és alkalmazza a gén, az allél, a genetikai kód, a kromoszóma, homológ kromoszóma, a rekombináció fogalmakat.

Kulcsfogalmak emelt szinten: replikáció, transzkripció, transzláció, komplementer, minta szál (átíródó szál), riboszóma, kódszótár, RNS polimeráz

Gondolkodási művelet emelt szinten: Elemezze a sejten belüli információáramlás főbb lépéseit: a DNS megkettőződés folyamata, a DNS-mRNS átírása és az mRNS információtartalmának lefordítása aminosavsorrendre. Értelmezze annak jelentőségét, hogy a genetikai kód általános érvényű. Kösse a fehérjeszintézis fázisait az eukarióta sejt alkotórészeihez. Értelmezze, hogy a DNS-ről készült éretlen mRNS másolatból többféle érett mRNS is kialakulhat.

6.1.2. Mutáció

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 195-197. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: mutáció, mutagén hatások, spontán mutáció, karcinogén, rák, jó- és rosszindulatú daganat, áttét

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Ismertesse a mutáció fogalmát, értelmezze evolúciós szerepét és lehetséges hatásait (hátrányos, közömbös, előnyös). Alkalmazzon példákat ezekre esettanulmány alapján. Hasonlítsa össze a mutációt és az ivaros szaporodást, mint a genetikai változékonyság forrásait.

Ismertessen példát az emberi népességben többféle génváltozat tartós jelenlétére.

Ismertesse, hogyan alakulhat ki mutáció, a mutagén hatásokat (biológiai, kémiai és fizikai), hatásuk felismerésének problémáját, csökkentésének vagy kivédésésének lehetőségeit.

Igazolja konkrét példákkal a mutációk és a betegségek (anyagcserezavarok, daganatos betegségek) összefüggését.

Igazolja, hogy a mutagén és a rákkeltő (karcinogén) hatás gyakran jár együtt.

Ismertesse a jó- és rosszindulatú daganat, az áttét fogalmát, néhány daganattípusra utaló jeleket (bőr-, emlő-, here-, prosztata-, méhnyakrák), korai felismerésük jelentőségét.

Értelmezze grafikon alapján, hogy a genetikai rendellenességek esélye növekedhet a szülők életkorával.

Kulcsfogalmak emelt szinten: sarlósejtes vérszegénység, albinizmus, fenilketonúria, gén-, kromoszóma-és genommutációk, szerkezeti és számbeli kromoszómamutációk

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Magyarázza a sarlósejtes vérszegénység és az albinizmus genetikai hátterét, hatásait. Ismertesse a fenilketonúria öröklésmenetét, hatását, kezelésének módját (diéta).

Hasonlítsa össze a gén-, kromoszóma-és genommutációkat (ploidiák). Ismertesse, hogy a kromoszómamutációk lehetnek szerkezetiek és számbeliek, hozzon ezekre példákat

Értelmezze az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között; ismertesse, hogy mit tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért (daganatelnyomó fehérjék, programozott sejthalál).

A kodonszótár segítségével vezesse le különböző típusú pontmutációk fehérjeszintézisbeli és funkcionális következményeit.

Vezesse le a meiózis során kialakuló rendellenes kromoszómaszétválások számbeli következményeit.

Értelmezzen megadott mutációs tesztet.

6.1.3. Génműködés

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 198-199. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: aktív régió, őssejt, differenciált sejt, daganatsejt, epigenetika

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Értelmezze az őssejt, differenciált sejt és daganatsejt fogalmát.

Értelmezze a kapcsolatot az életmód, a környezeti hatások és a gének kifejeződése között (epigenetika). Értelmezze, hogy az epigenetikai hatások nyomán megvalósuló változások egy része a sejtről utódsejtjeire átadódó módosulásokat is jelenthet.

Kulcsfogalmak emelt szinten: génhálózat, környezeti hatás, penetrancia, expresszivitás, laktóz-operon, nem kódoló részek szabályozó szerepe

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Értelmezze, hogy különböző felépítésű és működésű testi sejtjeink genetikai információtartalma azonos, illetve ezt mutációk megváltoztathatják. Magyarázza, hogy miért nem mindig aktív minden gén. Értelmezze, hogy a gének megnyilvánulását a hormonális állapot is befolyásolja.

Magyarázza az örökítőanyag többszintű szerveződésének okát.

Magyarázza, hogy legtöbb tulajdonság nem egyedi gének, hanem a gének-gének és gének-környezet kölcsönhatásaként nyilvánul meg.

Ismerje fel ábrán a laktóz-operon részeit, értelmezze szerepüket.

Ismertesse a humán genom fehérjéket nem kódoló részeinek szerepét a gének működésének szabályozásában.

6.2. Mendeli genetika

6.2.1. Minőségi jellegek

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 200-206. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: haploid, diploid, homozigóta, heterozigóta, genotípus, fenotípus, öröklésmenetek, testi kromoszóma (autoszóma), ivari kromoszómához kötött öröklődés, tesztelő keresztezés, családfa-elemzés, ivarsejtek szerepe, kapcsoltság, fenom Mendel kutatási módszere, Mendel-szabályok

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Elemezze Mendel kutatási módszerét (kísérletek, hipotézisek felállítása, statisztikai megközelítés), hozza kapcsolatba az eredményeit és a levont következtetéseket (Mendel szabályok).

Értelmezze a haploid, diploid, homozigóta és heterozigóta, genotípus és fenotípus fogalmakat.

Ismertesse az öröklésmenetek alaptípusait (domináns-recesszív, intermedier/nem teljes dominancia és kodomináns). Soroljon fel ember esetében dominánsan, illetve recesszíven öröklődő jellegeket. Magyarázza a tesztelő keresztezésből levonható következtetéseket. Elemezzen genetikailag családfákat: monogénes autoszomális recesszív (AR), az autoszomális domináns (AD), az X-hez kötött recesszív (XR), az X-hez kötött domináns (XD) jellegek megállapítása, jellemzése. Vezesse le a dominanciaviszonyok ismeretében egy egygénes enzimbetegség, az Rh- és AB0-vércsoportok öröklődését. 

Értelmezze és elemezze az ivari kromoszómákhoz kötött öröklést a vérzékenység és a színtévesztés példáján. Magyarázza az ivarsejtek szerepét az ivar meghatározásában.

Ismertesse a génkapcsoltság tényét, magyarázatát (azonos kromoszóma).

Magyarázza a fenom és a személyre szabott gyógyászat kapcsolatát.

Mutassa be az öröklődés alaptörvényeit kapott növényminták (pl. borsószemek száma és jellegei) elemzése alapján.

Kulcsfogalmak emelt szinten: eltérések a Mendel szabályoktól, genetikai modell-szervezet, letális allél, géntérképezés, génkölcsönhatás

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Magyarázza példákkal a génkölcsönhatás fogalmát, hogy a legtöbb tulajdonság így magyarázható.

Adja meg Mendel következtetéseinek érvényességi korlátait, ennek okait (kapcsoltság, sejtmagon kívüli öröklés). Magyarázza, hogy miért mondható, hogy a fenomot meghatározó tulajdonságok összessége sokkal komplexebb a genomnál.

Magyarázza, miért alkalmas genetikai modellszervezet az ecetmuslica.

Végezzen számításokat két gén két-két alléljával, illetve egy gén három-három alléljával, és letális alléllal kapcsolatosan.

Következtessen két gén kölcsönhatásának jellegére a második utódnemzedék arányaiból és vezesse le leírás alapján az öröklésmenetet.

Következtessen közölt adatok ismeretében 2 gén két allélos öröklésben a kapcsoltság és a rekombináció tényére és vezesse le leírás alapján az öröklésmenetet.

Magyarázza a kapcsoltság, a rekombinációs gyakoriság és a genetikai térképezés módszerének összefüggését.

Következtessen megadott vagy megszerkesztendő családfa alapján egy jelleg öröklésmenetére.

6.2.2. Mennyiségi jellegek

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 206. oldal

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Ismerjen fel öröklődő mennyiségi tulajdonságokat és hajlamokat az élővilágban és az emberi öröklésben. Hasonlítsa össze a mennyiségi jellegeket és a minőségi jellegeket kialakító gének hatásait (sok gén, jelentős környezeti hatás).

Gondolkodási művelet emelt szinten: Ábrán ismerje fel és magyarázza, hogy a mennyiségi jellegek eloszlása a populációban haranggörbéhez közelít. Esettanulmányok alapján értelmezze az öröklött és a környezeti hatások kapcsolatát (ikervizsgálat, környezetváltoztatás). Végezzen számításokat két gén két-két alléljával kapcsolatosan.

6.3. Evolúció

6.3.1. Evolúciós folyamatok

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 207-208. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: Darwin evolúciós elmélete, rátermettség, alkalmazkodás, faj, mutáció, rekombináció, szelekció (természetes, mesterséges, irányító, stabilizáló, szétválasztó), sodródás, génáramlás, adaptív és nem adaptív evolúció

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Ismertesse Darwin evolúciós elméletét, az elméletet megalapozó megfigyeléseket és következtetéseket, az elméletet alátámasztó fontosabb érveket.

Érveljen az élőlények változatosságának fontossága mellett, ismertesse a változatosságot létrehozó és elterjesztő, valamint az azt csökkentő evolúciós folyamatokat.

Magyarázza a populáció nagyságának természetvédelmi jelentőségét.

Kulcsfogalmak emelt szinten: evolúció jellemzői, horizontális génátadás, evolúciós változások mechanizmusai, ideális populáció, reális populáció, Hardy-Weinberg összefüggés, alapító hatás, kihalási küszöb, születési és halálozási ráta, populációsűrűség, beltenyészet, koevolúció, többszintű evolúció

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Alkalmazza az élővilág különböző szerveződési szintjeire az evolúciós elméletet (koevolúcó, többszintű evolúció). Értelmezze fogalmi szinten az evolúció jellemzőit (szaporodás, öröklődés, változatosság), magyarázza, hogy nem szükséges egy új típusnak, új tulajdonságnak megjelennie, hogy az evolúció történjen.

Ismertessen adaptív és nem adaptív jellegű evolúciós folyamatokat, illetve egy példa alapján ítélje meg, hogy a folyamat milyen típusba sorolható. Értelmezze példák alapján az irányító, a stabilizáló és a szétválasztó szelekció fogalmát, kapcsolja össze ezeket a fajkeletkezés elméletével. Mutassa be példákkal az evolúciós változások lehetséges mechanizmusait (mutáció – szelekció és együttműködés – szelekció).

Lássa a matematikai modell és a megfigyelhető biológiai folyamatok összefüggését. Értelmezze az ideális populáció fogalmát, feltételeit. Értelmezze a Hardy-Weinberg összefüggést 1 gén 2 allélos számítások esetén.

Értelmezze a születési és halálozási ráta fogalmát, ezek függését a populációsűrűségtől. Értelmezze a kihalási küszöb fogalmát, kapcsolatát a genetikai sodródással és a beltenyészet következtében föllépő leromlással. Magyarázza el ennek természetvédelmi vonatkozásait (fajmegőrzés).

6.3.2. Fajképződés és az evolúció bizonyítékai

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 209-210. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: evolúciós fa, homológia, analógia, konvergens és divergens fejlődés, evolúció közvetlen bizonyítékai, élő kövület

Gondolkodási művelet mindkét szinten:  

Értelmezzen egyszerű evolúciós (filogenetikai) fát.

Értelmezze a homológia és az analógia fogalmát, a konvergens és divergens fejlődést, tudjon példaként ilyen fejlődésű szerveket, élőlényeket bemutatni.

Említsen példákat az evolúció közvetlen bizonyítékaira (zárvány, kövületek, lenyomat, lerakódás). Értelmezze az élő kövület fogalmát, hozzon rá példát.

Kulcsfogalmak emelt szinten: fajképződés, beltenyésztés, nem véletlenszerű párválasztás

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Elemezze a fajképződés különféle folyamatait (földrajzi izoláció, földrajzi izoláció nélkül, adaptív radiáció). Értse a beltenyésztés és a nem véletlenszerű párválasztás biológiai hatásait. Ismertesse az evolúció közvetett bizonyítékait (DNS homológia, molekuláris törzsfák, genetikai kód, sejtes felépítés, homológ szervek, az embriók hasonlósága, funkciójukat vesztett szervek léte).

Elemezze a fajképződés különféle folyamatait (földrajzi izoláció, földrajzi izoláció nélkül, adaptív radiáció), értelmezzen ezekkel kapcsolatos esettanulmányokat. Elemezzen vagy készítsen megadott adatok alapján filogenetikai fát.

6.3.3. Biotechnológia

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 210-212. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: klón, klónozás, géntechnológia, GMO, génmódosítás, génterápia, humán genom projekt, igazságügyi orvostani és diagnosztikai vizsgálatok

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Értelmezze a klón fogalmát. Ismertessen példákat a genetikai technológia alkalmazására (inzulintermeltetés, génátvitel haszonnövénybe, klónozott fajták a mezőgazdaságban, génterápia, GMO, vakcinák előállítása, igazságügyi orvostani és diagnosztikai vizsgálatok). Ismerjen a géntechnológia mellett és ellen szóló érveket.

Kulcsfogalmak emelt szinten: háziasítás, humán genom projekt, DNS-bázissorrendjének megállapítása, DNS-chip módszer, genetikai ujjlenyomat, rekombináns DNS technológia, vektor, gazdasejt, endonukleáz, génszerkesztés

Gondolkodási művelet emelt szinten:

Értelmezze, hogy mi módon változtatta az ember a nemesítés során az élőlények génállományát (mesterséges szelekció, keresztezések). Magyarázza a baktériumok felhasználását emberi fehérje előállítására (módszer lépései, okai).

Értelmezzen leírt módszert a DNS-bázissorrendjének megállapítására, magyarázza ennek jelentőségét. Értelmezze a DNS-chip, a genetikai ujjlenyomat vizsgálati módszereket, ismertessen példákat gyakorlati alkalmazásaikra. Elemezzen a genetikai technológia alkalmazását bemutató folyamatábrákat (klónozás, rekombináns DNS technológia, génszerkesztés, igazságügyi orvostani és diagnosztikai vizsgálatok).

6.3.4. Bioetika

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 213-214. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: emberi méltóság, élet tisztelete, fogyatékosság, orvosi etika, biotechnológia, állatkísérletek, transzplantáció, biomimetika (bionika), fenntarthatóság, magzati diagnosztika, genetikai tanácsadás

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Értelmezze a következő fogalmakat bioetikai aspektusból: emberi méltóság, élet tisztelete, fogyatékosság, orvosi etika, biotechnológia, állatkísérletek, transzplantáció, biomimetika (bionika), fenntarthatóság. Lássa a genetikai tanácsadás lehetőségeit, alkosson véleményt szerepéről. Ismertesse a humángenetika sajátos vizsgálati módszereit, a módszerek korlátait (családfaelemzés, magzati diagnosztika), etikai megfontolásait.

6.3.5. Bioinformatika

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 215. oldal

Kulcsfogalmak emelt szinten: bioinformatika

Gondolkodási művelet emelt szinten: Mutassa be a bioinformatika céljait, hozzon példákat alkalmazási területeire. Értelmezzen megadott adatok vagy ábra alapján evolúciós leszármazási kapcsolatokat, jelátviteli hálózati modellt, készítsen törzsfát, keressen összefüggést a betegségek és gének között.

6.4. A bioszféra evolúciója

6.4.1. Prebiológiai evolúció és az ember evolúciója

Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló 216-217. oldal

Kulcsfogalmak mindkét szinten: nagyrasszok

Gondolkodási művelet mindkét szinten: Hasonlítsa össze ábrák alapján az emberszabású majmok és az ember vonásait. Indokolja, hogy az ember evolúciója során kialakult nagyrasszok értékükben nem különböznek; a biológiai és kulturális örökség az emberiség közös kincse.

Kulcsfogalmak emelt szinten: fizikai és kémiai evolúció, a földi élet lehetősége, abiogenezis, Miller kísérlete, Homo nemzetség evolúciójának főbb lépései

Gondolkodási művelet emelt szinten: Magyarázza az összefüggést a Föld Naprendszeren belüli elhelyezkedése, kozmikus környezete, a bolygó adottságai és a földi élet lehetősége között. Idézze fel, hogy a biológiai evolúciót fizikai és kémiai evolúció előzte meg. Értelmezze leírások alapján a korai emberfélék és a Homo nemzetség evolúciójának főbb lépéseit, pl. az agytérfogat változásai, testtartásra utaló bélyegek, tűz- és eszközhasználat alapján. Ismertesse egy töredékes koponyából levonható következtetéseket az adott emberelőd tulajdonságaira vonatkozóan. Értelmezze Miller kísérletét és ismertesse annak jelentőségét.

 

 KOMPETENCIÁK:

  • Ismerje és alkalmazza a természettudományos érvelés alapelveit: feltevés megfogalmazása, információk forrásainak felkutatása, jelölése, megbízhatóságuk értékelése, érvek és ellenérvek felsorakoztatása, bizonyítékok elemzése, következtetés levonása. Alkalmazza a mérlegelő gondolkodást (értékelés, döntések megalapozása, magyarázatok megalkotása bizonyítékok, érvek, ellenérvek alapján), elemezzen és használjon fel adatokat bizonyítéknak, cáfolatnak, érvnek. Alkalmazza a természettudományi megismeréssel kapcsolatos ismereteket összetett élethelyzetekben.
  • Használja a szaknyelvet, legyen képes fogalmakat definiálni (a követelményrendszer szerint). Legyen jártas a lényegkiemelésben (ismerje fel és rögzítse a vizsgálat szempontjából fontos jellemzőket).
  • Legyen képes leírások (dokumentáció) összehasonlítására, egyszerű kísérletek, mérések tervezésére, végrehajtására és eredményeik értelmezésére (a kísérlet jellemzőinek ismerete, kontrollok szerepe). Legyen képes hipotézisek, elméletek, modellek, törvények megfogalmazására, vizsgálatára.
  • Használja az integrált gondolkodást: alkalmazza az egyik szaktudomány tartalmi elemeit egy másik szaktudomány területén. Alkalmazza alapvető matematikai ismereteit, különösen első- és másodfokú egyenletek felírása és megoldása szöveges feladat alapján, grafikonok meredekség-számítása terén.
  • Rendelkezzen kombinatív képességekkel: legyen képes megadott elemekből, adott feltételek mellett kombinációk létrehozására és vizsgálatára. Legyen jártas az arányossági gondolkodásban: vizsgálja két mennyiség együttes változását: egyenes és fordított arányosság, telítési görbék. Legyen képes változók vizsgálatára: függő és független változók felismerése, elkülönítése, a változók közötti kapcsolatok szisztematikus vizsgálata, kontrollja).
  • Legyen jártas adatok, ábrák kiegészítésében, adatsorok, ábrák (diagramok, grafikonok) elemzésében és felhasználásában. Adattranszformációs képesség: alakítson át különböző adatmegjelenítési formákat egymásba (adatokat táblázattá, táblázatokat grafikonokká).
  • Legyen képes modellekben való gondolkodásra, modellek értelmezésére, az analógiák azonosítására.
  • Ismerjen fel problémákat, keressen megoldást rájuk: találja meg a célhoz vezető nem ismert megoldási utat valós, életszerű helyzetekben.
  • Mutasson jártasságot az analógiás gondolkodásban (ismerjen fel hasonlóságot egy már ismert helyzet vagy jelenség és az adott új, ismeretlen helyzet között), a valószínűségi és korrelatív gondolkodásban (a múltbeli események alapján következtessen a jövőbeli események valószínűségére, végezzen kockázatbecslést, ismerjen rizikófaktorokat) és az etikai gondolkodásban (döntések lehetséges következményeinek mérlegelésében).
  • A vizsgázó legyen képes induktív (egyedi tényekből az általános törvényszerűségekre) és deduktív (az általános törvényszerűségekből az egyedi esetre) következtetésre. Legyen képes osztályozásra (jellemzők alapján hierarchikus csoportokba sorolásra) és sorképzésre (relációk kezelésére). Kapcsolja össze a struktúrákat és funkciókat: következtessen mintázatból annak szerepére.