Az érettségi menetéről

Biológia érettségi vizsga menete közérthetően

Az alábbi tájékoztató az Oktatási Hivatal 2024-től érvényes vizsgakövetelménye alapján készült. Az eredeti dokumentum ide kattintva érhető el.

 

TÉTELSOROK ÉS NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ ANYAGOK

 • Írásbeli: a feladatsorok mindkét szinten központilag kerülnek összeállításra, a számonkért tananyag a teljes követelményrendszert lefedi.
 • Szóbeli: mindkét szinten legalább 20 db tétel közül kell húzni egyet, amely A) és B) altételből áll oly módon, hogy az altételek témaköre nem egyezik meg egymással. A tételt nem lehet visszaadni és nem lehet “újat húzni”. Középszinten a vizsgáztató intézmény állítja össze a tételsort (ami minimum 20 db tétel), emelt szinten pedig központilag összeállított tételsor alapján történik a vizsgáztatás. Mindkét szinten csak a tételcímek lehetnek nyilvánosak, melyeket legkésőbb 60 nappal a májusi érettségi vizsgák megkezdése előtt kell nyilvánosságra hozni. A B) altételek a követelményrendszer dőlt betűs részei (gyakorlati feladatok), illetve középszinten még tanulói jogviszony keretében érettségizők ehelyett egy előre elkészítendő projektmunkát választhatnak.
 • A 2024-től érvényes szóbeli A) és B) altételek listáját, valamint a hozzájuk tartozó tananyag-kidolgozás oldalszámait (Nagy Etele – Biológia Érettségi Összefoglaló) ide kattintva találod meg. A korábbi írásbeli feladatsorokat mindkét szinten ide kattintva töltheted le.
 

AZ ÍRÁSBELI FORDULÓ TUDNIVALÓI, A FELADATSOR JELLEGE ÉS FELADATTÍPUSAI

 • Meddig lehet írni? A középszintű feladatsorra 150 perc (2,5 óra), az emelt szintűre 240 perc (4 óra) biztosított.
 • Lehet közben szünetet tartani? Nincs szünet, de a dolgozatírás alatt a mosdóba ki lehet menni. Erre engedélyt kell kérni a felügyelő tanártól. A szünet idejére a feladatlapot át kell neki adni megőrzésre, az egészségügyi szünet pontos időtartamát az oktató feljegyzi.
 • Haladhatok úgy, ahogy szeretnék? Igen, a vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszés szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, megoldásuk sorrendjét szabadon meghatározhatja.
 • Használható segédeszközök: számológépet és vonalzót írásbeli vizsgán nem biztosítanak, ezeket neked kell vinned a vizsgára! Fontos, hogy csak olyan típusú kalkulátort lehet használni, amely nem alkalmas szövegek tárolására és megjelenítésére.
 • Az írásbeli vizsgán összesen 100 pont szerezhető mindkét szinten (az ezt követő szóbelin pedig 50 pont).
 • Az írásbeli feladatok jellege:  középszinten 6-12 db, emelt szinten 8-10 db összetett feladatot tesznek a feladatsorba.  A komplex feladatok sok kis részfeladatból állnak össze oly módon, hogy az egyes részkérdések fele zárt végű (azaz nem kifejtős). A részfeladatok összege középszinten 100 pont, emelt szinten csak 80 pont, mivel a feladatsor végén egy két témakör közül választható feladat és irányított esszé is található. A kérdések a teljes követelményrendszer anyagát lefedik, és lehetnek egyszerű ismeretfelidéző (pl. fogalom-meghatározás) vagy elemző-értékelő, problémára irányuló részfeladatok is. A feleletválasztós feladatok jellege lehet egyszerű és összetett választás, többféle asszociáció, struktúra-funkció és ábraelemzés, valamint illesztés (párosítás, besorolás – két halmaz közti kapcsolat). A feleletalkotó feladatok (nyílt végű kérdések) lehetnek rövid válaszok, ábrakészítések/-kiegészítések, valamint egyszerű számolásos feladatok.
 • Irányított esszéfeladat: problémafeladatokat is tartalmazó összetett feladat, amely csak emelt szinten fordul elő. Kétféle témakör választható: az ember szervezete és egészségtana, vagy ökológia/növénytan/természetvédelem. Az esszét a felsorolt részfeladatok/részkérdések szövegbe foglalásával, megválaszolásável szükséges megírni. A vizsgalap megfelelő rubrikájában egyértelműen jelölni kell a választott esszét (A vagy B feladat), ennek hiányában mindig az összeállításban előrébb szereplő, első esszéfeladat értékelendő!
 
SZÓBELI VIZSGAFORDULÓ

 • Hol és mikor? A középiskolai jogviszonnyal rendelkezők középszinten saját iskolájukban, saját szaktanár és helyi vizsgabizottság előtt tesznek feleletet; míg emelt szinten külön időpontban, a levélben kiküldött vizsgabehívó szerinti napon és intézményben, ismeretlen tanárokból álló szakbizottság előtt vizsgáznak. Már nem tanuló jogviszonyban érettségizők szintén a vizsgabehívón kijelölt helyen és időben tehetnek vizsgát: középszint esetén ez általában abban a középiskolában történik, ahol érettségire jelentkeztek.
 • Meddig tart? A terembe hívást követően a vizsgázó tételt húz, majd minimum 30 perc felkészülési időt kap. Ilyenkor kell elvégezni az esetleges kísérleti feladatot (középszinten) és dokumentálni a szükséges megfigyeléseket/adatokat, átgondolni a tételeket, valamint a feleletvázlatot elkészíteni. Sorra kerüléskor középszinten 15 perc, emelt szinten 20 perc áll rendelkezésre a feleletre.
 • Használható segédeszközök: az írásbelivel ellentétben szóbelin minden segédeszközt az intézmény biztosít, így a vizsgázónak nem kell vinni ezeket. Középszinten ezek az állat-/növényhatározó könyv, a kísérletvégzés eszközei, valamint a projektmunka bemutatásához szükséges projektor és számítógép. Emelt szinten kísérletvégzés és projektmunka sincs, így ebben az esetben legfeljebb számológépet adhatnak a tételhez.
 • Kérdezhet a tanár? Alapelv, hogy a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie tételét a rendelkezésre álló idő  beosztásával, a tétellapon felsorolt támpontok alapján. A vizsgáztató a felelet végeztével kérdezhet arról, ami fontos szempont a tétellel kapcsolatban, de a vizsgázó felelete során nem említette. Érdemes megjegyezni, hogy a kérdezés egy jó felelet esetén kevés kérdésből áll (vagy nincs is).
 • Projektmunka: középszinten B) altételként választható (gyakorlati feladat/kísérlet helyett) azon vizsgázók esetében, akik érettségi bizonyítványt még nem szereztek és még tanulói jogviszonnyal rendelkeznek. A vizsgán a már korábban leadott projektmunka rövid szóbeli ismertetése szükséges (számítógépes prezentáció), melyet értékelnek a leadott munka minősége és az elhangzottak alapján is (a szempontokat lásd az Értékelés c. bekezdésben). Az erre jogosultnak az érettségi vizsgára való jelentkezéskor kell jelezni a projektmunka készítésének igényét és a választott témát a konzulens szaktanárral kell egyeztetni. A tanár által jóváhagyott, választott témát már a vizsgajelentkezéshez csatolni kell. A konzulens nem köteles olyan témát jóváhagyni, melynek az elvégzéséhez szükséges feltételeit és eszközeit a középiskola nem tudja biztosítani. A projektmunka során a vizsgázónak a vizsgát megelőzően önállóan (de a konzulens ellenőrzésével) kell elvégeznie egy biológiai kísérletet/megfigyelést, melyről projektdolgozatot készít. A  szükséges feltételeket, eszközöket a középiskola biztosítja. A projektdolgozat tartalmazza a  probléma megfogalmazását, az alkalmazott vizsgálati módszert, a tapasztalatokat és azok kiértékelését, valamint a felhasznált szakirodalom listáját; terjedelme (szóközökkel együtt) 15 000 és 30 000 leütés között lehet. Az elkészült dolgozatot legkésőbb az írásbeli vizsgák kezdetéig kell leadni az igazgatónál, ennek elmaradása esetén szóbeli B) altételként a vizsgán kihúzott gyakorlati feladatot kell elvégezni.
 • A) altételek listája: https://emeltbiosz.hu/biologia-szobeli-a-altetelek/
 • B) altételek listája: https://emeltbiosz.hu/biologia-szobeli-b-altetelek/
 
A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE

Az összpontszám mindkét szinten 150 pont, melyből az írásbelin 100 pont szerezhető, szóbelin 50 pont. A végső eredményt %-ban határozzák meg: elért összpontszám/150*100.

Középszintű szóbeli vizsga: A) altétel max. 25 pont + B) altétel max. 20 pont + a teljes felelet felépítése és nyelvi kifejezőkészség max. 5 pont.

Emelt szintű szóbeli vizsga: A) altétel max. 20 pont + B) altétel max. 25 pont + a teljes felelet felépítése és nyelvi kifejezőkészség max. 5 pont. Emelt szinten központi értékelési útmutató rögzíti az egyes tételek kifejtésének elvárt összetevőit és az ezekre adható maximális részpontszámokat.

Nyelvi kifejezőkészség értékelése:

 • 0 pont, ha a vizsgázó tanári segítséggel sem tud hozzászólni a témához.
 • 1 pont, ha a vizsgázónak a tények felidézése csak tanári segítséggel sikerül, de a felidézett tények közt nem vagy alig található összefüggés.
 • 2 pont, ha a vizsgázónak a tények felidézése tanári segítséggel is csak részlegesen, pontatlanul sikerül.
 • 3 pont, ha a vizsgázó a tényeket és összefüggéseket önállóan nem, de tanári segítséggel pótlólag sikeresen megválaszolja.
 • 4 pont, ha a vizsgázó gondolatmenete nem alkot összefüggő egészt, de az elmondott állítások önmagukban helytállók (pl. a tapasztalatok és a magyarázatok nem kapcsolódnak egymáshoz).
 • 5 pont, ha a vizsgázó mondandóját önállóan (segítség nélkül) és logikus gondolatmenetbe illesztve, összefüggően és a nyelvhelyesség szabályainak megfelelően adja elő.
 
Projektmunka (középszintű B altétel) értékelése:
 • 10 pont a beadott munka értékelésére: 2 pont az irodalomra (pontosság, célszerűség, hivatkozások), 2 pont a helyesírásra és tagolásra, 2 pont a felvetett probléma pontos megfogalmazására és tudományos kontextusba helyezésére, 2 pont a vizsgálat módszereinek és eszközeinek leírására, 2 pont az eredmények rögzítésére, értelmezésére és következtetések levonására.
 • 10 pont a munka szóbeli bemutatására: 1 pont a munka céljának pontos megfogalmazása, 5 pont módszerek és eszközök bemutatására, a szakirodalom áttekintésére, valamint 4 pont a tapasztalatok és következtetések lényegre törő összefoglalására.
 

GYAKORI KÉRDÉSEK

 • Melyik vizsgaforduló a „fontosabb” a végeredmény szempontjából? Mivel írásbelin kétszer annyi pont szerezhető, mint szóbelin, ezért az írásbeli eredménye hangsúlyosabb.
 • Ha rosszul sikerült az írásbelim, már ne is menjek szóbelizni? Ez gyakori, de rossz hozzáállás. Fontos leszögezni, hogy aki nem megy el szóbelizni, annak az egész érettségi vizsgája érvénytelen! Valójában – annak ellenére, hogy az írásbeli eredmény duplán számít – minél kevesebb írásbeli eredményt ér el valaki, annál nagyobb mértékben javíthat egy jó szóbeli eredménnyel a végleges százalékon!
  Lássunk erre egy egyszerű példát:
  1. személy 80 %-os írásbelivel a szóbelin 45 pontot kap → végeredmény: 83 % (csupán 3 %-kal több az írásbeli %-os eredményénél).
  2. személy 45 %-os írásbelivel szintén 45 pontot kap → 60 % (az írásbelihez képest 15 %-ot javított).

 

A BIOLÓGIA ÉRETTSÉGIZTETÉS KÖZPONTI SZAKMAI ILLETÉKESEINEK ELÉRHETŐSÉGE
A biológia érettségivel kapcsolatos szakmai kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: biologia@oh.gov.hu