Érettségi tájékoztató

 

Biológia kétszintű érettségi vizsga menete közérthetően

Készült az Oktatási Hivatal által kiadott, hivatalos vizsgaleírás alapján.

Hatályos: 2017. január 1-től rendezett érettségi vizsgákon, visszavonásig.
Forrás: Oktatási Hivatal (33/2015. (VI. 24.) EMMI rendelet melléklet). Ide kattintva PDF-formátumban is letölthető.

Figyelem! A COVID-pandémia okozta rendkívüli helyzet miatt ideiglenes szabályok vannak érvényben az érettségi lebonyolításával és a jelentkezéssel kapcsolatban is, ezekről érdemes tájékozódni az Oktatási Hivatal tájékoztatójából, ide kattintva. 

Tételsorok és nyilvánosságra hozandó anyagok

 • Írásbeli: a feladatsorok mindkét szinten központilag kerülnek összeállításra, a számonkért anyag pedig a teljes követelményrendszert lefedi.
 • Szóbeli: középszinten a vizsgáztató intézmény biológia szaktanára állítja össze a tételsort (minimum 20 db tételnek kell lennie) és a szóbeli javítási útmutatót egyaránt. Emelt szinten központilag összeállított tételsor és javítási-értékelési útmutató alapján történik a vizsgáztatás.
  A szóbeli tételek esetén mindkét szinten csak a tételcímek és a témakörök lehetnek nyilvánosak: középszinten ezeket a szaktanár/iskola hozza nyilvánosságra, az emelt szintű szóbeli tételek esetén pedig az Oktatási Hivatal közli az „A) altételek” címlistáját, ami letölthető itt.

Írásbeli vizsgaforduló tudnivalók

 • Meddig lehet írni? A középszintű feladatsorra 120 perc (2 óra), az emelt szintű feladatsorra pedig 240 perc (4 óra!) időtartam biztosított.
 • Lehet-e közben szünetet tartani? Nincs szünet, de a dolgozatírás alatt a mosdóba ki lehet menni. Erre engedélyt kell kérni a felügyelő tanártól és a szünet idejére az írásbelit oda kell neki adni.
 • Haladhatok úgy, ahogy szeretnék? Igen, a vizsgázó a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatja meg az egyes feladatok között, valamint megoldásuk sorrendjét is tetszés szerint meghatározhatja.
 • Használható segédeszközök: számológépet nem biztosítanak, ezt neked kell vinned a vizsgára. Olyan típusút lehet azonban csak használni, ami nem alkalmas szövegek tárolására és megjelenítésére.

Az írásbeli feladatsor szerkezete

 • Középszinten 6-12 db komplex (összetett) feladatot tartalmaz, melyek összesen 80 részfeladatból/részkérdésből állnak úgy, hogy az egyes részfeladatok nagyjából fele zárt végű (azaz nem kifejtős). A feladatok az egész követelményrendszer anyagát lefedik.
 • Emelt szinten két részből áll: az első rész 8-10 db komplex feladat, melyek összesen 80 részfeladatból/részkérdésből állnak (80 pont) és a feladatok az egész követelményrendszer anyagát lefedik. A második rész pedig egy irányított esszét is tartalmazó választható problémamegoldó feladat (20 pont). A választható témakörök: 1. emberi élettan-egészségtan vagy 2. ökológia-környezetvédelem, növénytan témájú feladat.

Lehetséges írásbeli feladattípusok

 • Zárt végű feladattípusok: egyszerű választás, összetett választás (helyes betűk felsorolása), többféle asszociáció, struktúra-funkció, ábraelemzés, illesztés (párosítás, besorolás – két halmaz közti kapcsolat) mindkét szinten.
 • Feleletalkotós (nyílt végű) feladattípusok: rövid válasz (nem meghatározás, hacsak a követelményrendszerben nem szerepel ez egyértelműen), ábrakészítés vagy -kiegészítés, egyszerű számolási feladatok mindkét szinten. Kizárólag emelt szinten: irányított esszé feladat.

Szóbeli vizsgaforduló tudnivalók

 • Hol és mikor? A még középiskolás érettségizők középszinten általában a saját iskolájukban, saját szaktanár és helyi érettségi vizsgabizottság előtt tesznek feleletet a többi vizsgával egyetemben (pl. magyar, történelem), míg emelt szinten külön időpontban, a postán kiküldött hivatalos behívópapír szerinti napon, a saját iskolától független intézményben, ismeretlen tanárokból álló érettségiztető szakbizottság előtt vizsgáznak. Már nem tanuló státuszú érettségizők a kijelölt helyen és időben tehetnek vizsgát (középszint esetén általában abban a középiskolában, ahol érettségire jelentkeztek).
 • Meddig tart? A vizsgáztató terembe behívást követően a vizsgázó tételt húz, majd 30 perc felkészülési időt kap. Ilyenkor kell elvégezni a kísérletet és dokumentálni a szükséges megfigyeléseket/adatokat, átgondolni a tételeket és feleletvázlatot készíteni. Sorra kerülést követően középszinten 15 percen át, emelt szinten 20 percen át lehet szóbeli feleletet tenni.
 • Használható segédeszközök: (középszint) állat- és növényhatározó könyv és esetleges kísérletvégzéshez szükséges eszközök, ezeket az érettségiztető intézmény biztosítja.
 • Kérdezhet a tanár? Alapelv, hogy a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie tételét a rendelkezésre álló idő megfelelő beosztásával, a tétellapon felsorolt támpontok alapján. A vizsgáztató tanár arról kérdezhet, ami fontos szempont a tétellel kapcsolatban (szerepel a javítókulcsban), de a vizsgázó mégsem említette. A kérdezés egy jó felelet esetén kevés kérdésből áll (vagy nincs is kérdés), és a feleletet követően történik.

Középszintű szóbeli tételek: két altételből áll, az A) altétel gyakorlati feladat (fajismeret/laboratóriumi elvégzendő kísérlet: érettségi követelményekben dőlt betűvel jelezve) vagy projektmunka bemutatása (utóbbit csak középiskolás, még nem érettségizett tanulók választhatják). A B) altétel egy adott téma önálló kifejtése a tétellapon megadott szempontok alapján „az ember szervezete és egészsége” vagy „a természet- és a környezet védelme” témakörökből.

 • Fajismereti feladat lehet: növényfaj meghatározása és ökológiai igényeinek jellemzése a Növényismeret c. könyv segítségével / több állat-, illetve növényfaj morfológiai és ökológiai jellemzésének összevetése / nemzeti park, természetvédelmi terület, illetve az iskolához közeli életközösség élővilágának jellemzése segédanyag (pl. képanyag, videofilm, dia, fénykép, fajlista, térkép) alapján.
 • Projektmunka: csak középszinten, érettségi bizonyítványt még nem szerzett középiskolai tanuló vizsgázó választhatja a megoldandó gyakorlati feladat helyett. Konzulens szaktanár ellenőrzése mellett végzett kísérlet/megfigyelés eredményéről munkanaplót kell készítenie és leadnia az érettségiztető intézményben, legkésőbb az írásbeli vizsgaidőszak kezdetéig. A dokumentációnak tartalmaznia kell a vizsgált probléma megfogalmazását, az alkalmazott módszert, a tapasztalatokat, azok értékelését és a felhasznált szakirodalom listáját. A téma szabadon választható, de a konzulens tanárral egyeztetni kell (elutasíthatja a választott témát megfelelő indokok esetén, pl. egészségre/környezetre veszélyes kísérlet). A projektmunka rövid, szóbeli ismertetése szükséges a szóbeli fordulóban (a szempontokat ld. lentebb, az “Értékelés” bekezdésben).

Emelt szintű szóbeli tételek: két altételből áll, az A) tétel a közzétett tételcímeknek megfelelő feladat kifejtése a tétellapon megadott szempontok alapján. A B) tétel egy biológiai problémát/kérdéskört tartalmazó leírás (szöveg, kísérlet, táblázat, diagram, ábrák), melyet elemezni és értékelni kell a megadott szempontok szerint.

Biológia érettségi vizsga értékelése:

Az összpontszám 150 pont, melyből az írásbeli fordulón maximálisan 100 pont szerezhető, a szóbelin pedig 50 pont mindkét szinten.

 • Írásbeli feladatsor értékelése:
  Középszinten
  összesen 80 pont kapható (a 80 részfeladat miatt), az elért dolgozati pontszámot 1,25-tel kell szorozni (pl. 80 pont 🡪 80*1,25 = 100 pont) és egész számra kell kerekíteni (0,5-től felfelé). Az így megkapott számérték adódik hozzá a szóbelin elért eredményhez.
  Emelt szinten az első részre 80 pont, a második részre 20 pont adható, így a kettő együtt összesen maximálisan 100 pont (tehát itt nem kell beszorozni az elért eredményt!).
 • Szóbeli felelet értékelése:

Középszint

A) tétel (NEM projektmunka esetén)
A feladat megértése és helyes elvégzése
Az értékelés tartalmi helyessége
össz. 20 pont
5-10 pont
10-15 pont
A) tétel projektmunka esetén
Korábban leadott dokumentáció értékelése
Felvetett kérdés/probléma pontos megfogalmazása
Vizsgálati módszerek és eszközök leírása
Eredmények rögzítése, megjelenítése, értelmezése
Irodalom (pontosság, célszerűség, hivatkozások)
Nyelvhelyesség, tagolás, cím, fejezetcímek pontossága
A munka szóbeli bemutatásának értékelése
A munka céljának pontos megfogalmazása
Vizsgálati módszerek és eszközök bemutatása, valamint a felhasznált szakirodalom áttekintése
A tapasztalatok és következtetések lényegre törő összefoglalása
össz. 20 pont

2 pont
2 pont
2 pont
2 pont
2 pont

1 pont
5 pont
4 pont
B) tétel
Az érvelés alapjául szolgáló tények ismerete
A véleményalkotás módja, ellentétes vélemények összevetése
össz. 25 pont
20-25 pont
0-5 pont
Nyelvi kifejezőkészség, a teljes felelet felépítése
Logikus gondolatmenetbe illesztett, összefüggő kifejtés esetén jár
Állítások helytállók, de nincs összefüggő gondolatmenet
Tények és összefüggések tanári segítséggel megválaszolása
Tények felidézése tanári segítséggel is csak részleges
Tanári segítséggel felidézett tények közt összefüggés nincs/alig van
Tanári segítséggel sem tudott hozzászólni a témához
össz. 5 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
ÖSSZESEN:max. 50 pont

Emeltszint
A) tétel
A központi értékelési útmutató rögzíti a részletes pontozást
össz. 20 pont
B) tétel
A központi értékelési útmutató rögzíti a részletes pontozást
össz. 25 pont
Nyelvi kifejezőkészség, a teljes felelet nyelvi felépítése
\tLogikus gondolatmenetbe illesztett, összefüggő kifejtés esetén jár
Állítások helytállók, de nincs összefüggő gondolatmenet
Tények és összefüggések tanári segítséggel megválaszolása
Tények felidézése tanári segítséggel is csak részleges
Tanári segítséggel felidézett tények közt összefüggés nincs/alig van
Tanári segítséggel sem tudott hozzászólni a témához
össz. 5 pont
5 pont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont
ÖSSZESEN:max. 50 pont

 • Melyik vizsgaforduló a „fontosabb” a végeredmény szempontjából? Mivel az írásbelin kétszer annyi pont szerezhető, mint szóbelin, ezért az írásbeli eredmény természetesen kétszer hangsúlyosabb.
 • Ha rosszul sikerült az írásbelim, már ne is menjek szóbelizni? Ez HIBÁS és sajnos gyakori hozzáállás. Valójában, annak ellenére, hogy az írásbeli eredmény duplán számít, minél kevesebb írásbeli eredményt ér el valaki, annál nagyobb mértékben javíthat a jó szóbeli eredményével a végleges százalékon.
  Lássunk erre egy egyszerű példát:
  1. személy 80 %-os írásbelivel a szóbelin 45 pontot kap 🡪 végeredmény: 83 % (csupán 3 %-kal több az írásbeli %-os eredményénél).
  2. személy 45 %-os írásbelivel szintén 45 pontot kap 🡪 60 % (az írásbelihez képest 15 %-ot javított).
 • Végső vizsgaeredmény kiszámítása és értékelése:

 KözépEmelt
Eredmény kiszámítása (%):
Érdemjegy határok:
jeles (5)80 – 100 %60 – 100 %
jó (4)60 – 79 %47 – 59 %
közepes (3)40 – 59 %33 – 46 %
elégséges (2)25 – 39 %25 – 32 %
elégtelen (1)0 – 24 %

Már nem vagyok „tanuló” (középiskolás), de biológia érettségit szeretnék tenni, mit kell tudnom?

Rendes érettségi vizsgán túl (középiskola végén először letett vizsga) több más érettségi vizsgázási lehetőség is van. Ezek:

 • Szintemelő érettségi vizsga: a sikeres középszintű vizsga emelt szinten történő megismétlése. Mivel egy vizsgaidőszakban csak egy szinten lehet tenni adott tantárgyból érettségi vizsgát, a középiskola befejezését követően ez a megoldás gyakori.
 • Kiegészítő érettségi vizsga: a sikeres középiskolai érettségizést követően, az érettségi bizonyítványban nem szereplő, új vizsgatárgyból tett vizsga.
 • Ismétlő érettségi vizsga: sikeres érettségi megismétlése egy vagy akár több tantárgyból, a korábbi eredmények javítása céljából.
 • Pótló érettségi vizsga: be nem fejezett érettségi vizsga esetén ezt a lehetőséget kell választani, pl. ha korábban voltál érettségizni, de nem mentél el szóbelizni.
 • Javító érettségi vizsga: a sikertelen (elégtelen érdemjegy) érettségi vizsga megismétlése.

Mikor lehet érettségit tenni? Minden évben két vizsgaidőszak van, tavasszal (írásbeli május, szóbeli június) és ősszel (írásbeli október, szóbeli november).

Meddig és hol lehet jelentkezni? A tavaszi vizsgaidőszakra bármely középiskolában és az Oktatási Hivatalban – vagy újonnan már online is lehet – február 15-ig, őszi vizsgaidőszakra csak meghatározott középiskolákban és az Oktatási Hivatalban – illetve szintén online – szeptember 5-ig.

Bármiből tehetek érettségit? Igen, a meghirdetett érettségi vizsgatárgyak közül bármelyikre lehet jelentkezni annak, aki már nem középiskolás, függetlenül attól, hogy tanulta-e az adott tantárgyat korábban és tett-e belőle osztályozó vizsgát vagy sem.

Vizsgadíj:

 • Középszintű vizsga ára: adott évre érvényes minimálbér 15 %-a ezres értékre kerekítve.
 • Emelt szintű vizsga ára: adott évre érvényes minimálbér 25 %-a ezres értékre kerekítve.
 • Hol kell fizetni? Középszinten a jelentkezés helyszínétől függ, középiskolában történt jelentkezés esetén a középiskola számára kell befizetni az összeget, Kormányhivatal esetén az Oktatási Hivatalnak. Emelt szintű vizsgadíjat minden esetben az Oktatási Hivatalnak.
 • Befizetés formái: kormányhivatalban beszerezhető utalványon vagy banki átutalással. Figyelem: az utalvány feladóvevényét vagy a banki átutalási megbízást csatolni kell a jelentkezési laphoz!