Érettségire történő jelentkezés

Online intenzív felkészítő tanfolyam indul március 16-án >> Részletek

Az érettségire történő jelentkezés legfontosabb tudnivalói

Frissítve: 2024.02.07. az Oktatási Hivatal információi alapján

 

Érettségit évente a május-júniusi (tavaszi) és az október-novemberi (őszi) vizsgaidőszakban lehet tenni. A jelentkezési határidő a tavaszi-nyári vizsgákra vonatkozóan február 15., az őszire szeptember 5. Ha a jelentkezési határidő munkaszüneti napra esik, akkor a határidő a munkaszüneti napot követő első munkanap.

A jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik, melyet kormányhivatalba vagy középiskolába lehet benyújtani a fenti jelentkezési határidőig. Határidőn túli jelentkezést nem lehet elfogadni, valamint a jelentkezést a határidőt követően visszavonni/megváltoztatni nem lehet, a már befizetett vizsgadíjat visszaigényelni nem lehet.

jelentkezés elfogadásával és a hiánypótlással kapcsolatos kérdéseket a jelentkezést fogadó intézménynél (kormányhivatal vagy középiskola) kell feltenni, az Oktatási Hivatal konkrét jelentkezéssel kapcsolatban nem tud felvilágosítást adni.

Érettségi vizsgatétel ingyenes a középiskolai tanulói jogviszony fennállása alatt − fenntartótól függetlenül (állami, egyházi vagy magániskola) − az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Szintén ingyenesen tehető meg az első javító- és pótlóvizsga még a bizonyítvány megszerzése előtt, tanulói jogviszony keretében (szakképzésben és felnőttképzésben tanuló esetén is).

Minden más esetben vizsgadíjat kell fizetni. Ennek értelmében a tanulói jogviszonyban már nem álló, érettségi bizonyítványt szerzett érettségizőknek vizsgatárgyanként szükséges vizsgadíjat fizetniük. A vizsgadíjat az Oktatási Hivatal számára kell átutalni, kivéve abban a középiskolában történő középszintű vizsgára jelentkezés esetében. Utóbbi esetben ugyanis a jelentkezés helyszínén kell a vizsgadíjat megfizetni. Középiskolába benyújtott emelt szintű vizsgára történő jelentkezés költségét azonban az Oktatási Hivatal részére kell befizetni.

A vizsgadíj befizetéséről/átutalásáról szóló igazolást mindenképpen csatolni szükséges a jelentkezési laphoz! Ez átutalás esetén a banki átutalási megbízásról szóló dokumentum (netbankból letölthető), utalványos fizetés esetén pedig a feladóvevény.

fizetésre vonatkozó részletes információk az Oktatási Hivatal weboldalán olvashatók. 

Középszintű érettségi vizsga díja az adott évre érvényes minimálbér 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeg: 2024-ban 40 000 Ft.

Emelt szintű érettségi vizsga díja az adott évre érvényes minimálbér 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeg: 2024-ban 67 000 Ft.

Visszaigényelhető a vizsgadíj? Csak abban az esetben, ha a jelentkezés írásban visszavonásra kerül még a jelentezési határidő előtt.

Ha nem tudok megjelenni a vizsgán, visszaigényelhetem-e a vizsgadíjat, vagy át lehet-e vinni azt a következő vizsgaidőszakra? Utólagosan már nincs lehetőség visszaigénylésre, későbbi újabb jelentkezés esetén újból be kell fizetni a vizsgadíjat.

A meghirdetett érettségi tárgyakből közép- és emelt szinten lehet vizsgát tenni, továbbá korábbi vizsgaidőszakban sikeresen teljesített középszintű vizsga esetén szintemelő vizsga is tehető. Az emelt szintű vizsgákat a kormányhivatalok szervezik, így a kormányhivatal jelöli ki a vizsgahelyszín középiskolákat és kéri fel a közreműködő tanárokat. A helyszínről és a pontos időpontokról is a kormányhivatal írásban értesíti a vizsgázót.

Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok teljesítésének zárásaként, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga.

Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt adott vizsgatárgyból első alkalommal tett vizsga.

Kiegészítő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány megszerzését követően, a bizonyítványban nem szereplő vizsgatárgyból tett vizsga.

Javító érettségi vizsga meg nem kezdett, megkezdett és be nem fejezett vagy sikertelenül letett rendes, előrehozott, pótló vagy szintemelő  vizsga ismétlése. Javító érettségi vizsgán az összes vizsgarészt meg kell ismételni.

Pótló érettségi vizsga a vizsgázó önhibáján kívül meg nem kezdett, vagy megkezdett és be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, vagy javító vizsgájának folytatása. Pótló érettségi vizsgán a korábban már sikeresen teljesített vizsgarészt – ha a vizsgakövetelmények időközben nem változtak – nem szükséges újból teljesíteni, a vizsgázó kérheti annak beszámítását a jelentkezéskor.

A vizsgaidőpontokról tanévenként döntenek, az aktuális isőpontokról az oktatas.hu Köznevelés/Érettségi/Aktuális vizsgaidőszak menüpontban lehet tájékozódni. Olyan vizsgatárgyakból, melyeknek ugyanazon a vizsganapon, ugyanazon időpontban kezdődik az írásbeli vizsgája, ugyanazon vizsgaidőszakban nem lehet vizsgát tenni.

Az emelt szintű szóbeli vizsga időpontjáról a szóbeli vizsgák számára kijelölt időszakon belül, személyre szólóan dönt a kormányhivatal, melyről írásban értesíti a vizsgázót (vizsgabehívó). A középszintű szóbeli vizsgák beosztását az a vizsgáztató középiskola végzi, ahová jelentkezését a vizsgázó beadta, így tájékoztatás is az érintett iskolától kérhető.

vizsgakövetelmények és vizsgaleírások elérhetők az oktatas.hu Köznevelés/Érettségi menüpontban. A vizsgaleírások részletesen tartalmazzák az egyes vizsgarészek tartalmi szerkezetét, a feladatsorok és a tételek jellemzőit, a szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információkat és az értékeléssel kapcsolatos tudnivalókat is. A biológia érettségi vizsgaleírás egyszerűsített, közérthető kivonatát gyakori kérdésekkel együtt ide kattintva olvashatod.

Pótló érettségi vizsga esetén a már sikeresen teljesített vizsgarészeket a vizsgakövetelmény változásáig nem szükséges megismételni.

nyilvánosságra hozandó információkat a vizsgaszervező intézménynek legkésőbb 60 nappal az írásbeli vizsgák kezdete előtt nyilvánosságra kell hoznia. Ha a vizsgázó kormányhivatalban jelentkezik középszintű vizsgára, vagy bármely vizsgaszervező középiskolában emelt szintű vizsgára, akkor érettségi vizsgáját a kormányhivatal szervezi, ezekben az esetekben a szóbeli vizsgához nyilvánosságra hozandó információk az Oktatási Hivatal oldalán lesznek megtalálhatóak.
Az október-novemberi vizsgaidőszakra a május-júniusi időszakra nyilvánosságra hozott információk érvényesek.

A középiskolai tanulmányok zárását közvetlenül követő vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. Ezt a feltételt későbbi vizsgaidőszakokban történő jelentkezés esetén már nem kell figyelembe venni, azaz a nem középiskolás, tanulói jogviszonnyal nem rendelkezőkre ez a feltétel nem vonatkozik.

1.) Az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt állók számára választható vizsgafajták: rendes, előrehozott, szintemelő, pótló és javító vizsga. Sikertelen előrehozott vagy szintemelő vizsga esetén javító vizsgára legkorábban csak rendes érettségi vizsgaidőszakban (május-június), pótló vizsgára bármely vizsgaidőszakban lehet jelentkezni. 
A rendes (május-júniusi) vizsgaidőszakra vonatkozóan saját középiskolában kell jelentkezni. Október-novemberi vizsgaidőszakban nem minden középiskola szervez vizsgát, így ha a saját intézmény sem szervez őszi érettségit, akkor lehet választani külső intézményt a jelentkezéshez. Az őszi vizsgaszervezők listája augusztus második felétől érhető el az oktatas.hu oldalon. 

 

2.) Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkezők:  tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése után kiegészítő, szintemelő, ismétlő, pótló és javító vizsgára lehet jelentkezni. A vizsgázó saját középiskolájában jelentkezhet, kivéve ha az nem szervez vizsgát, ebben az esetben a vizsgaszervezésre kijelölt középiskolában vagy a kormányhivatalnál lehet jelentkezni. A kiállított érettségi bizonyítvány utólag nem változtatható meg, így az ily módon sikeresen vizsgázó a vizsga eredményéről egy érettségi tanúsítványt fog kapni.

Előrehozott érettségire a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt lehet jelentkezni és az alábbi tárgyakból tehető: idegen nyelvinformatika vagy olyan érettségi tárgy, melynek oktatása még a végzés tanévét megelőzően lezárult. Legkorábban a végzés tanévét megelőző második tanév májusi-júniusi vizsgaidőszakától tehető le. Az ötévfolyamos technikumi képzésben tanulók először a 11. évfolyam október-novemberi, a hatévfolyamos technikumban tanulók pedig a 12. évfolyam október-novemberi vizsgaidőszakában kezdhetik meg az előrehozott vizsga letételét.

Jelentkezni a május-júniusi vizsgaidőszakban saját középiskolában lehet, október-novemberi vizsgaidőszakban pedig az erre kijelölt iskolákban. Az adott október-novemberi vizsgaidőszakban jelentkezést fogadó középiskolák listája már augusztusban megtalálható az oktatas.hu oldalon.

Az előrehozott vizsgák száma legfeljebb három lehet és ennek is feltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

Sikeresen teljesített előrehozott középszintű vizsga későbbi vizsgaidőszakban, szintemelő vizsgával még az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt emelt szinten is teljesíthető. Ismétlő vizsga középszinten azonban csak az érettségi bizonyítvány megszerzése után tehető. Ha a középiskolás diák előrehozott emelt szintű vizsgaeredményt szerez, akkor az érettségi bizonyítvány megszerzéséig ugyanabból a tantárgyból középszintű vizsgára már nem jelentkezhet, továbbá a sikeres emelt szintű érettségit csak az érettségi bizonyítvány megszerzése után ismételheti meg.

Sikertelen előrehozott és szintemelő vizsga javító vizsgaként legkorábban a rendes érettségi vizsga időszakában (végzés tanévében, május-júniusban) ismételhető, pótló vizsgaként azonban bármely vizsgaidőszakban.

Aki már rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, bármely vizsgatárgyból bármely vizsgaidőszakban tehet érettségit korlátozás nélkül, függetlenül attól, hogy középiskolában tanulta-e az adott tantárgyat vagy az adott tárgyból van-e korábbi érettségi eredménye. A vizsgák száma nincs korlátozva és életkori megkötés sincs, de vizsgánként és vizsgatárgyanként vizsgadíjat kell fizetni. Egy vizsgaidőszakon belül több vizsgatárgyból is lehet akár elsőre vagy ismételten is vizsgát tenni. Ebben az esetben nincs 50 órás közösségi szolgálat teljesítési kötelezettség sem. A rendes érettségi vizsgán kívül az összes többi vizsgafajta választható: kiegészítő, szintemelő, ismétlő, pótló és javító vizsga.

A jelentkezés tértivevényes levélben, e-papír szolgáltatással vagy személyesen lehetséges szabadon választott kormányhivatalnál A jelentkező tehát a lakhelyétől eltérő illetékességű kormányhivatalnál is jelentkezhet. Lehetőség van vizsgaszervező középiskolában is jelentkezni, azonban középfokú oktatási intézmény nem köteles fogadni a vele tanulói jogviszonyban nem álló személyeket!

Fontos, hogy az egyetemi felvételi eljárásba történő jelentkezés az érettségire történő jelentkezéstől függetlenül történik, erre tehát külön kell jelentkezni február 15-ig felvi.hu e-felvételi felületén keresztül.

 • Bárki jelentkezhet érettségire? Igen.
 • Érettségi bizonyítvánnyal rendelkező vizsgázó jelentkezhet-e olyan tantárgyból érettségi vizsgára, amit nem tanult középiskolában? Igen.
 • Mikor számít “sikeresnek” a tett érettségi vizsga? Minden egyes vizsgarészből legalább 12%-os eredményt kell, emellett az elégséges (2) osztályzathoz minimálisan 25% összteljesítmény szükséges.
 • Ha nem megyek el az írásbeli vagy a szóbeli vizsgára, akkor mi történik? Ezesetben a teljes vizsga érvénytelen, függetlenül a teljesített vizsgarészen elért teljesítménytől. Az esetlegesen megfizetett vizsgadíj nem kérhető vissza. Ha a vizsgázó neki fel nem róható okból (azaz igazoltan) nem jelenik meg a vizsgán, pótló vizsgát tehet. Az igazolást a jelentkezését fogadó intézmény (középiskola vagy kormányhivatal) vezetőjéhez kell benyújtani, aki dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A pótló vizsga részleteit a jelentkezést fogadó intézménnyel kell egyeztetni.
 • Milyen esetben élhetek jogorvoslati lehetőséggel, mire figyeljek? (1) Ha elutasítják a vizsgára való jelentkezést; (2) ha emelt szintű írásbeli vizsgán technikai probléma merül fel; (3) ha nem a javítási-értékelési útmutatónak megfelelően történik a vizsgadolgozat javítása; vagy (4) ha az érettségi vizsgán jogsértés gyanúja merült fel.
  Emelt szintű írásbeli vizsgán felmerült technikai hiba esetén az írásbeli vizsga helyszínén, a vizsga lezárását követő 2 órán belül írásban kell jelezni a kifogást a kormányhivatal megbízottjának. Fontos, hogy e rövid határidő elmulasztása jogvesztő!
  Az írásbeli vizsgadolgozat javításának megtekintésére és ellenőrzésére 
  egy munkanap (8 óra) áll rendelkezésre, melynek pontos dátumát előre megadják az érintettek számára. Észlelt javítási-pontozási hiba esetén észrevétel (kifogás) tehető a következő munkanap 16:00-ig. Az észrevételt a vizsgaszervező középiskola igazgatója vagy a vizsgaszervező kormányhivatal felé lehet megtenni. Emelt szinten minden esetben a kormányhivatal vizsgálja ki a jelzett észrevételt.
  Jogszabálysértés esetén az érettségi eredmény kihirdetését követő 5 napon belül tehető fellebbezés.

További érettségivel kapcsolatos gyakori kérdések: oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021_erettsegi_gyik