Közérthető tájékoztató az érettségi menetéről

Online felkészítő tanfolyam indul március 25-én >> Részletek

 Biológia kétszintű érettségi vizsga menete közérthetően

Tételsorok és nyilvánosságra hozandó anyagok

 • Írásbeli: a feladatsorok mindkét szinten központilag kerülnek összeállításra, a számonkért tananyag a teljes követelményrendszert lefedi.
 • Szóbeli: középszinten a vizsgáztató intézmény biológia szaktanára állítja össze a tételsort (minimum 20 db tétel); emelt szinten központilag összeállított tételsor alapján történik a vizsgáztatás.
  Szóbeli tételek esetén mindkét szinten csak a tételcímek és a témakörök lehetnek nyilvánosak: középszinten ezeket a szaktanár/vizsgaszervező iskola hozza nyilvánosságra, az emelt szintű szóbeli tételek esetén pedig az Oktatási Hivatal közli az „A) altételek” címlistáját, ami letölthető itt.

Írásbeli vizsgaforduló tudnivalók

 • Meddig lehet írni? A középszintű feladatsorra 120 perc (2 óra), az emelt szintű feladatsorra 240 perc (4 óra) időtartam biztosított.
 • Lehet-e közben szünetet tartani? Nincs szünet, de a dolgozatírás alatt a mosdóba ki lehet menni. Erre engedélyt kell kérni a felügyelő tanártól és a szünet idejére az írásbelit át kell neki adni megőrzésre.
 • Haladhatok úgy, ahogy szeretnék? Igen, a vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, megoldásuk sorrendjét is tetszés szerint meghatározhatja.
 • Használható segédeszközök: számológépet nem biztosítanak, ezt neked kell vinned a vizsgára! Fontos, hogy olyan típusút lehet csak használni, ami nem alkalmas szövegek tárolására és megjelenítésére.

Az írásbeli feladatsor szerkezete

 • Középszinten 6-12 db komplex feladatot tartalmaz, melyek összesen 80 részfeladatból állnak úgy, hogy az egyes részkérdések kb. fele zárt végű (azaz nem kifejtős). A feladatok az egész követelményrendszer anyagát lefedik.
 • Emelt szinten két részből áll: az első rész 8-10 db komplex feladat, melyek összesen 80 részfeladatbólállnak (80 pont) és a feladatok az egész követelményrendszer anyagát lefedik. A második rész egy irányított tartalmú esszét is tartalmazó, választható problémamegoldó feladat (20 pont). Kétféle témájú esszé közül lehet választani: 1. emberi élettan-egészségtan vagy 2. ökológia-környezetvédelem / növénytan.

Lehetséges írásbeli feladattípusok

 • Zárt végű feladattípusok: egyszerű választás, összetett választás (helyes betűk felsorolása), többféle asszociáció, struktúra-funkció, ábraelemzés, illesztés (párosítás, besorolás – két halmaz közti kapcsolat).
 • Feleletalkotós (nyílt végű) feladattípusok: rövid válasz vagy fogalom definiálása, ábrakészítés vagy -kiegészítés, egyszerű számolási feladatok, kizárólag emelt szinten irányított esszé feladat.

Szóbeli vizsgaforduló

 • Hol és mikor? A középiskolai jogviszonnyal rendelkező érettségizők középszinten általában saját iskolájukban, saját szaktanár és helyi érettségi vizsgabizottság előtt tesznek feleletet a többi vizsgával egyetemben (pl. magyar, történelem), míg emelt szinten külön időpontban, a postán kiküldött hivatalos behívópapír szerinti napon, a saját iskolától független intézményben, ismeretlen tanárokból álló érettségiztető szakbizottság előtt vizsgáznak. Már nem tanuló státuszú érettségizők a kijelölt helyen és időben tehetnek vizsgát: középszint esetén általában abban a középiskolában, ahol érettségire jelentkeztek.
 • Meddig tart? A terembe behívást követően a vizsgázó tételt húz, majd legalább 30 perc felkészülési időt kap. Ilyenkor kell elvégezni az esetleges kísérleti feladatot és dokumentálni a szükséges megfigyeléseket/adatokat, átgondolni a tételeket, valamint a feleletvázlatot elkészíteni. Sorra kerüléskor középszinten 15 percen át, emelt szinten 20 percen át lehet szóbeli feleletet tenni.
 • Használható segédeszközök: állat- és növényhatározó könyv és a kísérletvégzéshez szükséges eszközök, ezeket az intézmény helyben biztosítja.
 • Kérdezhet a tanár? Alapelv, hogy a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie tételét a rendelkezésre álló idő megfelelő beosztásával, a tétellapon felsorolt támpontok alapján. A vizsgáztató tanár arról kérdezhet, ami fontos szempont a tétellel kapcsolatban, de a vizsgázó nem említette meg. A kérdezés egy jó felelet esetén kevés kérdésből áll (vagy nincs is kérdés), és a feleletet követően történik.

Középszintű szóbeli tételek: két altételből áll, az A) tétel gyakorlati feladat (fajismeret/elvégzendő kísérlet: a követelményekben dőlt betűvel jelezve) vagy projektmunka bemutatása (utóbbit csak középiskolás, még nem érettségizett tanulók választhatják); a B) tétel egy téma önálló kifejtése, a tétellapon megadott szempontok alapján természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos vagy az ember szervezetére, egészségére vonatkozó témakörből.

 • Fajismereti feladat lehet: növényfaj meghatározása és ökológiai igényeinek jellemzése a Növényismeret c. könyv segítségével; több állat-, illetve növényfaj morfológiai és ökológiai jellemzésének összevetése; nemzeti park, természetvédelmi terület, illetve helyi (közelben fellelhető) életközösség élővilágának jellemzése segédanyagok felhasználásával (pl. képanyag, videofilm, dia, fénykép, fajlista, térkép).
 • Projektmunka: csak középszinten, érettségi bizonyítványt még eddig nem szerzett középiskolás vizsgázó választhatja a gyakorlati feladat helyett. Konzulens szaktanár ellenőrzése mellett végzett kísérlet/megfigyelés eredményéről munkanaplót kell készítenie és leadnia az érettségiztető intézményben, legkésőbb az írásbeli vizsgaidőszak kezdetéig. A dokumentációnak tartalmaznia kell a vizsgált probléma megfogalmazását, az alkalmazott módszert, a tapasztalatokat, azok értékelését és a felhasznált szakirodalom listáját. A téma szabadon választható, de a konzulenssel egyeztetni kell. A szóbeli fordulón a projektmunka rövid, szóbeli ismertetése szükséges (a szempontokat lásd lentebb, az Értékelés c. bekezdésben).

Emelt szintű szóbeli tételek: az A) tétel a közzétett tételcímeknek megfelelő feladat kifejtése a tétellapon megadott szempontok alapján; a B) tétel egy biológiai probléma-/kérdéskört tartalmazó leírás (szöveg, kísérlet, táblázat, diagram, ábrák), melyet elemezni és értékelni kell megadott szempontok szerint.


Biológia érettségi vizsga értékelése:

Az összpontszám mindkét szinten 150 pont, melyből az írásbeli fordulón maximálisan 100 pont szerezhető, szóbelin pedig 50 pont.

 • Írásbeli feladatsor értékelése:
  Középszinten
   80 pont kapható (a 80 részfeladatból), az elért pontszámot 1,25-tel szorozzák fel (pl. 80 pont 🡪 80*1,25 = 100 pont) és egész számra kerekítik (0,5-től felfelé). Az így megkapott érték hozzáadódik a szóbelin elért pontszámhoz.
  Emelt szinten az első részre 80 pont, a másodikra 20 pont adható, így a kettő összesen maximum 100 pont (itt nem kell beszorozni az elért eredményt).
 • Szóbeli felelet értékelése:

Középszint

A) tétel (NEM projektmunka esetén)
A feladat megértése és helyes elvégzése
Az értékelés tartalmi helyessége
össz. 20 pont
5-10 pont
10-15 pont
A) tétel projektmunka esetén
Korábban leadott dokumentáció értékelése
Felvetett kérdés/probléma pontos megfogalmazása
Vizsgálati módszerek és eszközök leírása
Eredmények rögzítése, megjelenítése, értelmezése
Irodalom (pontosság, célszerűség, hivatkozások)
Nyelvhelyesség, tagolás, cím, fejezetcímek pontossága
A munka szóbeli bemutatásának értékelése
A munka céljának pontos megfogalmazása
Vizsgálati módszerek és eszközök bemutatása, valamint a felhasznált szakirodalom áttekintése
A tapasztalatok és következtetések lényegre törő összefoglalása
össz. 20 pont

2 pont
2 pont
2 pont
2 pont
2 pont

1 pont
5 pont
4 pont
B) tétel
Az érvelés alapjául szolgáló tények ismerete
A véleményalkotás módja, ellentétes vélemények összevetése
össz. 25 pont
20-25 pont
0-5 pont
Nyelvi kifejezőkészség, a teljes felelet felépítése
Logikus gondolatmenetbe illesztett, összefüggő kifejtés esetén jár
Állítások helytállók, de nincs összefüggő gondolatmenet
Tények és összefüggések tanári segítséggel megválaszolása
Tények felidézése tanári segítséggel is csak részleges
Tanári segítséggel felidézett tények közt összefüggés nincs/alig van
Tanári segítséggel sem tudott hozzászólni a témához
össz. 5 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
ÖSSZESEN:max. 50 pont

Emeltszint
A) tétel
A központi értékelési útmutató rögzíti a részletes pontozást
össz. 20 pont
B) tétel
A központi értékelési útmutató rögzíti a részletes pontozást
össz. 25 pont
Nyelvi kifejezőkészség, a teljes felelet nyelvi felépítése
\tLogikus gondolatmenetbe illesztett, összefüggő kifejtés esetén jár
Állítások helytállók, de nincs összefüggő gondolatmenet
Tények és összefüggések tanári segítséggel megválaszolása
Tények felidézése tanári segítséggel is csak részleges
Tanári segítséggel felidézett tények közt összefüggés nincs/alig van
Tanári segítséggel sem tudott hozzászólni a témához
össz. 5 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
ÖSSZESEN:max. 50 pont

 • Melyik vizsgaforduló a „fontosabb” a végeredmény szempontjából? Mivel írásbelin kétszer annyi pont szerezhető, mint szóbelin, ezért az írásbeli eredménye hangsúlyosabb.
 • Ha rosszul sikerült az írásbelim, már ne is menjek szóbelizni? Ez HIBÁS és gyakori hozzáállás. Valójában, annak ellenére, hogy az írásbeli eredmény duplán számít, minél kevesebb írásbeli eredményt ér el valaki, annál nagyobb mértékben javíthat a jó szóbeli eredményével a végleges százalékon!
  Lássunk erre egy egyszerű példát:
  1. személy 80 %-os írásbelivel a szóbelin 45 pontot kap 🡪 végeredmény: 83 % (csupán 3 %-kal több az írásbeli %-os eredményénél).
  2. személy 45 %-os írásbelivel szintén 45 pontot kap 🡪 60 % (az írásbelihez képest 15 %-ot javított).
 • Végső vizsgaeredmény kiszámítása és értékelése:

 KözépEmelt
Eredmény kiszámítása (%):
Érdemjegy határok:
jeles (5)80 – 100 %60 – 100 %
jó (4)60 – 79 %47 – 59 %
közepes (3)40 – 59 %33 – 46 %
elégséges (2)25 – 39 %25 – 32 %
elégtelen (1)0 – 24 %

Már nem vagyok „tanuló” (középiskolás), de biológia érettségit szeretnék tenni, mit kell tudnom?

Rendes érettségi vizsgán túl (középiskola végén letett vizsga) több más vizsgalehetőség is létezik, ezek:

 • Szintemelő érettségi vizsga: a sikeres középszintű vizsga emelt szinten történő megismétlése. Mivel egy vizsgaidőszakon belül csak egy szinten lehet tenni adott tantárgyból érettségi vizsgát, így a középiskola befejezését követően ez a megoldás gyakori.
 • Kiegészítő érettségi vizsga: a sikeres középiskolai érettségit követően, az érettségi bizonyítványban nem szereplő, új vizsgatárgyból tett vizsga.
 • Javító érettségi vizsga: sikertelen vizsga (elégtelen érdemjegy) megismétlése.
 • Ismétlő érettségi vizsga: sikeres vizsga megismétlése egy vagy több tantárgyból, javítási célból.
 • Pótló érettségi vizsga: be nem fejezett érettségi esetén ezt a lehetőséget kell választani, pl. ha korábban voltál érettségizni, de nem mentél el szóbelizni.

Mikor lehet érettségizni? Minden évben két vizsgaidőszak van, tavasszal (írásbeli május, szóbeli június) és ősszel (írásbeli október, szóbeli november).

Meddig és hol lehet jelentkezni? A tavaszi vizsgaidőszakra bármely középiskolában és az Oktatási Hivatalban – vagy újonnan már online is – lehet február 15-ig, őszi vizsgaidőszakra csak meghatározott középiskolákban és az Oktatási Hivatalban – illetve szintén online – szeptember 5-ig.

Bármiből tehetek érettségit? Igen, a meghirdetett érettségi vizsgatárgyak közül bármelyikre lehet jelentkezni annak, aki már nem középiskolás, függetlenül attól, hogy tanulta-e az adott tantárgyat korábban és tett-e belőle osztályozó vizsgát vagy sem.

Vizsgadíj:

 • Az érettségi letétele tanulói jogviszonyban, első alkalommal díjmentes.
 • Középszintű vizsga ára: az aktuális évre érvényes minimálbér 15 %-a ezres értékre kerekítve (2023-ban 35 000 Ft/vizsga).
 • Emelt szintű vizsga ára: az aktuális évre érvényes minimálbér 25 %-a ezres értékre kerekítve (2023-ban 58 000 Ft/vizsga).
 • Hol kell fizetni? Középszinten amennyiben középiskolában történt a jelentkezés, a középiskola számára kell befizetni az összeget, Kormányhivatal esetén az Oktatási Hivatalnak. Emelt szintű vizsgadíjat minden esetben az Oktatási Hivatalnál kell kifizetni.
 • Befizetés formái: kormányhivatalban beszerezhető utalványon vagy banki átutalással. Figyelem: az utalvány feladóvevényét vagy a banki átutalási megbízást csatolni kell a jelentkezési laphoz!