Biológia szóbeli érettségi B) altételek

A NAT 2020. szerinti (2024-től érvénybe lépő) szóbeli biológia érettségi B) tételei

A szóbeli biológia érettségi vizsga A) és B) tételből áll.
Az emeltszintű szóbeli A) tételek listájáért kattints ide.

A szóbeli vizsgán a tételekhez esetenként rövid szövegrészlet és grafikon, táblázat vagy ábra tartozhat. A feladat ebben az esetben kiterjed mindezek értelmezésére is. A tétel kidolgozásához segédeszközként csak számológép használható, melyet a vizsgaszervező iskola helyben biztosít.

K = közép- és emelt szinten; E = csak emelt szinten

E 1.1.1. Ismertesse a tudományos vizsgálatok menetét, műveleteit alkalmazza vizsgálat- és kísérletelemzésekben. Találja meg egy kísérleti leírásban a kontroll- és kísérleti csoportot, a kísérleti beavatkozást, a függő és független, valamint a rögzített változókat. Hozzon döntést a mérések pontosságáról, azok főbb mutatói (tárgyszerűség, érvényesség, megbízhatóság) alapján. Értelmezzen és ábrázoljon (függvény, oszlop- és kördiagram) vizsgálati adatokat, adott adatsorok, grafikonok alapján vonjon le következtetéseket.
Biológia érettségi összefoglaló 14-16. oldal

K 1.1.2. Alkalmazza a rendszerezés alapelveit az élőlények csoportosítása és meghatározása során.
Biológia érettségi összefoglaló 16. oldal

K 1.1.2. Ismertesse a fénymikroszkóp használatának alapelveit, tudja, hogyan kell kiszámítani a mikroszkóp nagyítását. Készítsen vázlatrajzot a megfigyelt preparátumról, mikroszkópos metszetről. Vázolja fel az emberi EKG, EEG, CT, MRI, UH, röntgen, endoszkópos vizsgálatok alapvető céljait, értelmezzen ezekkel kapcsolatos betegtájékoztatást.
Biológia érettségi összefoglaló 17-19. oldal

K 1.1.2. Mutassa ki az orvosi szén nagy felületi megkötő képességét festékoldattal. Tudja magyarázni és értelmezni a kísérletet, értse annak következményeit, alkalmazási lehetőségeit. Végezzen kísérletet az antociánok pH-tól függő színváltozásának vizsgálatára, ismertesse a tapasztalatokat. Értelmezzen molekuláris szűréssel kapcsolatos egyszerű vizsgálatot.
Biológia érettségi összefoglaló 20. oldal

E 1.1.2. Állapítsa meg egydimenziós, idő- és helyfüggő változásokban a változás gyorsaságát, értelmezze a változást bemutató grafikonok meredekségét. Alkalmazza a valószínűség és előrejelzés összefüggését biológiai vizsgálatokban. Értelmezzen tudományos modelleket, szimulációkat biológiai problémamegoldásokban, vizsgálatokban.
Biológia érettségi összefoglaló 14-16. oldal

E 1.1.2. Magyarázza a fény- és az elektronmikroszkóp felbontóképességét, a kapható információk különbségét.  17. oldal

E 1.1.2. Elemezzen egy leírt kromatográfiás kísérletet. Értelmezze különböző elválasztástechnikai eljárások (kromatográfia, centrifugálás, gélelektroforézis) eredményét biológiai vizsgálatokban.
Biológia érettségi összefoglaló 19. oldal

E 1.1.2. Értelmezzen és tervezzen ezüsttükör-próbán, Lugol-próbán és biuret reakción alapuló kísérletet. Magyarázza a megfigyelhető tapasztalatokat a bekövetkező kémiai változások alapján.
Biológia érettségi összefoglaló 21. oldal

K 1.2. Vizsgálja és magyarázza növényi bőrszövet-nyúzatban lezajló plazmolízis jelenséget. Kapcsolja össze a növények hervadását és az ozmózis jelenségét. Mutasson be és magyarázzon enzimekkel kapcsolatos egyszerű kísérletet, magyarázza a tapasztalatokat.
Biológia érettségi összefoglaló 24-25. oldal

E 1.2. Tervezzen és értelmezzen a diffúzióval és az ozmózissal kapcsolatos kísérleteket. Tervezze meg és magyarázza az enzimműködéshez szükséges optimális kémhatást és hőmérsékletet bemutató kísérletet, értékelje annak eredményeit. Értelmezzen enzimműködéssel kapcsolatos kísérletet.
Biológia érettségi összefoglaló 24-26. oldal

K = közép- és emelt szinten; E = csak emelt szinten

K 2.1.1. Végezzen el vizsgálatot szén, nitrogén és kalcium kimutatására.
Biológia érettségi összefoglaló 27-28. oldal

E 2.1.1. Értelmezzen biogén elemek (C, H, N, S, Fe) kimutatására irányuló kísérletet.
Biológia érettségi összefoglaló 27-28. oldal

E 2.1.2. Magyarázza és az élettani folyamatok elemzésén keresztül igazolja a víz alapvető biológiai funkcióinak jelentőségét.
Biológia érettségi összefoglaló 31. oldal

K 2.1.3. Végezzen el a zsírok oldódásával kapcsolatos kísérletet, kapcsolja össze a zsírok biológiai szerepével.
Biológia érettségi összefoglaló 33. oldal

E 2.1.3. Magyarázza a kapcsolatot az epesav polaritása és az epesavas sók emulziót stabilizáló szerepe között, értelmezzen ezzel kapcsolatos kísérleteket. Értelmezzen a zsírok emésztésével kapcsolatos kísérletet.
Biológia érettségi összefoglaló 33. oldal

K 2.1.4. Végezze el és értelmezze a keményítő jóddal történő kimutatását (Lugol-próba), és ismerje fel a keményítőszemcséket mikroszkópban és mikroszkópos képen. Magyarázza, miért édes a sokáig rágott kenyér.
Biológia érettségi összefoglaló 36. oldal

K 2.1.5. Végezze el és magyarázza a fehérjék kicsapódását bemutató kísérleteket (hő, sav, könnyűfémsók, nehézfémsók, alkohol, mechanikai hatás).
Biológia érettségi összefoglaló 39. oldal

E 2.1.5. Értelmezzen szöveges leírás alapján a fehérjék szerkezetének megváltozásával kapcsolatos tulajdonságváltozásokat a prionok, a sarlósejtes vérszegénység példáján. Magyarázza a fehérjék kimutatását biuret-reakcióval.
Biológia érettségi összefoglaló 39. oldal

E 2.1.6. Elemezzen kísérleteket a DNS örökítő szerepének bizonyításával kapcsolatban (Griffith és Avery, Hershey és Chase kísérlete). Kapcsolja össze a DNS duplikáció folyamatát a polimeráz láncreakció (PCR) technológiai módszerrel, magyarázza a módszer lényegét, értelmezze e módszer szerepét az orvosi diagnosztikában.   41. oldal

K 2.2.2. Végezzen el vizsgálatot/kísérletet egy vízinövény fotoszintézisével összefüggésben, magyarázza a tapasztalatokat.
Biológia érettségi összefoglaló 44. oldal

E 2.2.2. Tervezzen és értelmezzen kísérletet a fotoszintézist befolyásoló tényezők fotoszintézisre gyakorolt hatásának és a fotoszintézis végtermékeinek bemutatására.
Biológia érettségi összefoglaló 44. oldal

K 2.2.3. Mutassa ki az alkoholos erjedés, illetve a biológiai oxidáció során keletkezett gázt meszes vízzel, magyarázza a tapasztalatokat.
Biológia érettségi összefoglaló 27. és 44. oldal

E 2.2.3. Elemezzen az erjedéssel és a biológiai oxidációval kapcsolatos kísérleteket, esettanulmányokat, tervezzen a folyamatokkal kapcsolatos kísérleteket.
Biológia érettségi összefoglaló 44-45. oldal

K 2.3.1. Ismerje föl mikroszkópban és mikroszkópos képeken a sejtfalat, zöld színtestet, sejtmagot, zárványt.
Biológia érettségi összefoglaló 46. oldal

E 2.3.1. Mutassa be ábra vagy szöveg segítségével a fehérjék lehetséges transzport útvonalait a sejten belül: az elválasztott fehérjék, az intracelluláris emésztés és a membránfehérjék példáján egy radioaktívan jelölt aminosav útjának nyomon követésével.
Biológia érettségi összefoglaló 47. oldal

E 2.3.2. Értelmezzen ábrán és szövegben bemutatott komplex transzportfolyamatokat a glükóz emberi vékonybélben zajló felszívódása példáján. Elemezze ábrán a gyökérszőrök ionfelvételét, a sejtek inzulin hatására történő glükózfelvételét.
Biológia érettségi összefoglaló 48-49. oldal

E 2.3.5. Rakja sorrendbe a sejtosztódás szakaszait rajzolt ábrák vagy képek alapján, párosítsa a szakaszokat a bennük zajló folyamatokhoz.
Biológia érettségi összefoglaló 50-51. oldal

E 2.3.6. Magyarázzon rajzolt ábra segítségével jelátviteli mechanizmust az adrenalin (glikogénbontó enzimre) és a glukokortikoidok (transzkripcióra) gyakorolt hatásának példáján.
Biológia érettségi összefoglaló 52. oldal

K = közép- és emelt szinten; E = csak emelt szinten

E 3.1.1. Magyarázza ábra alapján a vírusfertőzés folyamatát a bakteriofágok litikus és lizogén ciklusa, valamint egy retrovírus példáján keresztül.
Biológia érettségi összefoglaló 55. oldal

E 3.1.2. Magyarázza, hogy a szivacsos agyvelőgyulladást okozó fehérje normális térszerkezetű változata az egészséges agyszövetben is megtalálható, értelmezzen erre vonatkozó leírásokat, esettanulmányokat.
Biológia érettségi összefoglaló 55. oldal

E 3.2.1. Elemezze ábra vagy szöveg alapján a nitrifikáló baktériumok, a denitrifikáló baktériumok, a tejsavbaktériumok és a nitrogénkötő baktériumok anyagátalakítási és energianyerési lépéseit, valamint ezek kapcsolatát.
Biológia érettségi összefoglaló 57. oldal

E 3.2.2. Elemezzen az egysejtűek életmódjával összefüggő kísérleteket. Ismerje fel ezeket az élőlényeket és jellemző sejtalkotóikat fénymikroszkópos képeken, rajzolt ábrákon.
Biológia érettségi összefoglaló 60. oldal

K 3.3.1. Vizsgáljon fénymikroszkóppal fejes-vagy ecsetpenészt és fonalas zöldmoszatokat, rajzolja le és jellemezze a mikroszkópban vagy mikroszkópos képen látottakat. Vizsgáljon kézinagyítóval és mikroszkóppal lombosmohákat, zuzmókat, ismertesse a megfigyeltek, valamint mikroszkópos képek alapján testfelépítésüket.
Biológia érettségi összefoglaló 62-63. oldal

K 3.4.1. Használja a Növényismeret könyvet a környezetében élő növények megismeréséhez, és élőhelyének, ökológiai igényeinek jellemzéséhez.
Biológia érettségi összefoglaló 65-71. oldal, 177. oldal

K 3.4.2. Vizsgáljon fénymikroszkóppal növényi szövet-preparátumot (hajszálgyökér, lágy szár, levél keresztmetszet), készítsen bőrszövet-nyúzatot (pl. hagyma allevél). Vizsgáljon kristályzárványt. Értelmezze a látottakat, mikroszkópos képen is. Magyarázza a fás szár kialakulását, az évgyűrűk keletkezését fatörzs keresztmetszetén. Vizsgáljon mikroszkópban gázcserenyílást és értelmezze a látottakat, mikroszkópos képek alapján is. Végezzen el növényi anyagszállítással kapcsolatos kísérletet, magyarázza a tapasztaltakat. Magyarázza a csírázás külső és belső feltételeit egy csírázási kísérlet kapcsán.
Biológia érettségi összefoglaló 66-71. oldal

E 3.4.2. Ismerje fel fénymikroszkópos képeken a növényi szöveteket hajszálgyökerek kereszt- és hosszmetszetén, egy- és kétszikű lágyszárú növények szár keresztmetszetén, kétszikű fás szár keresztmetszetén, valamint kétszikű levél metszetén és hozza összefüggésbe a szerkezeti elemeket azok funkciójával. Értelmezzen növényi anyagszállítással kapcsolatos kísérletet. Értelmezzen auxin hormonokkal végzett kísérletet.
Biológia érettségi összefoglaló 66-71. oldal

K 3.4.4. Ismerje fel fénymikroszkópos készítményen, illetve képeken a következő szöveteket: többrétegű elszarusodott laphám, vázizom szövet, csontszövet, idegszövet, emberi vér.
Biológia érettségi összefoglaló 79-80. oldal

E 3.4.4. Ismerje fel rajz alapján vagy mikroszkópos képek alapján a következő szöveteket: simaizom szövet, szívizom szövet, csillós hám, üvegporc. Értelmezze a látott struktúrák szerepét a szövet működésében.
Biológia érettségi összefoglaló 79-80. oldal

E 3.4.4. Elemezze leírt vizsgálatok/kísérletek alapján a felsorolt magatartásformákat: öröklött magatartásforma, tanult magatartásforma, önfenntartó viselkedés, fajfenntartó viselkedés, taxis, öröklött mozgásmintázat, kulcsinger, motiváció, feltétlen reflex, bevésődés, érzékenyítés, megszokás, feltételes reflex, operáns tanulás, belátásos tanulás, önzetlenség, agresszió.
Biológia érettségi összefoglaló 82-83. oldal

K = közép- és emelt szinten; E = csak emelt szinten

E 4.1.1. Magyarázza ábra, szöveges leírás, táblázatban vagy grafikonon megadott adatok alapján a pozitív és negatív visszacsatolás szerepét az élettani folyamatok során.
Biológia érettségi összefoglaló 85-86. oldal

K 4.1.2. Magyarázza (mutassa be modellen) az alapfokú újraélesztés lépéseit és szabályait, ismertesse a mentőhívás lépéseit, alapszabályait. Mutasson be az egészséges életmód fenntartását szolgáló mobilapplikációkat, értékelje, mire kell figyelni használatuk során.
Biológia érettségi összefoglaló 88-89. oldal

E 4.1.2. Elemezzen vizsgálatokat a homeosztázis és az egészség kapcsolatára vonatkozóan a hőszabályozás és a cukorbetegség kapcsán.
Biológia érettségi összefoglaló 86-87. oldal

K 4.2.1. Ismerje fel mikroszkópos metszeten és ábrákon a bőr szöveti szerkezetét, ismertesse a részek funkcióit.
Biológia érettségi összefoglaló 91. oldal

E 4.2.1. Hozza összefüggésbe a bőr kiválasztó feladatát a szervezet víztartalmának szabályozásával.
Biológia érettségi összefoglaló 92. oldal

E 4.2.2. Magyarázza ábra segítségével az UV-sugárzás DNS-re gyakorolt hatását a bőr egyes daganatainak kialakulása során.
Biológia érettségi összefoglaló 93. oldal

E 4.3.1. Értelmezzen a csontok kémiai összetételére vonatkozó vizsgálatokat.
Biológia érettségi összefoglaló 98. oldal

K 4.3.2. Mutassa be csirkeszárnyon a hajlító és feszítőizmokat, az izmok külső felépítését, az ízület részeit.
Biológia érettségi összefoglaló 100. oldal

E 4.3.2. Magyarázza a mozgási szervrendszer lényegi működését fizikai (emelő-elv, erő, erőkar), biokémiai (aktin, miozin, kreatin-foszfát, ATP, biológiai oxidáció, erjedés), szövettani (vázizomszövet) ismeretei alapján. Magyarázza, miért szükséges az izomműködéshez Ca2+ ion, illetve Mg2+ ion. Magyarázza az izom saját energiatároló és oxigéntároló molekuláinak szerepét.
Biológia érettségi összefoglaló 100-101. oldal

K 4.4.1. Állítson össze egy napi étrendet a tápanyagok összetételének és az összetevők energiatartalmának együttes figyelembevételével, magyarázza az összeállítási szempontokat.
Biológia érettségi összefoglaló 105. oldal

E 4.4.2. Tervezzen egyszerű biokémiai kísérletet a szénhidrát-, zsír- és fehérjeemésztésre vonatkozóan. Értelmezze a máj makroszkópos anatómiai és mikroszkópos szövettani, illetve a vékonybél keresztmetszeti képének szövettani ábráit.
Biológia érettségi összefoglaló 107-108. oldal

E 4.4.4. Értelmezzen a táplálékfelvétel és a testtömeg szabályozására vonatkozó ábrát, szöveget, illetve adatokat, a szabályozásban résztvevő peptidek szerepével, a folyamatok hátterében álló magatartási folyamatokkal összefüggésben. Értelmezzen a tápcsatorna működésével kapcsolatos kísérleteket.
Biológia érettségi összefoglaló 109. oldal

K 4.5.1. Határozza meg a légzésszámot nyugalomban és munkavégzés után, magyarázza az eltérést.
Biológia érettségi összefoglaló 115. oldal

E 4.5.1. Értelmezze a Donders-modellt bemutató ábra alapján a légzőműködéseket. Értelmezze a tüdő makroszkópos anatómiai és mikroszkópos szövettani ábráit.
Biológia érettségi összefoglaló 115. oldal

E 4.5.4. Elemezzen kísérletet az egyes szabályozóelemek feladatának bemutatására.
Biológia érettségi összefoglaló 116-117. oldal

E 4.5.5. Kapcsolja össze fizikai ismereteivel a légmell és a keszonbetegség kialakulását. Hozza összefüggésbe a tüdő-léghólyagocskákat borító folyadékréteg felületi feszültségének változását a dohányzással.
Biológia érettségi összefoglaló 118. oldal

E 4.6.1. Elemezze az emberi vérből készült vérkenetet bemutató fénymikroszkópos képet vagy rajzolt ábrát.
Biológia érettségi összefoglaló 120. oldal

E 4.6.2. Magyarázza a szövetnedv áramlási mechanizmusát a vérnyomás és a plazmafehérjék ozmotikus nyomásának viszonya alapján.
Biológia érettségi összefoglaló 122. oldal

K 4.6.3. Mérjen pulzust és vérnyomást automata eszközzel, értelmezze a mért adatok eredményeit.
Biológia érettségi összefoglaló 124. oldal

E 4.6.3. Elemezzen szívműködéssel kapcsolatos élettani kísérletet.
Biológia érettségi összefoglaló 124. oldal

E 4.6.5. Tervezzen kísérletet egy potenciális alvadásgátló gyógyszer hatásának vizsgálatára.
Biológia érettségi összefoglaló 126. oldal

E 4.7.1. Elemezzen adatokat, grafikonokat, végezzen el megadott képlet alapján számításokat a vese működésének vizsgálatára, hogy egy adott anyag időegység alatt mekkora mértékben távozik a vérből a vesén keresztül. Tervezzen vizsgálatot a vizelet lehetséges összetevőinek kimutatására.
Biológia érettségi összefoglaló 129. oldal

E 4.7.2. Tervezzen és értelmezzen állatkísérletet a vazopresszin (ADH) vízmegtartó szerepének vizsgálatára.
Biológia érettségi összefoglaló 129. oldal

E 4.7.3. Alkalmazza az ellenáramlás elvét a művesekezelés folyamatának magyarázatában.
Biológia érettségi összefoglaló 129. oldal

E 4.8.1.3. Értelmezzen a drogok, agonisták, antagonisták biológiai hatásának a bemutatására vonatkozó kísérletet vagy tanulmányt.
Biológia érettségi összefoglaló 133. oldal

E 4.8.1.4. Értelmezzen a neuronhálózat működését bemutató ábrát, a serkentés és gátlás lehetséges következményeit.
Biológia érettségi összefoglaló 135. oldal

K 4.8.1.5. Elemezze a gerincvelői keresztmetszetet bemutató rajzolt ábrát vagy szövettani metszeti képet (felépítés és funkció). Készítsen rajzot a gerincvelő keresztmetszetéről, jelölje be főbb részeit (szürke-és fehérállomány, kötegek, szarvak, központi csatorna, gyökerek, gerincvelői idegek). Váltson ki térdreflexet, és magyarázza funkcióját.
Biológia érettségi összefoglaló 136. oldal

E 4.8.1.5. Értelmezzen gerincvelő-sérülési ábrákat és tudja megjósolni az egyes sérülések következményeit.
Biológia érettségi összefoglaló 136. oldal

E 4.8.1.8. Értelmezzen az adekvát ingerrel, az ingerküszöb megállapításával kapcsolatos elektrofiziológiai kísérleteket.
Biológia érettségi összefoglaló 139. oldal

K 4.8.1.9. Magyarázzon egyszerű kísérleteket a vakfolt, a színtévesztés, a látásélesség és a térbeli tájékozódás vizsgálatára. Váltson ki pupillareflexet, magyarázza a tapasztaltakat.
Biológia érettségi összefoglaló 141-142. oldal

E 4.8.1.9. Azonosítsa és magyarázza a látóideg és látópálya rajzán jelzett sérülések következményeit. Elemezze a szemet, mint optikai rendszert, végezzen el alapvető számításokat (redukált szemre vonatkozóan, egyszerűsített leképezési törvény alapján).
Biológia érettségi összefoglaló 142-143. oldal

K 4.8.1.10. Értelmezzen kísérletet a hangirány érzékelésének bemutatására.
Biológia érettségi összefoglaló 144. oldal

E 4.8.1.10. Értelmezze szöveg alapján a Bárány-féle kalorikus reakciót. Értelmezzen vezetéses és idegi típusú halláscsökkenésre vonatkozó hallásvizsgálatot.
Biológia érettségi összefoglaló 144. oldal

E 4.8.1.12. Ismertesse a piramispálya lefutását és magyarázzon ábra alapján a piramispálya sérülései miatt bekövetkező tüneteket.
Biológia érettségi összefoglaló 146. oldal

E 4.8.1.13. Értelmezze Otto Loewi izolált békaszívvel végzett kísérleteit a vegetatív idegrendszer működésével összefüggésben.
Biológia érettségi összefoglaló 146. oldal

E 4.8.2.2. Értékeljen olyan kísérleteket, kísérleti módszereket esetleírásokat, amelyek a feltételes reflex, az operáns tanulás és belátásos tanulás kutatására irányulnak. Ismertesse módszerük korlátait. Kapcsolja össze ezeket példákkal az ember viselkedéséből.
Biológia érettségi összefoglaló 148-149. oldal

E 4.8.4.2. Elemezzen hormonális hatásokat igazoló kísérleteket, esettanulmányokat a szervezet szénhidrát-anyagcserére, illetve a só-és vízháztartásra vonatkozóan.
Biológia érettségi összefoglaló 155. oldal

E 4.8.5.2. Értelmezzen vércsoportmeghatározási teszteket.
Biológia érettségi összefoglaló 160. oldal

E 4.9.2. Elemezze képen vagy rajzolt ábrán a szaporító szervrendszer jellemző szerveinek (petefészek, here) szövettani metszetét.
Biológia érettségi összefoglaló 165. oldal

K = közép- és emelt szinten; E = csak emelt szinten

K 5.1.1. Ismertessen példát hirtelen elszaporodó majd összeomló létszámú populációra. Elemezzen mezőgazdasági és egészségügyi problémákat e fogalmak segítségével: gradáció, biológiai védekezés, járványok. Értelmezzen emberi korfákat, vonjon le belőlük következtetéseket.
Biológia érettségi összefoglaló 169-170. oldal

E 5.1.1. Elemezze a populációk mennyiségi változásait, értse az ezek hátterében álló okokat; tudja felismerni és jellemezni az r- és K-stratégista populációkat.
Biológia érettségi összefoglaló 169-170oldal

K 5.1.2. Esettanulmány alapján ismerjen fel összefüggéseket a környezet és az élőlény tűrőképessége között.
Biológia érettségi összefoglaló 171. oldal

E 5.1.2. Magyarázza a niche-elmélet lényegét: értelmezze több környezeti tényező együttes hatásait a populációk elterjedésére. Magyarázza és példákon értelmezze az élettani és az ökológiai optimum, az élettani és ökológiai niche különbségét.
Biológia érettségi összefoglaló 171. oldal

E 5.2.1. Azonosítsa leírt esettanulmányok vagy grafikonok alapján a populációk közötti kölcsönhatások típusait.
Biológia érettségi összefoglaló 174. oldal

E 5.2.2. Értelmezze az ökológiai stabilitást az életközösségek szintjén a táplálkozási hálózatok szerkezetével összefüggésben.
Biológia érettségi összefoglaló 175. oldal

K 5.2.3. Jellemezze egy iskolájához vagy lakóhelyéhez közeli terület élővilágát (természetközeli és bolygatott élőhelytípusok, környezeti tényezők, talaj, jellemző állat-és növényfajok, szintezettség, ökológiai indikáció, időbeni változások). Használja a fajok és életközösségek jellemzésére a Növényismeret és Állatismeret könyveket. Jellemezze egy terület ökológiai viszonyait és azok változásait az ott élő fajokat jellemző ökológiai mutatók (T-, W-, R-, N-, Z-értékek) alapján.
Biológia érettségi összefoglaló 177. oldal

E 5.2.3. Magyarázza egy tó feltöltődésének folyamatán keresztül az életközösségek előrehaladó változásait.
Biológia érettségi összefoglaló 178. oldal

E 5.3.1. Elemezzen a globális problémákkal kapcsolatos esettanulmányt, adatokat, magyarázza az okokat és következményeket.
Biológia érettségi összefoglaló 180. oldal

E 5.4.1. Szerkesszen leírások alapján, illetve elemezzen táplálékhálózatokat, ismertesse a módszer gyakorlati jelentőségét (pl. kvantitatív becslés az egyes táplálkozási csoportok relatív jelentőségének jellemzésére, legjelentősebb ölcsönhatásokra, problémák (pl. túlhalászat) feltárása).
Biológia érettségi összefoglaló 182-183. oldal

E 5.4.2. Értelmezzen az ökológiai piramisokat.
Biológia érettségi összefoglaló 183. oldal

E 5.4.3. Elemezzen esettanulmányt a biodiverzitás-csökkenés következményeinek bemutatására.
Biológia érettségi összefoglaló 183. oldal

K 5.5.1. Térképen ismerje fel hazánk nemzeti parkjait. Ismertesse a lakóhelyéhez legközelebb fekvő nemzeti parkot, ennek fontosabb értékeit.
Biológia érettségi összefoglaló 185, és 219-220. oldal

E 5.5.1. Elemezzen kísérletet vagy esettanulmányt a környezetszennyezés káros hatásainak bizonyítására.
Biológia érettségi összefoglaló 185-190. oldal

K 5.5.2. Mutasson be vizsgálatot/kísérletet a savas esők hatásának modellezésére. Foglaljon állást a teendőkről. Ismertesse a teendőket szmogriadó esetén.
Biológia érettségi összefoglaló 186. oldal

E 5.5.2. Elemezzen kísérletet vagy esettanulmányt a levegőszennyezés káros hatásainak bizonyítására.
Biológia érettségi összefoglaló 186. oldal

K 5.5.3. Mutassa be az olajszennyezés hatását és következményeit a vizekre, a madártollra. Vizsgálja meg a természetes vizekből származó vízminta fizikai és kémiai tulajdonságait (pl. szín, szag, zavarosság, kémiai összetevők), magyarázza a tapasztalatokat.
Biológia érettségi összefoglaló 187-188. oldal

E 5.5.3.  Elemezzen kísérletet vagy esettanulmányt a vízszennyezés káros hatásainak bizonyítására.
Biológia érettségi összefoglaló 187-188. oldal

K 5.5.5. Mutassa be a talaj víztartalmának és hőmegtartó képességének az összefüggését, magyarázza ennek ökológiai jelentőségét. Vizsgálja meg különböző talajok vízmegkötő képességét, magyarázza az eredmények ökológiai jelentőségét.
Biológia érettségi összefoglaló 189. oldal

E 5.5.5. Elemezzen kísérletet vagy esettanulmányt a talajszennyezés, a helytelen műtrágyázás káros hatásainak bizonyítására.
Biológia érettségi összefoglaló 170-171, és 189. oldal

E 5.6.1. Ítélje meg leírásokban, esettanulmányokban a fenntarthatósági elvek érvényesülését.
Biológia érettségi összefoglaló 192. oldal

K = közép- és emelt szinten; E = csak emelt szinten

E 6.1.2. A kodonszótár segítségével vezesse le különböző típusú pontmutációk fehérjeszintézisbeli és funkcionális következményeit. Vezesse le a meiózis során kialakuló rendellenes kromoszómaszétválások számbeli következményeit. Értelmezzen megadott mutációs tesztet.
Biológia érettségi összefoglaló 193, 196-197. oldal

K 6.2.1. Mutassa be az öröklődés alaptörvényeit kapott növényminták (pl. borsószemek száma és jellegei) elemzése alapján.
Biológia érettségi összefoglaló 201-202. oldal

E 6.2.1. Végezzen számításokat két gén két-két alléljával, illetve egy gén három-három alléljával, és letális alléllal kapcsolatosan. Következtessen két gén kölcsönhatásának jellegére a második utódnemzedék arányaiból és vezesse le leírás alapján az öröklésmenetet. Következtessen közölt adatok ismeretében 2 gén két allélos öröklésben a kapcsoltság és a rekombináció tényére és vezesse le leírás alapján az öröklésmenetet. Magyarázza a kapcsoltság, a rekombinációs gyakoriság és a genetikai térképezés módszerének összefüggését. Következtessen megadott vagy megszerkesztendő családfa alapján egy jelleg öröklésmenetére.
Biológia érettségi összefoglaló 204-206. oldal

E 6.2.2. Esettanulmányok alapján értelmezze az öröklött és a környezeti hatások kapcsolatát (ikervizsgálat, környezetváltoztatás). Végezzen számításokat két gén két-két alléljával kapcsolatosan.
Biológia érettségi összefoglaló 206. oldal

E 6.3.2. Elemezze a fajképződés különféle folyamatait (földrajzi izoláció, földrajzi izoláció nélkül, adaptív radiáció), értelmezzen ezekkel kapcsolatos esettanulmányokat. Elemezzen vagy készítsen megadott adatok alapján filogenetikai fát.
Biológia érettségi összefoglaló 209-210. oldal

E 6.3.3. Értelmezzen leírt módszert a DNS-bázissorrendjének megállapítására, magyarázza ennek jelentőségét. Értelmezze a DNS-chip, a genetikai ujjlenyomat vizsgálati módszereket, ismertessen példákat gyakorlati alkalmazásaikra. Elemezzen a genetikai technológia alkalmazását bemutató folyamatábrákat (klónozás, rekombináns DNS technológia, génszerkesztés, igazságügyi orvostani és diagnosztikai vizsgálatok).
Biológia érettségi összefoglaló 212. oldal

E 6.4.1. Értelmezze Miller kísérletét és ismertesse annak jelentőségét.
Biológia érettségi összefoglaló 217. oldal