Érettségire történő jelentkezés

Online intenzív felkészítő tanfolyam indul október 21-én >> Részletek

Az érettségire történő jelentkezés legfontosabb tudnivalói

Frissítve: 2023.02.04. az Oktatási Hivatal információi alapján

 

TARTALOM (NAVIGÁCIÓ):

 

Vizsgaidőszakok és jelentkezési határidők, jelentkezési lap

Érettségit minden évben május-júniusi (tavaszi) és október-novemberi (őszi) vizsgaidőszakban lehet tenni. A jelentkezési határidő a nyári vizsgaidőszakra február 15., az őszire szeptember 5., illetve ha a jelentkezési határidő munkaszüneti napra esik, akkor a határidő a munkaszüneti napot követő első munkanap.

A jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik, amelyet az érettségi jelentkezést fogadó intézménybe (középiskola vagy kormányhivatal) kell benyújtani. Az Oktatási Hivatalhoz nem lehet érettségi jelentkezést benyújtani. A határidőn túl benyújtott vizsgjelentkezéseket nem lehet elfogadni, továbbá a jelentkezést a határidőt követően visszavonni vagy megváltoztatni nem lehet, a befizetett térítési díjat visszaigényelni nem lehet.

 

Vizsgadíjak

A tanulói jogviszony fennállása alatt − fenntartótól függetlenül (állami, egyházi, magán) − térítésmentes az érettségi bizonyítvány megszerzéséig. Szintén térítésmentes az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt tanulói jogviszonyban tett sikertelen vizsga első javító- és pótlóvizsgája (szakképzésben és felnőttképzésben tanuló esetén is), továbbá szakgimnáziumban az érettségi végzettséggel már rendelkező tanuló részére egy szakmai érettségi vizsgatárgyból tett vizsga, és első alkalommal ennek javító- és pótlóvizsgája.

Minden más esetben (tanulói jogviszonyban már nem álló, érettségi bizonyítványt szerzett személyek) vizsgatárgyanként vizsgadíjat kell fizetni: a fizetésre vonatkozó részletes információk, az átutaláshoz szükséges adatok az Oktatási Hivatal aktuális tájékoztatójában érhetőek el. A vizsgadíjat az Oktatási Hivatal erre a célra fenntartott bankszámlájára kell befizetni átutalással, vagy kormányhivatalban igényelhető utalvánnyal, kivéve középiskolában történő középszintű vizsgára jelentkezés esetében. Utóbbi esetben a jelentkezés helyszínén kell a vizsgadíjat megfizetni, középiskolába benyújtott emelt szintű vizsgára történő jelentkezés költségét azonban az Oktatási Hivatal részére kell befizetni.

Középszintű érettségi vizsga díja az adott évre érvényes minimálbér 15 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeg: 2023-ban 35 000 Ft.

Emelt szintű érettségi vizsga díja az adott évre érvényes minimálbér 25 %-ának megfelelő, ezer forintra kerekített összeg: 2023-ban 58 000 Ft.

A vizsgadíj befizetését minden esetben igazolni kell: utalványos befizetés esetén a jelentkezési laphoz a feladóvevényt kell csatolni, átutalásos befizetés esetén az átutalási megbízást kell csatolni a jelentkezési laphoz.

Csak abban az esetben igényelhető vissza a befizetett vizsgadíj, ha jelentkezést a vizsgázó a határidő előtt írásban visszavonja a jelentkezést fogadó intézményben (kormányhivatal/középiskola).

 

Az érettségi vizsgák szintjei és típusai

Az érettségi vizsgatárgyakből közép- vagy emelt szinten lehet vizsgát tenni, továbbá korábbi vizsgaidőszakban sikeresen teljesített középszintű vizsga esetén szintemelő vizsga emelt szinten tehető. Az emelt szinten választható vizsgatárgyak listája az oktatas.hu oldalon a Köznevelés\Érettségi\Aktuális vizsgaidőszak menüpontban található. Az emelt szintű vizsgát mindig a területileg illetékes kormányhivatal szervezi, így a kormányhivatal jelöli ki az írásbeli és a szóbeli vizsgahelyszíneket, kéri fel a felügyelő, vizsgáztató és javító tanárokat. A vizsgahelyszínek természetesen középiskolák, de ezek csak a helyszínt biztosítják, ezen kívül semmilyen adminisztrációs szerepet nem játszanak az érettségi vizsgában, így a vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról is a kormányhivatal értesíti a vizsgázót írásban.

Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga.

Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal letett vizsga.

Javító érettségi vizsga meg nem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett vagy sikertelenül letett rendes, előrehozott, pótló vagy szintemelő  vizsga ismétlése. Javító érettségi vizsgán az összes vizsgarészt meg kell ismételni.

Pótló érettségi vizsga a vizsgázó önhibáján kívül meg nem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, vagy javító vizsga folytatása. A pótló érettségi vizsgán a korábban már sikeresen teljesített vizsgarészeket – ha a tárgy vizsgakövetelményei nem változnak – nem szükséges újból teljesíteni, amennyiben a már teljesített vizsgarész beszámítását kérjük a jelentkezéskor.

Kiegészítő érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány megszerzését követően, az abban nem szereplő vizsgatárgyból tett vizsga.

 

A vizsgák időpontja

A vizsgaidőpontokat mindig az aktuális tanév rendjéről szóló miniszeri rendelet határozza meg, erről az oktatas.hu oldal Köznevelés\Érettségi\Aktuális vizsgaidőszak menüpontban lehet tájékozódni. Olyan vizsgatárgyakból, melyeknek ugyanazon a vizsganapon, ugyanazon időpontban kezdődik az írásbeli vizsgája, ugyanazon vizsgaidőszakban nem lehet vizsgát tenni. A szóbeli vizsgák miniszter által kijelölt időszakán belül az emelt szintű vizsgák időpontjairól és beosztásáról a kormányhivatal dönt, írásban értesíti a vizsgázókat beosztásukról (vizsgabehívó). A középszintű szóbeli vizsgák beosztását a vizsgáztató középiskola végzi, ahová jelentkezését a vizsgázó beadta, így tájékoztatás is az intézménynél kérhető.

 

Vizsgakövetelmények, általános információk és segítségkérés a jelentkezés benyújtását követően

vizsgakövetelmények és vizsgaleírások elérhetők az oktatas.hu oldalon a Köznevelés\Érettségi menüpontban. A vizsgaleírások az egyes vizsgarészek tartalmi szerkezetét, a feladatsorok és a tételek jellemzőit, a szóbeli vizsgára nyilvánosságra hozható információkat és az értékeléssel kapcsolatos tudnivalókat ismertetik. Az érettségi vizsgát mindig az adott vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények szerint kell letenni. Pótló érettségi vizsga esetén a már sikeresen teljesített vizsgarészeket a vizsgakövetelmény változásáig nem kell megismételni. Amennyiben a vizsgázó pótló vizsga letételére jogosult, úgy a törzslapkivonat alapján a jelentkezés vizsgaidőszakában kell vizsgatárgyanként megvizsgálni, hogy a vizsgázó mely vizsgatárgyakból jogosult a sikeresen teljesített vizsgarészen (pl.: írásbeli, szóbeli, gyakorlati) elért eredmény megtartására, és mely vizsgatárgyakból nem.

A nyilvánosságra hozandó információkat a vizsgaszervező intézménynek legkésőbb 60 nappal az írásbeli vizsgák kezdete előtt nyilvánosságra kell hoznia. Ha a vizsgázó kormányhivatalban jelentkezik középszintű vizsgára, vagy bármely vizsgaszervező középiskolában emelt szintű vizsgára, akkor érettségi vizsgáját a kormányhivatal szervezi, ezért ezekben az esetekben a szóbeli vizsgához nyilvánosságra hozandó információk az Oktatási Hivatal oldalán találhatók meg, legkésőbb 60 nappal az írásbeli vizsgák kezdete előtt. Az október-novemberi vizsgaidőszakra a május-júniusi időszakra nyilvánosságra hozott tudnivalók érvényesek.

jelentkezés beérkezésével, elfogadásával, hiánypótlásával, visszaigazolásával, vizsgabeosztásával kapcsolatos kérdéseket a vizsgázó jelentkezését fogadó intézménynél kell feltenni (középiskola vagy kormányhivatal), az Oktatási Hivatal az adott jelentkezéssel kapcsolatban nem tud felvilágosítást adni.

 

Közösségi szolgálat

A középiskola elvégzését közvetlenül követő vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Ezt a feltételt későbbi vizsgaidőszakokban történő jelentkezés esetén már nem kell teljesíteni. A nem középiskolás, tanulói jogviszonnyal nem rendelkezőkre ez a kikötés nem vonatkozik.

 

Tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók jelentkezése

Érettségi bizonyítvánnyal még nem rendelkezők: 

Érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban csak saját középiskolájukban jelentkezhetnek. Az október-novemberi vizsgaidőszakban nem minden középiskola szervez vizsgát: amennyiben a saját középiskola ősszel nem szervez érettségi vizsgát, akkor valamely október-novemberi vizsgaidőszakban vizsgát szervező középiskola közül kell választani a jelentkezés leadásához. Az őszi vizsgaszervező intézmények listája augusztus második felétől érhető el az oktatas.hu oldalon. Sikertelen előrehozott vagy szintemelő vizsga esetén javító vizsgára legkorábban csak a rendes érettségi vizsgaidőszakban (május-június), pótló vizsgára bármely vizsgaidőszakban lehet jelentkezni.

A tanulói jogviszonnyal rendelkező, érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkező vizsgázók számára választható vizsgafajták: rendes, előrehozott, szintemelő, pótló és javító érettségi vizsga.

Érettségi bizonyítvánnyal már rendelkezők: 

A tanulói jogviszony fennállása alatt, érettségi bizonyítvány megszerzése után a vizsgázó saját középiskolájában jelentkezhet további érettségi vizsgára, ha azonban a saját középiskola nem szervez vizsgát, akkor a vizsgaszervezésre kijelölt középiskolában vagy a kormányhivatalnál lehet jelentkezni. A kormányhivatalban történő jelentkezéshez használható az oktatas.hu oldalon elérhető jelentkezési lap is.

A tanulói jogviszonnyal rendelkező és érettségi bizonyítvánnyal már rendelkező vizsgázók számára választható vizsgafajták: kiegészítő, szintemelő, ismétlő, pótló és javító érettségi vizsga.

Az érettségi bizonyítvány kiadása után letett érettségi vizsga esetén a kiállított érettségi bizonyítvány utólag már nem változtatható meg, ehelyett a vizsgázó a sikeres vizsga eredményéről azt igazoló érettségi tanúsítványt kap.

 

Tanulói jogviszonnyal rendelkezők jelentkezése előrehozott érettségi vizsgára: 

Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszonyban az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt első alkalommal tett vizsga, amely az alábbi tárgyakból tehető le: idegen nyelvből, informatikából vagy olyan érettségi tárgyból, melynek oktatása a jogviszony utolsó tanévét megelőzően lezárul. Legkorábban az utolsó tanévet megelőző második tanév májusi-júniusi vizsgaidőszakától tehető le előrehozott vizsga. Azon tantárgyak esetében, amelyek tanítása a középiskolát lezáró évfolyamon fejeződik be (pl. matematika), az előrehozott vizsga letétele nem lehetséges.

A szabályozás lehetővé teszi, hogy a középiskolás diák előrehozott sikeresen teljesített középszintű vizsgaeredményét egy későbbi vizsgaidőszakban, szintemelő vizsgával még az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt adott vizsgatárgyból emelt szinten is teljesítse, azonban sikeresen teljesített előrehozott középszintű vizsga középszinten a bizonyítvány megszerzéséig már nem ismételhető! Ismétlő érettségi vizsgát középszinten csak az érettségi bizonyítvány megszerzése után tehet.

Ha a középiskolás diák előrehozott vizsgaként emelt szintű vizsgaeredményt szerez, akkor az érettségi bizonyítvány megszerzéséig ugyanabból a vizsgatárgyból középszintű vizsgára már nem jelentkezhet, továbbá a sikeres emelt szintű vizsgát sem ismételheti meg az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt, csak azt követően.

Sikertelen előrehozott vizsga (ideértve a szintemelő vizsgát is) javító vizsgaként legkorábban a rendes érettségi vizsga időszakában (végzés tanéve, május-június), illetve pótló vizsgaként bármely vizsgaidőszakban ismételhető.

Az ötévfolyamos technikumi képzésben tanulók először a 11. évfolyam október-novemberi, a hatévfolyamos technikumban tanulók pedig a 12. évfolyam október-novemberi vizsgaidőszakában kezdhetik meg az előrehozott vizsga letételét. Továbbá az előrehozott vizsgák száma legfeljebb három lehet és az előrehozott vizsga feltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

Előrehozott érettségi vizsgára a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a május-júniusi vizsgaidőszakban saját középiskolájukban jelentkezhetnek, október-novemberi vizsgaidőszakban pedig az erre kijelölt iskolákban (amennyiben az saját intézmény, akkor csak ott). Az adott október-novemberi vizsgaidőszakban jelentkezést fogadó középiskolák listája már augusztusban megtalálható az oktatas.hu oldalon.

 

 

Érettségi bizonyítványt szerzett, tanulói jogviszonnyal már nem rendelkező vizsgázók jelentkezése

Ha a vizsgázó már rendelkezik érettségi bizonyítvánnyal, bármely vizsgatárgyból bármely vizsgaidőszakban tehet érettségi vizsgát, függetlenül attól, hogy középiskolában tanulta-e az adott vizsgatárgyat vagy az adott tantárgyból van-e érettségi eredménye. A letehető érettségi vizsgák száma nincs korlátozva és életkorhoz sincs kötve: a vizsgázó egy adott vizsgatárgyból annyiszor tehet érettségi vizsgát, ahányszor azt szeretné, ugyanakkor vizsgánként és vizsgatárgyanként térítési díjat kell fizetni. Egy vizsgaidőszakon belül akár több vizsgatárgyból is lehet akár elsőre vagy „újra” érettségi vizsgát tenni. Az emelt szinten választható vizsgatárgyak listájáról a www.oktatas.hu honlapon, a Köznevelés\Érettségi menüpontban lehet tájékozódni. A tanulói jogviszonnyal már nem rendelkezőkre nem vonatkozik az 50 óra közösségi szolgálat teljesítésének kötelezettsége.

Az érettségi bizonyítvánnyal rendelkező, tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók számára választható vizsgafajták: szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló és javító érettségi vizsga.

Jelentkezés módja:

A jelentkezést a fenti jelentkezési határidőig szükséges benyújtani tértivevényes levélben, e-papír szolgáltatással vagy személyesen kormányhivatalnál.  A kormányhivatalok oktatásért felelős szervezeti egységeinek elérhetőségei ide kattintva érhetők el: Kormányhivatalok elérhetőségeiA vizsgázó a kormányhivatalt lakhelyétől függetlenül, szabadon választhatja ki. Az Oktatási Hivatal nem fogad érettségi jelentkezéseket. Lehetőség van személyesen vizsgaszervező középiskolában is jelentkezni, azonban a középfokú oktatási intézmények nem kötelesek fogadni a velük tanulói jogviszonyban nem állókat! Ha a vizsgázó egy vizsgaidőszakban több vizsgatárgyból is kíván vizsgát tenni, minden vizsgára történő jelentkezését ugyanazon intézményben (kormányhivatal vagy középiskola) kell beadnia. A határidőn túl benyújtott jelentkezéseket nem lehet visszavonni vagy módosítani.

A jelentkezési lapot kormányhivatali jelentkezés esetében az oktatas.hu főoldaláról kell letölteni, melyet a részletes útmutató szerinti kitöltés után a szükséges mellékletekkel együtt meg kell küldeni a kormányhivatalnak. Ha a vizsgázó személyesen középiskolában jelentkezik, és az fogadja a vizsgázó jelentkezését, akkor a jelentkezési lapot ennek a középiskola biztosítja és ott helyben kell leadni azt.

Fontos, hogy a felsőoktatási intézménybe történő jelentkezés az érettségi vizsgára jelentkezéstől független történik, melynek határideje minden évben február 15., és felvi.hu portálon keresztül történik.

 

A kormányhivatali jelentkezésről: 

Ha a vizsgázó kormányhivatalban jelentkezik közép- vagy emelt szintű érettségi vizsgára, vagy bármelyik középiskolában emelt szintű vizsgára, az érettségi vizsgát a kormányhivatal szervezi, így a kormányhivatal jelöli ki az írásbeli és szóbeli vizsgahelyszíneket, kéri fel a felügyelő és javító, valamint a szóbeli vizsgán kérdező tanárokat. A vizsgahelyszínek középiskolák, de ezek csak a helyszínt biztosítják, ezen kívül semmilyen adminisztrációs szerepet nem játszanak a vizsgázó érettségi vizsgájában. Az érettségi vizsga helyszínéről és pontos időpontjáról is a kormányhivatal értesíti írásban a vizsgázót.