Érettségire jelentkezés

TARTALOM (NAVIGÁCIÓ):

 

Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók jelentkezése

Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkezők: 

Érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak saját középiskolájukban jelentkezhetnek. Az október-novemberi vizsgaidőszakban nem minden középiskola szervez vizsgát. Ha a saját középiskola ősszel nem szervez érettségi vizsgát, akkor valamely vizsgaszervezésre kijelölt középiskolában adhatja le jelentkezését. Az október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgát szervező középiskolák listája augusztus második felétől található meg a www.oktatas.hu weboldalon.


Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkezők: 

A tanulói jogviszony fennállása alatt, érettségi bizonyítvány megszerzése után a vizsgázó saját középiskolájában jelentkezhet további érettségi vizsgákra, ha azonban a saját középiskola nem szervez vizsgát, akkor személyesen a vizsgalebonyolításra kijelölt középiskolában vagy a kormányhivatalnál lehet jelentkezni. A jelentkezés kormányhivatalba történő benyújtásához használható a www.oktatas.hu oldalon elérhető jelentkezési lap is.


Jelentkezési határidő: 

A május-júniusi vizsgaidőszakban február 15., az október-novemberi vizsgaidőszakban szeptember 5. A határidőn túl benyújtott vizsgjelentkezéseket nem lehet elfogadni, továbbá a jelentkezést a jelentkezés határidejét követően visszavonni vagy megváltoztatni már nem lehet.


Vizsgadíjak: 

A tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi vizsga – az oktatási intézmény fenntartójától függetlenül – térítésmentes, az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Térítésmentes az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban tett sikertelen vizsga első javító- és pótlóvizsgája. Térítésmentes továbbá szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett érettségi vizsga és első alkalommal a javító- és pótlóvizsga. Minden más esetben a vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni: a vizsgadíj megfizetésre vonatkozó részletes információk megtalálhatók a www.oktatas.hu honlapon, a Köznevelés\Érettségi\Általános információk menüpontban. 


Emelt szintű vizsgák: 

Az emelt szinten választható vizsgatárgyak listája a www.oktatas.hu weboldalon, a Köznevelés\Érettségi menüpontban található. Az emelt szintű érettségi vizsgát a területileg illetékes kormányhivatal szervezi, így a kormányhivatal jelöli ki az írásbeli és a szóbeli vizsgahelyszíneket, kéri fel a felügyelő, vizsgáztató és javító tanárokat. A vizsgahelyszínek természetesen középiskolák, de ezek csak a helyszínt biztosítják, ezen kívül semmilyen szerepet nem játszanak a vizsgázó érettségi vizsgájában. Az érettségi vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról is a kormányhivatal írásban értesíti a vizsgázót.


A vizsgák időpontja:

Az időpontokat mindig az aktuális tanév rendjéről szóló miniszeri rendelet határozza meg. Az aktuális vizsgaidőszak rendjéről a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi\Aktuális vizsgaidőszak menüpontban lehet tájékozódni. Olyan vizsgatárgyakból, melyeknek ugyanazon a vizsganapon, ugyanazon időpontban kezdődik az írásbeli vizsgája, ugyanazon vizsgaidőszakban nem lehet vizsgát tenni. A szóbeli vizsgák időszakán belül az emelt szintű vizsgák esetében a kormányhivatal végzi el a vizsgázók beosztását és tájékoztatja erről a jelentkezőket. A középszintű szóbeli vizsgák beosztását az az intézmény végzi, ahol a vizsgázó a jelentkezését benyújtotta, így tájékoztatás is az intézménynél kérhető.


Vizsgakövetelmények, általános információk: 

A vizsgakövetelmények és -leírások elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján a Köznevelés\Érettségi menüpontban. A vizsgaleírások az egyes vizsgarészek tartalmi szerkezetét, a feladatsorok és a tételek jellemzőit, a szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információkat és az értékeléssel kapcsolatos tudnivalókat ismertetik. A nyilvánosságra hozható információk vizsgatárgyanként különböznek, az egyes vizsgatárgyak esetében ezeket az információkat a vizsgaszervező intézménynek legkésőbb 60 nappal az írásbeli vizsgák megkezdése előtt nyilvánosságra kell hoznia. Ha a vizsgázó kormányhivatalban jelentkezik középszintű érettségi vizsgára, vagy bármely vizsgát szervező oktatási intézményben emelt szintű vizsgára, akkor érettségi vizsgáját a kormányhivatal szervezi, ezért ezekben az esetekben a szóbeli vizsgához nyilvánosságra hozható információk az Oktatási Hivatal weboldalán találhatók meg, legkésőbb 60 nappal az írásbeli vizsgák kezdete előtt. Az október-novemberi vizsgaidőszakre a május-júniusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott tudnivalók érvényesek. Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. Pótló érettségi vizsga esetén a már sikeresen teljesített vizsgarészeket – amíg a vizsgakövetelmény nem változik – nem kell megismételni. Az adott vizsgaidőszakra vonatkozó további aktuális információk a www.oktatas.hu a honlapon Köznevelés\Érettségi menüpontban, a megfelelő vizsgaidőszakot kiválasztva találhatók meg.


Segítség a jelentkezés benyújtását követően: 

A jelentkezés benyújtását követően a jelentkezéssel kapcsolatos összes kérdésre a vizsgázó jelentkezését fogadó intézmény tud válaszolni. Az Oktatási Hivatal nem fogad érttségi jelentkezéseket, nem szervez érettségi vizsgákat, így egy adott érettségi jelentkezés beérkezésével, elfogadásával, hiánypótlásával, visszaigazolásával, vizsgabeosztásával kapcsolatban nem tud segítséget nyújtani. Ezekkel a kérdésekkel mindig az adott érettségi jelentkezést fogadó intézményhez kell fordulni.Érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók jelentkezése

Ha a vizsgázó rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, bármely vizsgatárgyból bármelyik vizsgaidőszakban tehet érettségi vizsgát, függetlenül attól, hogy középiskolában tanulta-e az adott vizsgatárgyat vagy az adott tantárgyból van-e érettségi eredménye. A letehető érettségi vizsgák száma nincs korlátozva és életkorhoz sincs kötve: a vizsgázó egy adott vizsgatárgyból annyiszor tehet érettségi vizsgát, ahányszor azt szeretné. Egy vizsgaidőszakon belül akár több vizsgatárgyból is lehet elsőre vagy „újra” érettségi vizsgát tenni. Az emelt szinten választható vizsgatárgyak listájáról a www.oktatas.hu honlapon, a Köznevelés\Érettségi menüpontban lehet tájékozódni.


A jelentkezés módja és határideje: 

Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, tanulói jogviszonyban már nem álló vizsgázó a május-júniusi vizsgaidőszakban február 15-ig, az október-novemberi vizsgaidőszakban szeptember 5-ig postai úton tértivevényes küldeményben, e-papír szolgáltatással vagy személyesen jelentkezhet érettségi vizsgára, a területileg illetékes kormányhivatalnál. Ha a jelentkezési határidő munkaszüneti napra esik, a jelentkezési határidő a munkaszüneti napot követő első munkanapra módosul. A kormányhivatalok oktatásért felelős szervezeti egységeinek elérhetőségei megtalálhatóak az OH honlapján, a Köznevelés/Kormányhivatalok/Kormányhivatalok elérhetőségei oldalon. Arra is van lehetőség, hogy a vizsgázó személyesen egy vizsgát szervező középiskolában nyújtsa be a jelentkezését, de az iskolák nem kötelesek fogadni a velük tanulói jogviszonyban nem álló jelentkezőket.

Az október-novemberi vizsgaidőszakban nem minden középiskola, csak a kijelöltek szerveznek érettségi vizsgákat. Az adott október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgát szervező intézmények listája augusztus közepétől megtalálható az Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu) honlapján.

Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket. Ha a vizsgázó egy vizsgaidőszakban több vizsgatárgyból is kíván érettségi vizsgát tenni, minden vizsgára történő jelentkezését egy intézményben (kormányhivatalban vagy középiskolában) kell leadnia.

A határidőn túl benyújtott vizsgajelentkezéseket nem lehet elfogadni, továbbá az érettségi jelentkezést a jelentkezési határidőt követően visszavonni, megváltoztatni nem lehet.

Fontos, hogy a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje (minden évben) február 15., és a felvi.hu webportálon, az „e-jelentkezés” funkció használatával történik. Tehát abban az esetben, ha a vizsgázó egy adott vizsgatárgyból szeretne érettségi vizsgát tenni, az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásra is külön jelentkeznie kell, a két jelentkezés nem “váltja ki” vagy “helyettesíti” egymást!


A jelentkezési lap: 

Ha a vizsgázó kormányhivatalban nyújtja be jelentkezését, a jelentkezési lap a május-júniusi vizsgaidőszakra történő jelentkezés esetén várhatóan január második felétől, az október-novemberi vizsgaidőszak esetén várhatóan augusztus második felétől érhető el a www.oktatas.hu weboldalról (közvetlenül a főoldalról). Ezt kell a kitöltés után a szükséges mellékletekkel együtt megküldeni a kormányhivatalnak. A jelentkezési lap benyújtásához részletes felhasználói útmutató készül, amely ismerteti az e-papír szolgáltatáson keresztül történő benyújtás módját, valamint a jelentkezési laphoz csatolandó mellékleteket is.

Ha egy középiskola fogadja a vizsgázó jelentkezését, a jelentkezési lapot ennek a középiskolának kell biztosítania, és ott is kell azt leadni.


A kormányhivatali jelentkezésről: 

A vizsgázó a kormányhivatalt ‒ lakhelyétől függetlenül ‒ saját maga választhatja ki. A kormányhivatalok listája és elérhetősége za oktatas.hu/Köznevelés/Kormányhivatalok/Kormányhivatalok elérhetőségei oldalon található meg. Ha a vizsgázó kormányhivatalban jelentkezik közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára, vagy bármelyik középiskolában emelt szintű vizsgára, az érettségi vizsgát a kormányhivatal szervezi, így a kormányhivatal jelöli ki az írásbeli és szóbeli vizsgahelyszíneket, kéri fel a felügyelő és javító, valamint a szóbeli vizsgán kérdező tanárokat. A vizsgahelyszínek középiskolák, de ezek csak a helyszínt biztosítják, ezen kívül semmilyen szerepet nem játszanak a vizsgázó érettségi vizsgájában. Az érettségi vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról is a kormányhivatal írásban értesíti a vizsgázót.


A vizsgadíjakról: 

A vizsgadíj fizetésre vonatkozó információk megtalálhatók Az érettségi vizsgadíj fizetéssel kapcsolatban gyakran ismételt kérdések linkre kattintva. Ha a jelentkező vizsgajelentkezését egy kormányhivatalba nyújtja be, a középszintű érettségi vizsgáért az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára. Az emelt szintű érettségi vizsgáért minden vizsgadíjra kötelezett jelentkezőnek az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeget kell fizetnie az Oktatási Hivatal számára.

Ha a jelentkező középszintű vizsgajelentkezését egy középiskolába nyújtja be, úgy a középszintű vizsga fent meghatározott vizsgadíját a középiskolába kell befizetni. Emelt szintű vizsgajelentkezés esetén a vizsga díját minden esetben az Oktatási Hivatalnak kell befizetni.

A vizsgadíjak vizsgatárgyanként értendők.

A vizsgadíj befizetése történhet

 • a kormányhivatalokban beszerezhető utalványon;
 • vagy banki átutalással az alábbiak szerint: Jogosult neve: Oktatási Hivatal, számlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000.

Külföldről történő átutalás esetén, amennyiben a fizetés nem forintban történik, figyelni kell arra, hogy a befizetés összege napi árfolyamon forintra átszámítva, az utaláskor felszámított kezelési költség levonása után is fedezze a vizsgadíjat. A devizában befizetett összeg a Magyar Nemzeti Bank aktuális napon érvényes árfolyama alapján, forintban kerül jóváírásra. Deviza átutalásnál a költségmegosztás módjánál az our/saját lehetőséget kell választani, azaz az átutalást indító fél viseli az átutalással járó összes költséget. A külföldről történő átutaláshoz az alábbi adatokra is szükség lehet:

 • A kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal, 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., Hungary
 • A kedvezményezett bankja: Magyar Államkincstár
 • A bank címe: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Ha az ügyfél SEPA-képes bankból utal az Európai Unión belülről, az alábbi adatokat kell megadni (ez az utalási mód olcsóbb):

 • utalás devizaneme: EUR
 • Oktatási Hivatal IBAN-számlaszáma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Államkincstár SWIFT/BIC kódja: HUSTHUHB

Ha az ügyfél nem SEPA-képes bankból utal (bármilyen devizanem, bármilyen bank, bármilyen ország esetében), az alábbi adatokat kell megadni:

 • Oktatási Hivatal IBAN-száma: HU94 1003 2000 0028 2637 0000 0000
 • Számlavezető bank („account with institution”) SWIFT-BIC kódja: HUSTHUHB
 • Magyar Nemzeti Bank, mint levelező bank („correspondent”) SWIFT-BIC kódja: MANEHUHB

A vizsgadíj befizetéséről szóló utalvány, illetve az átutalási megbízás Közlemény rovatában fel kell tüntetni a 20-as számot, valamint egy szóköz kihagyásával az egyedi érettségi iktatószámot. Az egyedi érettségi iktatószám a jelentkezést fogadó intézmény (középiskola vagy kormányhivatal) által kinyomtatott jelentkezés lap felső részén, középen található, és 15 számból áll.

A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell. Utalványon történő befizetés esetén a jelentkezési laphoz a feladóvevényt kell csatolni. Átutalással történő befizetés esetén a bank által igazolt átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz.

Az elfogadott érettségi jelentkezést visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet, ezért a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján nincs mód az érettségi vizsgára befizetett vizsgadíj visszatérítésére. Abban az esetben, ha a vizsgázó a vizsgajelentkezését a jelentkezési határidő lejárta előtt írásban visszavonja a jelentkezését fogadó intézményben, úgy az Oktatási Hivatal számlaszámára befizetett vizsgadíjat visszaigényelheti.


A vizsgák időpontja:

Az időpontokat mindig az aktuális tanév rendjéről szóló miniszeri rendelet határozza meg. Az aktuális vizsgaidőszak rendjéről a www.oktatas.hu honlapon a Köznevelés\Érettségi\Aktuális vizsgaidőszak menüpontban lehet tájékozódni. Olyan vizsgatárgyakból, melyeknek ugyanazon a vizsganapon, ugyanazon időpontban kezdődik az írásbeli vizsgája, ugyanazon vizsgaidőszakban nem lehet vizsgát tenni. A szóbeli vizsgák időszakán belül az emelt szintű vizsgák esetében a kormányhivatal végzi el a vizsgázók beosztását és tájékoztatja erről a jelentkezőket. A középszintű szóbeli vizsgák beosztását az az intézmény végzi, ahol a vizsgázó a jelentkezését benyújtotta, így tájékoztatás is az intézménynél kérhető.

 

Közösségi szolgálat:

A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Amennyiben tehát a vizsgázó nem a középiskolai tanulmányok befejezését közvetlenül követő vizsgaidőszakban jelentkezik érettségi vizsgára, úgy ezt a feltételt egy későbbi vizsgaidőszakban történő jelentkezés esetén már nem kell teljesítenie, illetve a közösségi szolgálat teljesítését a későbbi vizsgaidőszakokban nem kell vizsgálni.

 

Segítség a felkészüléshez:

A vizsgakövetelmények és a vizsgaleírások elérhetők az Oktatási Hivatal honlapján a Köznevelés\Érettségi menüpontban. A vizsgakövetelmények tartalmazzák a teljes közép- és emelt szintű követelményrendszert. A vizsgaleírások az egyes vizsgarészek tartalmi szerkezetét, a feladatsorok, a tételek jellemzőit, a szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információkat és az értékeléssel kapcsolatos tudnivalókat ismertetik mindkét szinten. A szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információk vizsgatárgyanként különböznek, az egyes vizsgatárgyak esetében a nyilvánosságra hozható információkat a vizsgát szervező intézménynek legkésőbb 60 nappal az írásbeli vizsgák megkezdése előtt nyilvánosságra kell hoznia.
Ha a vizsgázó egy kormányhivatalban jelentkezik középszintű érettségi vizsgára, vagy bármelyik vizsgát szervező intézményben emelt szintű érettségi vizsgára, az érettségi vizsgáját a kormányhivatal szervezi, ezért ezekre a szóbeli vizsgákra vonatkozóan a nyilvánosságra hozható információk az Oktatási Hivatal honlapján lesznek megtalálhatók, legkésőbb 60 nappal az írásbeli vizsgák megkezdése előtt. Az október-novemberi vizsgaidőszakban a május-júniusi vizsgaidőszakra nyilvánosságra hozott tudnivalók érvényesek.

Az érettségi vizsga részletes követelményei mellett a felkészülésben további segítség lehet, hogy az Oktatási Hivatal honlapján minden vizsgaidőszakban megjelentet néhány segédanyagot. Ezek az anyagok a Hivatal honlapján megtalálható korábbi vizsgaidőszakok írásbeli feladataival (http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok) együtt segítik mind a vizsgára készülők, mind a felkészítő szaktanárok munkáját. Javasoljuk, hogy a felkészülés alatt tanulmányozzák a Hivatal honlapján megtalálható tájékoztató anyagokat.

Emellett valamennyi, a középiskolákban jelenleg használatos, a hivatalos tankönyvjegyzékben szereplő tankönyv, illetve egyéb könyv alkalmas lehet a vizsgára való felkészülésre:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/tankonyv/jegyzek_es_rendeles/kir_tkv_jegyzek

Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. Pótló érettségi vizsga esetén az előzőleg sikeresen teljesített vizsgarészeket – amíg a vizsgakövetelmények az adott vizsgatárgyban nem változnak – nem kell megismételni. Amennyiben tehát a vizsgázó pótló vizsga letételére jogosult, úgy a törzslapkivonat alapján a jelentkezés vizsgaidőszakában kell vizsgatárgyanként megvizsgálni, hogy a vizsgázó mely vizsgatárgyakból jogosult a sikeresen teljesített vizsgarészen (pl.: írásbeli, szóbeli, gyakorlati) elért eredmény megtartására, és mely vizsgatárgyakból nem.

Ha a vizsgázó rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, az „új” érettségi eredményét nem az érettségi bizonyítványába vezetik be, erről az eredményről a vizsgázó egy érettségi tanúsítványt kap, amely dokumentum az érettségi bizonyítvánnyal együtt felhasználható a felsőoktatási felvételi eljárás során.

Az adott vizsgaidőszakra vonatkozó további aktuális információk a www.oktatas.hu a honlapon Köznevelés\Érettségi menüpontban a megfelelő vizsgaidőszakot kiválasztva találhatók meg.

Az érettségi vizsgákkal kapcsolatban további általános információk találhatók a www.oktatas.hu honlapon a főoldal jobb oldalán az Érettségi feliratra kattintva.


Segítség a jelentkezés benyújtását követően
A jelentkezés benyújtását követően a jelentkezéssel kapcsolatos összes kérdésre a vizsgázó jelentkezését fogadó intézmény tud válaszolni. Az Oktatási Hivatal nem fogad érttségi jelentkezéseket, nem szervez érettségi vizsgákat, így egy adott érettségi jelentkezés beérkezésével, elfogadásával, hiánypótlásával, visszaigazolásával, vizsgabeosztásával kapcsolatban nem tud segítséget nyújtani. Ezekkel a kérdésekkel mindig az adott érettségi jelentkezést fogadó intézményhez kell fordulni.